VAFE

که من خموشم و دل در فغان و در غوغاست

تبارک الله از این فتنه‌ها که در سر ماست در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب

سرم بدنیی و عقبی فرو نمی‌آید, تبارک الّله ازین فتنها که در سر ماست. در اندرون من خسته‌دل ندانم کیست, که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. دلم ز پرده …

تـبارک الله از این فتنه‌ها که در سر ماست در اندرون مـن خسته دل ندانـم کیسـت که من خموشم و او در فغان و در غوغاست دلـم ز پرده برون شد کـجایی ای مـطرب بـنال هان که از این …

تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست. در اندرون من خسته دل ندانم کیست. که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب. بنال هان که از این …

در اندرون من خسته دل ندانم کیست ؟ که من خموشم و او در فغان و در غوغاست از این رومی توان به دشواری های « خود شناسی » اندیشید و دانست تا چه حد مشکل است زیرا ما در طول …

تبارک الله از این فتنه‌ها که در سر ماست. در اندرون من خسته دل ندانم کیست. که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب. بنال هان که از این پرده …

تبارک الله از این فتنه‌ها که در سر ماست. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب بنال هان که از این پرده …

سرم به دنیی و عقبی فرو نمی‌آید تبارک الله از این فتنه‌ها که در سر ماست در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست دلم ز پرده برون شد کجایی …

تبارک الله از این فتنه‌ها که در سر ماست در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب

مادر مردم میآد با جان و عزیزم و بسم الله واسه سحر بچه اشونو بیدار می کنن که خدایی نکرده بچه نترسه ،مامان من از تو آشپزخونه در حالی که داره با قاشق …

سرم به دینی و عقبی فرو نمی آید *** بتارک الله ازین فتنه ها که در سر ماست در اندرون من خسته دل ندانم کیست *** که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

چو بشنوي سخن اهل دل مگو که خطاست, سخن شناس نه اي دلبرا خطا اين … برگردان: در اندرون من ندانم کيست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست در …

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست. سخن شناس نه ای جان من خطا این … در اندرون من خسته دل ندانم کیست. که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. دلم ز پرده برون شد کجایی ای …

تبارک اللّه از این فتنه ها که در سر ماست. در اندرون منِ خسته دل ندانم کیست. که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب. بنال هان که از این …

تبارک الله از این فتنه​ها که در سر ماست. در اندرون من خسته دل ندانم کیست. که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. منظور از این منادی که در اندرون دل ما ندا میدهد همان است که …

که من خموشم و او در فغان و در غوغاست #شعر_کامل چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست سرم به دنیی و عقبی فرو …

خــســــتــه دل سیری در شعر و عرفان. … در اندرون مـن خسته دل ندانـــــــم کیسـت. که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. دلـم ز پرده برون شد کـــجایی ای مـطرب. بـنال هان که از …

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست در اندرون من خستــه دل نـــدانــــم کیست کـه من خموشم و او در فغان و در غوغاست…

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست سخن شناس نه‌ای جان من خطا این جاست … در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست #رهاوی، #تحریر_رضوی

در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست حافظ #حافظ. در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در.

برچسب‌ها:, , , ,