VAFE

پرسشنامه شایستگی هیجانی- اجتماعی دانش آموزان (زو و جی ، 2012)

. اجتماعی دانش. آموزان. زو و جی. ) SECQ. (، انجام گرفت. حجم نمونه این پژوهش. 581. دانش. آموز دختر دبیرستانی بود که به روش.

اجتماعی در دانش آموزان طراحی و تدوین شده است.

اجتماعی دانش آموزان (زو و جی ، 2012) در 2 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه).

اجتماعی دانش آموزان زو و جی 2012 : (social emotional competence …

اجتماعی دانش آموزان زو و جی 2012 | WORD …

. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺑﺎﻻ. از. ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ….. ﻲﻠﻴ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ارﺗﺒﺎط وﺟﻮد دارد. (. اوﺑﺎ، ﺑﻨﺘ. ،ﻲ. ﻣﻔﺮد. ، ﻋﺒﺪاﻟﻪ. ،. ﻧﻮر. ﻳﻌﻘﻮب. 4،. 2012. ). ﺑﻪ ﻧﺤﻮ. ي …… ﺰهﻴ. ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ. ﻲﻣ. ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﺎن. ﻃﻮر ﻛﻪ داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻧﺘﺎ. ﺞﻳ. ﻴﭘ. ﺸﺮﻓﺖ. ﻫﺎ. ي. ﺧﻮد را در ﻣﺪرﺳﻪ و زﻧ.

. اجتماعی بر. پرخاشگری،. حل. مسئله. ،. و خو. ش. ب. ینی. دانش. آموزان. با ….. پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت.

اجتماعی دانش آموزان (زو و جی ، 2012).

اجتماعی دانش آموزان (SECQ)، انجام گرفت. روش: حجم نمونه این پژوهش 518 …

اجتماعی دانش آموزان دختر دبیرستانی.

بدان معتقد است و کل شخصیت وی در تدریس، تحول و یادگیری دانش آموزان موثر. واقع می شود. … تأثیر شایستگی هیجانی و اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی بوده است. …. را مورد ارزیابی قرار می دهد و 12 ماده انتهای پرسشنامه به خودکارآمدی معلم اختصاص …… تحقیقاتی نشان می دهد افسردگی با خودکارآمدی )اسکوتا و دارلینک، 2012؛ برای، کهل،.

تی جی دلانگ …. دانلود پرسشنامه شایستگی حرفه ای … دانلود پرسشنامه سنجش هیجان مارک و دیویس و مولفه های آن.

179[In Persian]. ….. جي ای، یان. جي.

تقویت انگیزه و بهبود زمینه های ترغیب جوانان به ویژه دانش آموزان به یادگیری و …

2012(. در ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺿﻄﺮاب در. داﻧﺶ. آﻣﻮز. ان ﺑﺎ ﺧﻮد ﻛﺎرآﻣﺪي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ،. ﭘﻴﺶ. ﺑﻴﻨﻲ …. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي را ﺑﺎ ﺳﻪ زﻳﺮ ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ. ﻣﻲ. ﺳﻨﺠﺪ …… ﺟﺎﻧﺴﻮن، ﺟﻲ اوروﻳﻞ. ). 2004( …. ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﺎﻳـﺴﺘﮕﻲ ﻓـﺮد ﺗـﺄﻣﻴﻦ. ﻣﻲ. ﻛﻨﻨﺪ.

و نیز به مهارت دوستی، الگوی زندگی و روابط بین فردی و اجتماعی و مهارت حل مسئله … هدف: این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عزت نفس دانش آموزان با …. پس از یک هفته از اتمام آموزش دوباره پرسشنامه بلوغ هیجانی را تکمیل کردند. …. این پژوهش این است که آیا آموزش مهارت حل مسئله می‌تواند بر ایجاد شایستگی لازم جهت …

اعتباریابی و هنجاریابی پرسشنامه شخصیتی جکسون. 1387.

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﻲ زوج درﻣﺎﻧﻲ اﺳﻼم ﻣﺤﻮر ﺑﺮ ﺧﻮش ﺑﻴﻨﻲ زوﺟﻴﻦ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن … 60. ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺒﺴـﺘﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ؛. ﻛـﻪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري. ” ﺑﻮﻣﺮﻳﻨﺪ …. راﺑﻄﻪ ﺳﺒﻚ. ﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﺮوري واﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺒﺴﺘﺮ. 3 /. ﺿﺪ. اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ﺗﺮ ….. ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﺼﻴﻞ در داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎ ﻛـﻢ …. ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و رﻓﺘﺎري ﻛـﻪ ﺳـﺎزﻧﺪه ….. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺟـﻲ …

دﮐﺘﺮ ﻓﺮﻧﻮش اﻋﻼﻣﯽ: اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ .3 ….. ﺗﺒﯿﯿﻦ و اراﺋﻪ ﻣﺪل ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺳﺮﺑﺎزرﺳﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮﯾﻪ … اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. ﺑﺮ. ﺗﺴﻬﯿﻢ. ﺗﺄﺛﯿﺮ داﻧﺶ. ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ از ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ….. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. اي ﺑﺎ. 10. ﮔﻮﯾﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ در. ﺻﺪد ﺑﺮرﺳﯽ. وﺿ. ﻌﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ …… ﺑﺮﺧﻮردار از ﺛﺒﺎت ﻫﯿﺠﺎن.

22T11:23:20 29 48 الگوی شهروندی الگوی برنامه … و در فرم پرسشنامه از دانش آموزان خواسته شد تا سطح آموزش پدران و مادران خود را با …. (1379)، بررسی رابطه بین خودکارآمدی و سبک های مقابله با بحران در زوج های جوان …

ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزش ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻔﻜﺮات ﻏﻴﺮﻣﻨﻄﻘﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ. ﻛﻼس اول ﻣﻘﻄﻊ … ي ﻣﻬﺎرت ﺗﻔﻜﺮ اﻧﺘﻘﺎدي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ، ﺳﻼﻣﺖ روان، ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و …… اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎﻣﻪ ي ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺰرگ ﺷﺨﺼﻴﺖ …… داﺷـﺖ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑـﺎ زﻳـﺮ ﺳـﺆال رﻓـﺘﻦ ﺷﺎﻳﺴـﺘﮕﻲ و. 1. ….. ﻫﻴﺠﺎن. ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺘﻲ. ﻧﻈﻴﺮ اﺣﺴﺎس ﻓـﺘﺢ، ﭘﻴـﺮوزي، دﻟﻴـﺮي و. ﺷﺠﺎﻋﺖ در ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻗﺮار داد؛ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﻬﺮﻣـﺎن ﺷـﺪن،.

ی و ماندگاری سه روش درمان در اختالل اضطراب اجتماعی … ارتباط ابعاد سرشت و منش با بازداری پاسخ در دانش آموزان پسر دارای ….. اضررا امتحان اس یلبرگر و پرسشنامه خودکارآمـدی شـرر و همکـاران ….. خرده آزمون نگراني و هيجان پذيري است كه تفاوت ….. شايستگي مي …… و اسپراف ی جی ینظر شید آخر و را ش آن دارای دو فرم وا ی.

داﻧﺶ. آﻣﻮز دﺧﺘﺮ. ﺗﻬﺮاﻧﯽ. در ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن. ﺑﻪ ﻫ. ﻤ. ﺮاه ﻣﺎدراﻧﺸﺎن. ﺑﻪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. ﻫﺎي. ﺗﻌﺎرض … Communication Patterns Questionnaire (CPQ) and the Achenbach Adolescent Youth …

برچسب‌ها:, , , ,