VAFE
برای احداث بنا ، میزان سطح اشغال بنا را مشخص میکنند ، مثلاً میگویند سطح اشغال 60% ، یعنی در آن قطعه زمین میتوانند تا 60% مساحت زمین …

محل استقرار ساختمان در شرايط متعارف بايد در قسمت شمالي زمين باشد ، در موارد استثنائي … از واحد مورد نظر هر گونه استفاده تجاري به استثناء مواردي نظير دفتر مهندسي و مطب و . … نحوه اقدام در خصوص باقيمانده املاک واقع در طرح هاي اجرائي شهرداري … ضمنا اراضی دارای مشخصات بالا که قبلا در آن ها تا حد 60% احداث بنا شده نیز مشمول مفاد این …

در محل تغيير مشخصات مهم هندسي نظير كاهش تعداد خطها، خاتمه و ميانه، يا طبقه‌بندي راه از شرياني به محلي. ـ در تغيير … 5ـ ضوابط استفاده دوچرخه‌ها از انواع راههاي شهري.

درتعیین مشخصات مکانی هر نوع استفاده از زمین یا هر نوع فعالیت شهری، دو عامل هدایت کننده، یعنی عامل رفاه اجتماعی و عامل رفاه اقتصادی ملاک سنجش قرار می گیرند.

این عامل، مشخص کننده انواع گوناگون استفاده از زمین، میزان تراکم هر کاربری …. در تعیین مشخصات مکانی هر نوع استفاده از زمین، یا هر نوع فعالیت شهری، باید دو عامل …

1. اﺳﺘﺎدﯾﺎر …. ﺳﺖ از ﻧﺤﻮه ﯾـﺎ ﻧـﻮع اﺳـﺘﻔﺎده از. زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ … زﻣﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ دارد؛ اﯾﻦ آﺳﯿﺐ ﺟﺎﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت.

ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺪ ﺑﻴﺮوﻳﻪ ﺷﻬﺮي و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ از ﺑﻴﻦ … دﻫﺪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﻓﻘـﺪان ﻣﻌﻴـﺎر و اﺳـﺘﺎﻧﺪارد در ﺗﻔﻜﻴـﻚ زﻣـﻴﻦ، از ﻣﺸﺨـﺼﺎت ﻣﺤﻮﻃـﻪ. ي ﻫـﺎ ….. ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از زﻣﻴﻦ در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻮد …… ﻧﺸﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﻴﻨﻪ. ، ﺗﻬﺮان. : .1384. [. 16. ] ﺷﻜﻮ. ؛. ح ،ﻳﻲ. دﻳﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻧـﻮ. در ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎي ﺷـﻬﺮي.

اراضـی داخـل شـهر اسـت کـه در ایـن پژوهـش از آن بـه زمین هـای قهـوه ای یـاد می شـود. ایـن اصطـاح اولین … ویژگی هــا و مشــخصات. اراضی قهــوه ای。 … توسـعه پایـدار شـهری بـر اسـتفاده بهینـه از فضاهـای شـهری و. جلوگیـری از … در ایــن نــوع از توســعه بــه جــای رشــد افقــی شــهرها و از بیــن ….. ســبز و نــگاه توســعه پایــدار شــهری اســت. بـر اسـاس …

آخرین وضعیت سامانه املاک و اسکان از نگاه رییس سازمان امور مالیاتی …. بهتر است بدانید تخلفات ساختمانی را در سازمان شهرداری به پنج گروه تقسیم کرده اند. … مهم در زمینه مشخصات و کاربری زمین‌ها را شناخته و سپس به شرح تخلفات ساختمانی … کاربری زمین : نحوه استفاده زمین را براساس سلسله مراتب انواع فعالیت‌ها و …

معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرمان. مقررات عمومی … دردومورد فوق احداث واحد تجاری حداکثر دردوطبقه روی زمین. امکان. پذیر است وسای …. همکف یا پیلوت ) بسته به نوع استفاده ( منظور شود . درزیر زمین …. مشخصات ورودی ورمپ پارکینگ. عرض ورودی. تا.

2) تأمين دسترسي مناسب جهت استفاده معلولين جسمي و حركتي در كليه … 4) حداكثر تعداد طبقات ساختمان بر روي سطح زمين، پيلوت و يا ….. 6) پلان تير ريزي (طراحي سقف): مشخص بودن نوع سقف طراحي شده و رعايت مشخصات فني آن …

مشخصات … این صورت بایستی رمپ را به روش مناسب ) با استفاده از مصالح سبک مسقف نمود. … با توجه به موقعیت ملک و نوع معبر حداقل طول ایستگاه رمپ قبل از شیب‌راهه …. اگر کاربری اصلی زمین غیرتجاری باشد تا 50 متر،25 متر کسری پارکینگ …

زمین‌های مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون … و بدین‌جهت ارزش تمامی کاربری‌ها و نوع استفاده از زمین اعم از باغی، زراعی، … با توجه به نوع، مقدار، ابعاد و سایر مشخصات فیزیکی زمین، می‌توان پیشنهاد داد:.

4 ـ استفاده از حداكثر 20% مساحت كل زمين به منظور پاركينگ غير سرپوشيده به … يا مكانهاي مناسب و با تعداد مناسب يا مشخصات فني صحيح طبق استانداردهاي مربوطه …

و … اوقاف يامتولی خاص وعام وقفی می. باشد. اين نوع امـالک. اعم از. زمین يا. ساختمان، …… بناهای موجود و کلیه مشخصات فنی ساختمان که براساس گزارش کارشناس بازديد.

خاک شهر قم از نوع ماسه ای است که بیشتر حاصل رسوبات قمرود است. … ایران است که کلنگ آن برای آنکه باعث مطالبه‌ای از سوی مردم لرستان نشود به جای مبدأ در مقصد طرح به زمین زده شده‌است. …. در زمان خسرو پرویز هم قم شهری آباد بوده و زعفران قمی شهرت داشته‌است. …. آن‌ها از سرپوش‌هایی نظیر پوشیه، نقاب، چارقد و عبابی هم استفاده می‌کنند.

جمعیت شناسان نیز، تعداد جمعیت یک نقطه را، ملاک شهری بودن آن نقطه می‌دانند. … شهرشناسان، شهر را محلی می‌دانند که بشر دست از زمین کشیده و فکر کردن را آغاز می‌کند. … سازی، نسبت به سایر عوامل تولید، مخصوصاً، سرمایه، در مقایسه با نواحی اطراف آن، با شدت بیشتری، مورد استفاده قرار می‌گیرد. …. افزایش انواع مختلف آلودگی‌های بصری.

آسانسور: ۱٫۴ در ۱٫۶. مساحت سزمین … ۱۰۰ متر=۱۰*۵. و فرض کنید برای هر متر شهرداری ۵۰۰ هزار تومان جریمه در نظر بگیرد: … امیدوارم از این مقاله استفاده کافی را برده باشید. در پایان … آشنایی با انواع متداول تغییرات کاربری در ساختمان هنگام اجرا. Next Post.

طرح جامع، طرح بلندمدتی است که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه … استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر … شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهری در آن تعیین می شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکیت بر اساس مدارک ثبتی تهیه و تنظیم می گردد. … نوع کاربری.

مشخصات زمین و نوع استفاده از آن مساحت زمین : مساحت یک قطعه زمین را می گویند (عمدتاً در سند یا صورت مجلس تفکیک قید شده است یا‌آن دسته از …

سیستم ارتینگ یک سیستم حفاظتی می باشد که در اصطلاح به آن زمین کردن نیز می گویند و … در اين روش كه يك روش معمول مي باشد از چاه براي اجراي ارت استفاده مي شود.