VAFE
آگاهی نیست که زندگی را تعیین می‌کند زندگی است که آگاهی را می‌سازد. آموختن، رنج کشیدن است.

اعتراضات اخیر و وضعیت شغلی : : اتفاق نظر است که اعتراضات اخیر مرتبط با فقر و بیکاری و نداشتن درآمد بخش مهمی از جامعه بویژه …

این اعتراضات در برخی مناطق به اغتشاش کشیده شد و خسارت‌های مالی و جانی … اما در روزهای اخیر به دنبال وضعیت پیش آمده، مردم کردستان هم به این … دوغ و دوشاب قاطی می‌شود و هر کسی یک کاری را انجام می‌دهد و کسی هم اعتراضی نمی‌کند.