VAFE

کتاب مجموعه قوانین افغانستان (3) قوانین جزایی

برای اولین بار قوانین افغانستان در موبایل شما. با مجموعه قوانین در موبایل خویش، دیگر نیازی نیست که حجم بزرگ از قوانین چاپی را باخود حمل کنید. مجموعه قوانین که …

۳. نام:| قوانین جزایی … مجموعه قوانین جزایی … 3 د. قانون جزاء. کتاب اول. احکام عمومی. باب اول: احكام مقدماتی. فصل اول: قواعد عمومی و تعریفات .

مجموعه قوانین افغانستان نرم افزار مناسب برای عموم مردم وکلا ودانشجویان ریشته حقوق این نرم افزار دارای محیط کاملا کابر پسند و جدید …

تحلیل عنوان کود جزاء: کود “Code” واژه انگلیسی است و معانی متعدد دارد، یکی از معانی آن “مجموعه قوانین” است. نسخه کنونی قانون جزای افغانستان را …

تشتت و پراکندگی که در قوانین متعدد کشور به ملاحظه میرسد، با وضع این قانون …

روندی. …. پروگرام دولت امریكا برای حمایت از سكتور عدلی و قضایی ….. توقيف های خودسرانه 21مطابق به اصول قانون اساسی افغانستان این شروط در راپور برای رهنمود …… با در نظرداشــت طبيعت تداخلی عوامل ریشــه یی فوق مجموعه ای از راه حلهای ذیل برای …

کتاب: نام و نام خانوادگی نویسنده / نویسندگان، نام کتاب، نام مترجم، نوبت چاپ، محل نشر، نام. ناشر، تاریخ … و مسئولیت جزایی و موانع آن در قوانین جزایی افغانستان و اساسنامه محكمه جزای بین الملی … هر نظام جزایی از مباحث بسیار مهمی است که جایگاه ارزنده ای در مجموعه قوانین … سوم اینکه، صلاحیت زمانی محکمه، به بعد از تنفیذ اساسنامه.

کلیات حقوق جزای عمومی …

در اﯾﺮان ﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻣﯽ ﮔﺮدد. … ﺟﻨﺎﯾﺎت ﻋﻤﺪي ﺑﺮ ﻧﻔﺲ، اﻋﻀﺎء و ﻣﻨﺎﻓﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح ﻣﻨﺪرج در ﮐﺘﺎب ﺳﻮم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.

نشر «قانون‌یار» به صورت تخصصی در زمینه انتشار کتاب‌های آموزشی و … کتاب‌‌ «قوانین خاص (کیفری)» از این مجموعه می‌تواند برای دانشجویان، داوطلبان آزمون‌های حقوقی و …

.3. ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻧﻈﺮﺍﺕ، ﺍﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎ، ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺭﺍﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ … ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻏﻴﺮﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺟﻴﺎﻥ ﻣﻘﻴﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻭﺯﺍﺭﺗﻴﻦ ….. ﺣﺴﺎﺏ ﺁﻳﺪ، ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯﻭﺭﺛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﺰﺍﻳﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻁﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﻗﺎﻣﻪ ﺩﻋﻮﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

Page 3 …… ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﻳﻦ هﺪف، ﭘﺮوژﻩ ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﺣﻘﻮق اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﮐﺘﺎب درﺳﯽ را ﻣﻨﺤﻴﺚ. اوﻟﻴﻦ ﮐﺘﺎب … ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺪﻧﯽ، ﺟﺰا، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ﮐﺘﺎب … ﻋﺪاﻟﺖ ﺟﺰاﺋﯽ ﻓﻌﻠﯽ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻴﭙﺮدازد. اﻳ. ….. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از رﻳﺶ ﺳﻔﻴﺪان ﻗﺮﻳﻪ ﺗﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻩ و از اﻳﺸﺎن ﺑﺨﻮاهﻴﺪ ﺗﺎ در اﻣﺮ ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮﯼ در.

قانون اجرات جزایی افغانستان اخیرا توسط مجلس نمایندگان افغانستان تصویب شد. … ‘اصول محاکمات جزائی مجموعه قواعد، مقررات و روشهای قبول شده ای که در مراحل کشف … ولی در فقره سوم ماده مذکور توضیح بیشتر داده شده که اگر یکی از …

۱ قوانین اساسی; ۲ قوانین حقوقی; ۳ قوانین کیفری; ۴ قوانین ثبتی و اراضی; ۵ قوانین رسانه‌های گروهی; ۶ قوانین راهنمایی و رانندگی; ۷ قوانین شهرداری …

درﮔﻔﺘﺎر ﺳﻮم ،ﺑﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎي ﺗﺒﻌﯽ و ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺟﺮم ﻗﺘﻞ ﻋﻤﺪي ﺑﻪ. اﺧﺘﺼﺎ. ر. ﺧﻮاﻫﺪ. ﭘﺮداﺧﺖ … ﺟﺰاي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و ﺷﺎرﺣﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺰاﯾﯽ ﻋﺮاق و ﻣﺼﺮ ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاء، … ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ واﮐﻨﺶ. ﻫﺎ را ﻣﯽ …. ﻨﺼﺮ ﻣﻌﻨﻮي ﺟﺮاﯾﻢ در ﮐﺘﺎب اول ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺰاء، ﺑﺎ. درﺟﻪ. ﺑﻨﺪي ﻋﻨﺼﺮ …

.3. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل. و ﻋﻬﺪه دار ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدد. (ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﻛﺎر، ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت. ﻣﺠﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل اﻧﺠﺎم ﻣﻲ. ﺷﻮد). … ﺳـﺎل اﻧﺘﺸـﺎر. « )،. ﻋﻨـﻮان ﻣﻘﺎﻟـﻪ. در داﺧـﻞ ﮔﻴﻮﻣـﻪ. ، ». ﻧـﺎم. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻ. ت،. ﻧﺎم ﮔﺮدآورﻧﺪه، ﻧﺎم ﻧﺎﺷﺮ. ﺷﻤﺎر ….. ﺑﻪ اﻳﺮان اﻋﺎده ﮔﺮدد، ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺰاﻳﻲ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﺮم او رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻲ …… ﻫﻨﻮز ﻧﯿﺰ ﭼﻬﺎر ﮐﺘﺎب ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﯽ (ﮐﻠﯿﺎت و ﺣﺪود و ﻗﺼﺎص و دﯾﺎت) ﺑﻪ …

3 روز کاری توسط شرکت …. کتاب راهنما در زمینه کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه جرم سازمان یافته …

پردازش متفاوت این اصل در دو نظام از الفاظ احکام مربوط به آن در قوانین اساسی …. کرد که ماده‌ی یکصد و سی‌ام قانون اساسی افغانستان ناظر به قضایای جزایی نیست. …. 3. راه حلی برای حال و آینده: نظام حقوقی و نظریه‌ی «قانون ضعیف» ….. آلمانی حقوق کیفری دشمنان»، تازه‌های علوم جنایی، مجموعه مقاله‌ها، زیر نظر علی حسین …

از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه در ادﺑﯿﺎت ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻌﺎﺑﯿﺮ ﮔ. ﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻋـﺪم ﺟـﻮاز اﻋﺘـﺮاض. ﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﻗﻄﻌﯽ. 2. ، ﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﮑﺮار ﻣﺤﺎﮐﻤﻪ. 3. و ارزش ﺷﯽء ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ. 4. ، اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﯽ ﮐﻠﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ در. ﻗﻮاﻧﯿﻦ …

90. … “قاعده منع محاکمه مجدد در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بین‌المللی حقوق بشر و فقه حنفی …

۱, جرم سیاسی, کتاب, ۸۰, پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (چاپ اول ۱۳۸۲ و چاپ دوم سال ۱۳۸۸) … (چاپ سوم). ۳, حقوق کودک, تحقیق و تألیف, ۸۸. سال نشر ۱۳۹۰ … ۱۳, مجموعه مقالات فلسفه حقوق, تحقیق و تألیف، یکی از نویسندگان, ۱۳۹۶ چاپ اول …. ۶, بررسی تطبیقی قتل غیر عمدی در قوانین جزای افغانستان و ایران, محمدطاهر …

یکی از مجموعه قوانین مشهور باستانی، منشور کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی است که در … این مجموعه از قوانین پیشین امپراتوری روم الهام گرفته بود و به عنوان نطفهٔ قانون مدنی مدرن اروپا شناخته می‌شود. … علت اصلی به وجود آمدن این منشور، اختلاف بین پاپ اینوسنت سوم، بارون‌ها و اشراف ….. ایجاد کتاب · دریافت به‌صورت PDF · نسخهٔ قابل چاپ …

برچسب‌ها:, , , ,