VAFE

e238-چنین رفت و این بودنی کار بود

چنین رفت و این بودنی کار بود. چو خورشید تابان ز گنبد بگشت. تهمتن نیامد به لشکر ز دشت. ز لشکر بیامد هشیوار بیست. که تا اندر آوردگه کار چیست. دو اسپ اندر آن …

به خاک اندر آمد چنین یال من. کودکان هم سن و …. چنین رفت و این بودنی کار بود. چه فایده‌ای دارد که …. رستم از این آگاه بود که سهراب هم مدت زیادی به زیر او باقی نخواهد ماند.

چنین رفت و این بودنی کار بود · جنگ رسانه‌ای مقدم بر جنگ اقتصادی …

چنین رفت و این بودنی کار بود · درمان کاسکو یی که پرکنی میکند،علت …

چنین رفت و این بودنی کار بود · تأمین اجتماعی در محاصره مطالبه از دولت …

چنین رفت و این بودنی کار بود · جنگ رسانه‌ای مقدم بر جنگ اقتصادی …

چنین رفت و این بودنی کار بود · جنگ رسانه‌ای مقدم بر جنگ اقتصادی …

چنین رفت و این بودنی کار بود …

برچسب‌ها:, , , ,