VAFE
سنگینیه سیگارو حس میکنم رویه لب حست حکاکی رو قلبم مثه اسمه رویه قبر چون که … برگرد به این خونه چمدون تویه دست ایستادی دمه در ریمل چشمت پاشیده رو چشم تر.

سنگینیه سیگارو حس میکنم رویه لب حست حکاکی رو قلبم مثه اسمه رویه قبر چون که ما مردیمو هنوز … ریمل چشمت پاشیده رو چشم تر سنگینی این نگاه …

سنگینیه سیگار و حس میکنم روی لب حست حکاکی روی قلبم مثل اسمِ روی قبر چون که ما مردیم … چمدون توی دست ایستادی دمِ در ریمل چشمت پاشیده رو چشم تر سنگینه این …

برگرد به این خونه چمدون توی دستت ایستادی دم در ریمل چشمت پاشیده رو چشم تر سنگین این نگاهت و فشاری روی قلب فشار چندتا دیواره انگاری روی من.

؛{قسمت1}؛ سیگارو صندلی و تیک تیک ساعت دوست دارم تو رو یه تیکه کاغذ … ریمل چشمت پاشیده رو چشم تر سنگین این نگاهت و فشاری روی قلب

چمدون تویه دست ایستادی دمه در ریمل چشمت پاشیده رو چشم تر سنگینی این نگاه تو فشاری روی قلب فشار چندتا دیوار انگاری روی من سنگینی سیگار حس میکنم روی لب

ریمل چشمت پاشیده رو چشم تر. سنگینه این نگاه تو فشار روی قبر. فشار چنتا دیواره انگاری روی من. سنگینی سیگارو حس میکنم روی لب. سنگینی سیگارو حس میکنم …

تکست : Erfan سنگینیه سیگارو حس میکنم رویه لب حست حکاکی رو قلبم مثه … به این خونه چمدون تویه دستت ایستادی دمه در ریمل چشمت پاشیده رو چشم تر سنگینی …

چمدون توی دستت ایستادی دم در ریمل چشمت پاشیده رو چشم تر سنگین این نگاهت و فشاری روی قلب فشار چندتا دیواره انگاری روی من0. سنگینیه سیگارو حس میکنم روی …

چمدون توی دستت ایستادی دم در ریمل چشمت پاشیده رو چشم تر سنگین این نگاهت و فشاری روی قلب فشار چندتا دیواره انگاری روی من سنگینیه سیگارو حس میکنم روی لب

… بیشتر از این نمیتونه برگرد به این خونه چمدون توی دست ایستادی دمه در ریمل چشمت پاشیده رو چشم تر سنگینی این نگاه تو فشاری روی قلب فشارِ …

تکست : Erfan سنگینیه سیگارو حس میکنم رویه لب حست حکاکی رو قلبم مثه اسمه … چمدون تویه دستت ایستادی دمه در ریمل چشمت پاشیده رو چشم تر سنگینی این نگاه …

در این مقاله می خواهیم آموزش هایی راجع به بازسازی ریمل های خشک شده داشته باشیم. … باشید با استفاده از ریمل مرغوب می توانید چشمان خود را درشت تر و زیباتر نشان دهید.

چمدون تویه دست ایستادی دمه در ریمل چشمت پاشیده رو چشم تر سنگینی این نگاه تو فشاری روی قلب فشار چندتا دیوار انگاری روی من سنگینی سیگار حس میکنم روی لب

چمدون توی دست ایستادی دَمِ در. ریمل چشمت،پاشیده رو چشم تر. سنگینه این نگاه تو فشاری روی قلب. فشار چند تا دیواره انگاری روی من. سنگینی سیگارُ حس میکنم روی …

ریمل ها با توجه به تضادی که بین عنبیه ، بخش سفید چشم و پلک ها به وجود می آورند … ریمل ها مژه ها را ضخیم تر می کنند و طول مژه ها را زیاد تر نشان می دهند، رنگ چشم ها را زیباتر … اگر میخواهید روی برس ریمل خود ماده بیشتری بنشیند برس را داخل ظرف …

بیشتر از این نمیتونه برگرد به این خونه. چمدون تویه دست ایستادی دمه در. ریمل چشمت پاشیده رو چشم تر. سنگینی این نگاه تو فشاری روی قلب. سیگارا میان بیرون از …

بیشتر از این نمیتونه برگرد به این خونه چمدون توی دست ایستادی دمه در ریمل چشمت پاشیده رو چشم تر سنگینی این نگاه تو فشاری روی قلب

؛{پل}؛ برگرد به این خونه ؛{قسمت4}؛ چمدون توی دستت ایستادی دم در ریمل چشمت پاشیده رو چشم تر سنگین این نگاهت و فشاری روی قلب فشار چندتا دیواره انگاری روی من

چمدون تویه دست ایستادی دمه در ریمل چشمت پاشیده رو چشم تر سنگینی این نگاه تو فشاری روی قلب فشار چندتا دیوار انگاری روی من سنگینی سیگار حس میکنم روی لب

ریملِ چشمت پاشیده رو چشمِ تر سنگینی این نگاه تو فشاری روی قلب // فشارِ چندتا دیوارِ انگاری روی من سنگینی سیگارُ حس میکنم روی لب ، سنگینی سیگارُ حس میکنم …

سیگارو صندلی و تیک تیک ساعت دوست دارم تو رو یه تیکه کاغذ شکستی قلبمو شد تیکه تیکه راحت بدون تو نمیتونم اخه نیستی یه طاقت کناره …

سنگینیه سیگارو حس میکنم رویه لب حست حکاکی رو قلبم مثه اسمه رویه قبر چون … در ریمل چشمت پاشیده رو چشم تر سنگینی این نگاه تو فشاری روی قلب فشار چندتا …

حست حکاکی روی قلبم،مثلِ اسمِ روی قبر. چون که ما مُردیم و هنو … یخ زدم این پایین فقط بالا میرم روی برف … ریمل چشمت،پاشیده رو چشم تر. سنگینه …

سنگینیه سیگارو حس میکنم رویه لب حست حکاکی رو قلبم مثه اسمه رویه قبر چون … در ریمل چشمت پاشیده رو چشم تر سنگینی این نگاه تو فشاری روی قلب فشار چندتا …