VAFE

کاش میشد خنده را تدریس کرد

کاش می شد خنده را تدریس کرد کارگاه خوشدلی تاسیس کرد کاش می شد عشق را تعلیم داد نا امید آن را امید و بیم داد شاد بود و شادمانی را ستود با نشاط …

کاﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺧﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺪﺭﯾﺲ ﮐﺮﺩ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﺧﻮﺷﺪﻟﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮﺩ. ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻋﺸﻖ ﺭﺍ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺩﺍﺩ ﻧﺎﺍﻣﯿﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﻣﯿﺪ ﻭ ﺑﯿﻢ ﺩﺍﺩ. ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺳﺘﻮﺩ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻁ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﺩﻟﺸﺎﺩ ﺑﻮﺩ. ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﺷﻤﻨﯽ ﺭﺍ …

کاش می شد خنده را تدریس کرد کارگاه خوشدلی تاسیس کرد کاش می شد عشق را تعلیم داد نا امیدان را امید و بیم داد شاد بود و شادمانی را ستود با نشاط …

شاعر: فرشته جهانگیر, شعر: کاش می شد عشق را تدریس کرد, دفتر: شعرے براے تو, “کاش می شد عشق را تدریس کرد” کارگاهِ معرفـت تأسیس کرد کاش می شد خنده بر دلها …

کاش می شد خنده را تدریس کردکارگاه خوشدلی تاًسیس کردکاش می شد عشق را تعلیم دادناامیدان را امید و بیم دادشاد بود و شادمانی را ستودبا نشاط دیگران …

كاش می شد بچگانه خنده كرد. کاش می شد خنده را تدریس کرد. کارگاه خوشدلی تاًسیس کرد. کاش می شد عشق را تعلیم داد. نا امیدان را امید و بیم داد. کاش می شد همچو آواز خوش …

کاش می شد خنده را تدریس کرد کارگاه خوشدلی تاسیس کرد..!! کاش می شد عشق را تعلیم داد نا امیدان را امید و بیم داد..!! شاد بود و شادمانی را ستود با نشاط دیگران …

کاش می شد خنده را تدریس کرد. کارگاه خوشدلی تاًسیس کرد. کاش می شد عشق را تعلیم داد. ناامیدان را امید و بیم داد. شاد بود و شادمانی را ستود. با نشاط دیگران ، دلشاد بود.

کاش می شد خنده را تدریس کرد کارگاه خوشدلی تاًسیس کرد کاش می شد عشق را تعلیم داد ناامیدان را امید و بیم داد شاد بود و شادمانی را ستود با نشاط دیگران ، دلشاد بود

مدرسه شاد ،با نشاط و جذاب.

کاش می شد خنده را تدریس کرد کارگاه خوشدلی تاسیس کرد کاش می شد عشق را تعلیم داد نا امید آن را امید و بیم داد شاد بود و شادمانی را ستود با نشاط …

کاش می شد خنده را تدریس کرد کارگاه خوشدلی تاًسیس کرد کاش می شد عشق را تعلیم داد ناامیدان را امید و بیم داد شاد بود و شادمانی را ستود با نشاط دیگران ، دلشاد بود

مدرسه ی شاد مدرسه ی زندگی.

شهرام محمدی · @shahram63moh. ‏‏‏خسته ام از این زندان که نامش زندگیست. پس قشنگی های دنیا مال کیست باختم در عشق اما باختن تقدیر نیست …

شاعر: فرشته جهانگیر, شعر: کاش می شد عشق را تدریس کرد, دفتر: شعرے براے تو, “کاش می شد عشق را تدریس کرد” کارگاهِ معرفـت تأسیس کرد کاش می شد خنده بر دلها …

کاش می شد خنده را تدریس کرد. کارگاه خوشدلی تاسیس کرد..! کاش می شد عشق را تعلیم داد. نا امیدان را امید و بیم داد..! شاد بود و شادمانی را ستود. با نشاط دیگران دلشاد بود …

پرسش مهر بیستم رئیس جمهور | مدرسه شاد.

کاش می شد خنده را تدریس کرد کارگاه خوشدلی تاًسیس کرد کاش می شد عشق را تعلیم داد ناامیدان را امید و بیم داد شاد بود و شادمانی را ستود …

کاش می شد خنده را تدریس کرد کارگاه خوشدلی تاًسیس کرد کاش می شد عشق را تعلیم داد ناامیدان را امید و بیم داد شاد بود و شادمانی را ستود با نشاط دیگران ، دلشاد بود

پرسش مهر 20 رئیس جمهور | مدرسه شاد.

مدرسه ی شـــــــاد.

کاش میشد خنده را تدریس کرد کارگاه خوشدلی تاسیس کرد..! کاش میشد عشق را تعلیم داد ناامیدان را امید و بیم داد..! شادبود و شادمانی را ستود با نشاط دیگران دلشادبود.

كاش میشد خنـده را تـدریس کرد كارگاه خوشدلی تـاسیـس کرد كاش میشد عـشق را تعلیم داد نا امیدان را امـید و بیـم داد شاد بودو شادمانی را ستود با نشـاط دیگران دلشاد بود.

كاش میشد خنـده را تـدریس کرد كارگاه خوشدلی تـاسیـس کرد كاش میشد عـشق را تعلیم داد ناميدان را امـید و بیـم داد شاد بود و شادمانی را ستود با نشاط دیگران دلشاد بود …

برچسب‌ها:, , , ,