VAFE

چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی …!

چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی چه آغوشی؟ چه امّیدی به این احساس تو خالی؟ کبوتر با کبوتر مانده اما از سر اجبار در این دنیای تودرتو، تو …

شاعر: محمد لالوی, شعر: دنیای تودرتو, دفتر: ‍‍‍‍ پس از تو, چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی چه آغوشی،چه امّیدی به این احساس تو خالی؟ کبوتر با کبوتر مانده اما از …

چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی چه آغوشی، چه امّیدی به این احساس تو خالی؟ کبوتر با کبوتر مانده اما از سر اجبار در این دنیای تودرتو، تو دیگر از چه مینالی؟

(@rezaie_000) on Instagram: “چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی چه آغوشی، چه امّیدی به این احساس تو خالی؟ کبوتر با کبوتر…”

چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی چه آغوشی، چه امّیدی به این احساس تو خالی؟ کبوتر با کبوتر مانده اما از سر اجبار در این دنیای تودرتو، تو دیگر از چه مینالی؟

چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی چه آغوشی، چه امّیدی به این احساس تو خالی کبوتر با کبوتر مانده اما از سر اجبار در این دنیای …

چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی چه آغوشی،چه امّیدی به این احساس تو خالی؟ کبوتر با کبوتر مانده اما از سر اجبار در این دنیای تودرتو، تو دیگر از چه مینالی؟

چه رفتن ها که می ارزد به بودنهای پوشالی چه آغوشی، چه امّیدی به این احساس تو خالی کبوتر با کبوتر مانده اما از سر اجبار در این دنیای تودرتو، تو دیگر از چه…

مادر گفت : یکی می آید که نمی توانی مرا بیشتر از او دوست داشته باشی . … ولی خوب که فکر می کردم مادرم را دوست داشتم . … چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی.

چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی چه آغوشی؟ چه امّیدی به این احساس تو خالی؟ کبوتر با کبوتر مانده اما از سر اجبار در این دنیای تودرتو، تو …

چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی چه آغوشی، چه امّیدی به این احساس تو خالی . کبوتر با کبوتر مانده اما از سر اجبار در این دنیای تودرتو، تو دیگر از چه مینالی؟

9 Mar 2018. 1 Retweet; 21 …

چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی چه آغوشی، چه امّیدی به این احساس تو خالی کبوتر با کبوتر مانده اما از سر اجبار در این دنیای تودرتو، تو دیگر از چه مینالی؟

چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی چه آغوشی،چه امّیدی به این احساس تو خالی؟ کبوتر با کبوتر مانده اما از سر اجبار در این دنیای تودرتو،تو دیگر از چه مینالی؟

@shergraphi1 . . چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی چه آغوشی؟ چه امّیدی به این احساس تو خالی؟ کبوتر با کبوتر مانده اما از سر اجبار در این دنیای تودرتو، تو …

چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی. چه آغوشی؟ چه امّیدی به این احساس تو خالی؟ کبوتر با کبوتر مانده اما از سر اجبار. در این دنیای تودرتو، تو دیگر از چه مینالی؟

محمد لالوی چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی چه آغوشی،چه امّیدی به این احساس تو خالی؟ کبوتر با کبوتر مانده اما از سر اجبار در این دنیای …

چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی چه آغوشی ، چه امّیدی . چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی چه آغوشی ، چه امّیدی به این احساس تو خالی #محمد_لالوی

کبوتر با کبوتر مانده اما از سر اجبار در این دنیای تودرتو، تو دیگر از چه مینالی؟ بمان تنها که تنهایی به این “تن”ها شرف دارد چه رفتن‌ها که می‌ارزد به بودن‌های پوشالی

چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی چه آغوشی، چه امّیدی به این احساس تو خالی؟ کبوتر با کبوتر مانده اما از سر اجبار در این دنیای تودرتو، تو دیگر از چه مینالی؟

چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی چه آغوشی،چه امّیدی به این احساس تو خالی؟ کبوتر با کبوتر مانده اما از سر اجبار در این دنیای تودرتو،تو د …

چه رفتن ها که می ارزد به بودن های پوشالی چه آغوشی،چه امّیدی به این احساس تو خالی؟ کبوتر با کبوتر مانده اما از سر اجبار در این دنیای تودرتو،تو دیگر از چه مینالی؟

برچسب‌ها:, , ,