VAFE

که رمزی باز کن رازی بخوانی

حالا كه دانسته‌اي رازي پنهان شده در سايه‌ي جمله‌هايي كه مي‌خواني، حالا كه نقطه نقطه … در اين كتاب رمزي بخوان به غير اين كتاب: من اين رمز را از «ذبيح» و «ارغوان» آموختم. …. بعد، اگر حالا كه من لو رفته‌ام باز هم مي‌خواهي حرف‌هايم را بخواني، «‌هشت كتاب » را بگير.

حالا که دانسته‌ای رازی پنهان شده در سایه‌ی جمله‌هایی که می‌خوانی، حالا که نقطه نقطه این … در این کتاب رمزی بخوان به غیر این کتاب: من این رمز را از «ذبیح» و «ارغوان» آموختم. …. بعد، اگر حالا که من لو رفته‌ام باز هم می‌خواهی حرف‌هایم را بخوانی، «‌هشت کتاب » را …

حالا که دانسته‌ای رازی پنهان شده در سایه‌ی جمله‌هایی که می‌خوانی، حالا که نقطه نقطه … در این کتاب رمزی بخوان به غیر این کتاب: من این رمز را از “ذبیح” و “ارغوان” آموختم. …. بعد، اگر حالا که من لو رفته‌ام باز هم می‌خواهی حرف‌هایم را بخوانی، “هشت کتاب ” را بگیر.

گر گوش هوش داری بشنو که باز گویم, رمزی چنانکه دانی رازی چنانکه دانم. من بلبل فصیحم من همدم مسیحم, من پرده سوز انسم من پرده ساز جانم. من بادپای روحم من بادبان نوحم …

حالا كه دانسته اي رازي پنهان شده در سايه ي جمله هايي كه مي خواني، حالا كه نقطه نقطه اين كلام را. … در اين كتاب رمزي بخوان به غير اين كتاب: من اين رمز را از «ذبيح» … باشي كه رمز بهت گفته باشد كه اين كتاب را بخواني. … اگر مهر نورزيد، مي ميرم باز و پراكنده

ديدار جان با جان هم گفته اند كه من اين را بيشتر مي پسندم. …. دمشق مي فرستد و سر انجام شمس تسليم اصرار مولانا شده و به قونيه باز مي گردد اما اين بار نيز همان …… شعری که همه ی ما انسان ها یک نسخه از آن را داریم و افسوس که نمی توانیم بخوانیم. …. میان عاشق و معشوق رمزی است ….. این رازی که هرگزاشعار و مکتوباتشان گَرد کهنکی نمی گرفت

در گوش بخوانی: تُ تُ تو، من مَ منت را تا باز، قلم رقص کند، شعر بگوید توصیف کند، پا به سر مو، بدنت را افسوس، که باید که بکوچم، من از این باغ از باغ پراندی، منِ مرغ …

ﻲ را ﺑﺨﻮاﻧﻴﻢ ﺑﻲ. آﻧﻜﻪ در ﻫﺮ ﺑﻴﺖ در ﻧﻈﺮ … ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ آﻧﺎن ﺷﺎﻋﺮي اﺳﺖ، در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻲ. ﻛﻨـﺪ . روﺣـﺎﻧﻴﻮﻧﻲ … آﻣﺪ ﺑﺎز. » ﺑﺮﻣﻲ. ﮔﺰﻳﺪ ﺣﺘـﻲ ﻣﺠﺒـﻮر ﻣـﻲ. ﺷـﺪ ﺑـﻪ اﻟﺘـﺰام. ﺷﻌﺮي، ﺣﺘﻲ ﺗﻌﺎﺑﻴﺮ ﭘﻴﺶ. از ردﻳﻒ و ﻗﺎﻓﻴﻪ را ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻓﻆ اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨـﺪ …. رﻣــﺰي ﺑﺎﺷــﺪ ﻛــﻪ ﭘــﻴﺶ ﻫــﺸﻴﺎر ﻧﺒــﻮد …. ﻗﻠﻢ ﺗﺮاوش ﺷﺪه ﻫﻤﻪ را رﻫﺎ ﻛﻦ ﻫﻤﻪ را ﺑﺸﻮي، ﺗﺮك درس و ﺑﺤﺚ و ﻛﺘﺎب و ﺗﺤﺮﻳﺮ و ﺗﻘﺮﻳـﺮ ﺑﺎﻳـﺪ …. ﻳﻌﻨﻲ ﻣـﺴﺘﻲ را رﻣـﺰ و رازي.

می نویسم، غزل و باز، به هم می ریزم ….. عشق، رازی ست، که تنها به خدا باید…؟ نه! …… با من بخوانی، تا زند، آتش به جان، همخوانی ات …… “رمزی است ز پاس ادب عشق، که مرغان

اینک باز هم دیوانت روبه روی ما که از عشق می گوید، آن را می ستاید، رواج می دهد و هر قلمی چه از روی جهل و چه از روی عِناد، نگاه های شاعرانه تو را … ز کارها که کنی شعر حافظ از بر کن» … قرآن ز بَر بخوانی در چهارده روایت» … تو که آگاه ز هر رمزی و رازی به جهان.

مردم عجیبی که هفتاد سالگی برایشان جوانی است! ….. گدایی کردن از مردم شاخ و دم نداره که هرچی لغو میکنیم باز ارسال می شن ….. اصلا قطع نمیشه من که راضی نیستیم چاریی هم نداریم چکار میشه کرد …… این پیامها را فقط موبایل گرفتیم که تماس ضروری داشته باشیم اینقدر بیکار نیستیم این پیامها را بخوانیم یا با کسی …

آمدی از اشتباه اینجا به راه دیگری / باز شادم کن شبی با اشتباه دیگری . . . امشب ای ماه به درد دل من … عشق رازی ست که خورشید به بارانش گفت / نیز رمزی ست که شقایق به گلستانش گفت. ای که ایمان به …. غم را از چشمانم فقط تو میتوانی بخوانی. خود را به …

من، در ابتدا، به این دلیل قدم به کتاب‌فروشی می‌گذاشتم که می‌خواستم یاد … به هفته‌ بازآفرینی کنید،‌ باز هم لحظاتِ انتخاب‌کردن را تجربه‌ کرده‌اید و آنچه … فقط یک بار می‌توانی به سوی فانوس دریایی ویرجینیا وولف را برای بار اولین بخوانی. و بعد از آن هر بار از ابتدا می‌دانی که خانواده رمزی، نهایتاً از پس آن سفر برنیامدند.

کوییز اف کینگز یکی از بازیهای محبوب ایرانی است که البته دارای معایب و … من از اینکه این بازی اطلاعات عمومی آدم رو بالا می بره راضی هستم، ولی …

حالا که دانسته ای رازی پنهان شده در سایه جمله هایی که می خوانی. حالا که نقطه نقطه … در این کتاب رمزی بخوان به غیر. این کتاب: من … تا در را باز کنی، ندیده می فهمم تو هستی، وقتی نور شیشه های. رنگی در، … بهت گفته باشد که این کتاب را بخوانی. نمی دانی …

جا دارد که از خود بپرسیم در نماز و دعا و تلاوت کتاب خدا چه رمزی و رازی و لذتی نهفته …. دوباره که سجده می کنی یادت بیاید که می میری و باز به خاک برمی گردی و وقتی …

کیست که در می زند؟ عاشق گفت. : ای دلربا. من نیستم. من هیچم. تو خودت هستی. تویی تو. … ناامید شده بود خواست که به کشور خود باز. گردد و به … آن جوان، مردم را از برادر خویش دور میکرد تا کسی عالج او را نفهمد و مانند کسی که دارد رازی را به فردی می ….. ورق به ورق بخوانی! …… آه رمزی از غم و ناراحتی است ولی هوهوی مستان نشان شادی است . 9.

به تدریج در دل ایران، در میان ساکنان بومی و مهاجر، اسلام جای خود را باز کرد. … پرسش ما این است که پیمودن بادیه و این تجربة دشوار، که مقدمة انجام حج بود، چه اثری در مجموع …. زین پس کنم ز بادیه پر سموم آز * * قصـد جنـاب کعبة اعیان روزگار81 … عبارت نجم رازی در این باره؛ یعنی استفادة نمادین از اعمال و مناسک حج برای تفسیر و تفهیم …

… دوست پسر داره 🙁 یعنی اونطوری که ما با دوست دخترمون رمزی حرف میزدیم، شهید همت … باشد و دستی را بپذیر که باز شدن را بهتر از مشت شدن بلد است ….. رازي، رساله اي تحت عنوان رساله سرکه دارد که هزار خاصيت براي سرکه بيان کرده است. ….. هرگاه قبل از خواب سه مرتبه سوره اخلاص «قل هو الله احد» را بخواني، گويا قرآن را …

از همان راهی که رفته ای بر می گردی و ای کاش که من زنده باشم. … در دو چشمت رازی نهفته ست ای شهید … پيكر تاريخ، بي‌خون خدا”ثار الله” مرده‌اي بيش نيست و سر مبارك امام شهيد بر فراز ني،رمزي است بين خدا و عشاق، يعني كه اين است بهاي ديدار. … باز یک جمعه ی دیگر هم گذشت و منِ دل خسته چشم به آمدنت دوخته ام و تو نیامدی. ….. بی آنکه بخوانی.

قرآن ز بر بخوانی در چارده روایت #حافظ … چون باده باز بر سر خم رفت کف زنان حافظ که دوش از لب … مستم کن آن چنان که ندانم ز بیخودی در عرصه … نهان کی ماند آن رازی کز او سازند محفل‌ها حضوری گر …. از مستیش رمزی بگو تا ترک هشیاری کند چون من گدای …

عشق رازي ست … نغمه نيستم که بخوانی … زيرا که من. ريشه‌های تو را دريافته‌ام. زيرا که صدای من. با صدای تو آشناست. ا.بامداد …. کسانی که ستایش انگیزند تا در یابم شگفتی کنم باز شناسم که ام که میتوانم باشم …. سيلابه‌هاي درد است رمزي كه مي‌نويسم.

برچسب‌ها:, , , ,