VAFE

ولایت فقیه ، ادامه ی خلافت و یا امامت؟

ولایت فقیه نظریه‌ای در فقه شیعه است که نظام سیاسی مشروع در دوران غیبت امام معصوم را بیان می‌کند. …. و این با تشکیل حکومت و اجرای احکام امکان‌پذیر است، خواه نبی خود موفق به تشکیل … اما اگر چنین کاری نکنید، این امر تا پایانش ادامه خواهد داشت. ….. که همان امامت است نقش هدایت مردم راداراست درحالیکه ولایت که همان خلافت تلقی می‌شود …

از دیدگاه شیعه ولایت فقیه در عصر غیبت ادامه ولایت امامان معصوم است همان گونه که … از طرفی اجرای قانون و حکومت و زمامداری بر جامعه ی اسلامی باید توسط کسی انجام شود که … فقیه در اصطلاح امروز همان شخصی است که در حدیث با تعبیر عارف به احکام … و امام علی علیه السلام در حدیث دیگری در احتجاج به حقانیت خود بر امر خلافت فرموده است:.

وﻻﯾـﺖ وﻟﯽ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم. )ع( … وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﻪ ﮔﻤﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﻋﺪه اي ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﯾﺎ واژه ي ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺬﺷـﺘﮕﺎن …. در آﻏﺎز ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺜﻤﺎن، ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﺧﻼﻓﺖ … از دﯾﺪﮔﺎه اﺳﻼم، ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻣﺎﻣﺖ از ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪا ﻧﯿﺴﺖ، و روح اﻣﺎﻣﺖ ﻫﻤﺎن …… ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ آراﻣﺶ اﺟﺎزه ﺑﺪﻫﯿﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻫـﺎﯾﺶ را اداﻣـﻪ.

مسلمانان برای ساختار نظام سیاسی دو تئوری را ارائه داده اند ما در این مقال تنها به بیان دو تئوری نظام خلافت و امامت و نیز امامت بالاصاله و امامت بالنیابه یا ولایت فقیه …

1ـ گستردگى اختیارات ولایت فقیه, هم چون ولایت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) عام و … و ولایت به طلاق دادن زنى که همسرش مفقود شده, یا ادامه ازدواج موجب عسر و حرج مى باشد …

4 ـ مخالفت عملى شيعه با ابوبکر: در برخى از موارد نيز عملاً با خلافت ابوبکر ….. ودوران إمامت إمام باقر(عليه السلام)، مصادف با ادامه فشارهاى خلفاى بنى اميه و حكّام ….. دولت در عصر غيبت در انديشه‏ ي سياسى شيعى، حکومت مبتنى بر «ولايت فقيه» است.

مسأله امامت و ولايت سياسى بعد از پيامبر صلّى اللّه عليه و اله يكى از موضوعات … عليه و اله به دنبال انتخاب رفته و «نظام خلافت» را براى اداره جامعه اسلامى برگزيدند. …. و بايد و نبايدهای مربوط به آنهاست، ازهمين‏رو، اين مسئله، جنبه‏ی فقهی خواهد يافت. … در فرهنگ عمومی شيعه، امامت ادامه نبوت، و ولايت فقيه ادامه امامت است.

نصب در ولايت فقيه به طرح ادله و خدشه در ادله طرفداران مبناي انتخاب مي پردازد. … عمومي را دارد؟ و اگر با سركوب عمومي و ايجاد جو خفقان و ترس به حكومت ادامه دهد، آيا …. آنان اثر شرعي دارد و اگر اقبال عمومي نباشد، امامان به جهت به عهده نگرفتن خلافت و حكومت معذورند. …. مبادا به سبب حسرتها [ي گوناگون] بر آنان، جانت [از كف] برود. انّك لعلي خلق …

لكن با اينكه در باره مسأله ولايت فقيه تحقيقات فراوان انجام گرفته، كتابها و مقالات … لهذا صاحب اين قلم بر آن شد كه در امتداد و ادامه خدمات علمي و اعتقادي خود پيرامون … بيان روايات ياد شده و در خاتمه اين باب ميگويد: و الاحاديث في ذلك كثيرة جداً و قد ….. اين تفسير جنبه تبعي (لازم يا ملزوم) دارد بلكه به معني امامت، خلافت، رهبري، زعامت و

ي وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﻧﺰد ﻓﻘﯿﻬﺎن .3. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ .4. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ي. وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ. ي ﻓﻘﯿﻪ .5 … ﺷﺨﺼﯽ. ﺑﺪون. ﺑﻌﯿﺖ. ﺑﺎ. اﻫﻞ. ﺣﻞ. و ﻋﻘﺪ. ﯾﺎ. اﺳﺘﺨﻼف. ﺑﺎ. زور،. ﻣﻨﺼﺐ. اﻣﺎﻣﺖ. را. ﻏﺼﺐ. ﮐﻨﺪ،. ﺧﻼﻓﺖ. ﺑﺮ …… اﮔﺮ. ﺑﺮﺧﻰ. ﯾﺎ. اﮐﺜﺮﯾّﺖ. رأى. دﻫﻨﺪﮔﺎن. وﻓﺎت. ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ،. ﺣﮑﻮﻣﺖ. ﺑﻪ. ﮐﺎر. ﺧﻮد. اداﻣﻪ. ﻣﻰ. دﻫﺪ. ﻫـ). ﺿﺮورت.

است، امروز روحانيت شيعه ولايت فقيه را به عنوان نيابت عام امام معصوم هم از لحاظ … اين طور نيست كه برپا كردن يك نظام الهى به دست يكى از انبيا يا اوليا هميشه تا … مسئله امامت و ولايت كه اصل و ركن مذهب ما و هويت و انقلاب و نظام و حاكميت سياسى ما …. در ادامه آیه شریفه، علل انحصار اصل حاکمیت و ولایت در این سه عنوان بیان …

ولایت ظهور یافت. … حکومت چهار سال و نه ماهه امام علي علية، دوره کوتاه خلافت امام حسن مجتبی عليه ، … کم نیست؛ از مهم ترین مسائل مورد بحث، «ارتباط ولایت فقیه با قانون اساسی و مسئله …. در ادامه لازم است چند مطلب را که مفروض ما درباره ولایت فقیه است، یادآور شویم: مطلب اول …

شکی نیست که سازمان دین اسلام برای بقا و ادامه ی حیات خود نیازمند به نگهبان و گرداننده دارد و پیوسته … در این مجال با اشاره به برخی ادله ی وارده در قرآن و حدیث، امامت و خلافت حضرت علی (ع) را اثبات می کنیم: … در این آیه، ولایت حضرت علی(ع) در ردیف ولایت خدا و پیامبر(ص) قرار داده شد. 3. ….. شیعه چه می گوید · ولایت فقیه · مفاهیم قرآنی …

معتقد هستند که ولایت فقیه با رأی مردم تحقق پیدا می کند و مسئله انتخاب. ولی فقیه از … که در مورد آن اشاره می نماید “مالهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه …. خمینی (ره) معتقد است” مقتضای خلافت فقها وراثت آنان این است که ولایت.

تكامل فكر سياسي شيعه. از شوري.. تا ولايت فقيه. شاهكار: أحمد كاتب …… در ادامه كتاب بحثها و دلائلي كه متكلمان و مؤرخين در باره ولادت و غيبت امام دوازدهم ارائه داده اند … از اين رويه نا مشروع و براي مقابله با آن، به نظريه خلافت موروثي امامان اهل بيت روي آوردند.

آنچه که حضرت امام (ره) در زمینه تشابه ولایت فقیه با معصومین (ع) بیان می نماید ؛ در … های اصیل اسلامی است , می باشد ؛ از این رو در ادامه به تبیین دو موضوع مهم می پردازیم : …. خداوند همان اختیارات و ولایتى که به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) در تدارک و …. فقیه هستند, در توضیح این روایت می گویند: «از روایاتی که بحث خلافت را طرح …

قهرا این سوال مطرح خواهد شد که ولایت فقهی با ولایت عرفانی چه ارتباطی پیدا می کند؟ … و در ادامه به برخی از آثار عملی این بحث اشاره خواهد شد. … تعبیر ولایت استفاده میشود، از تعبیر امامت استفاده میشود، از تعبیر خلافت استفاده میشود. ….. حضرت امام می فرماید: ما که از ولایت فقیه بحث می کنیم این ولایت را می گوییم …

روایات اهل بیت (ع) نیز امامت را خلافت خدا و پیامبر دانسته‌اند. …. ولایت تکوینی یا ولایت بر تکوین عبارتست از سرپرستی امام بر موجودات جهان و عالم خارج و تصرفی …

وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﯾﺎ وﻻﯾﺖ ﻣﻄﻠﻘﻪ. اﻟﻬﯿﻪ …. ﭘـﺬﯾﺮی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﯾـﺎ اداﻣـﻪ. ی ﺷـﻌﺎرﻫﺎ و. ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ. ﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ، ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ . ﺣﺮﮐﺖ ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب. رﻫﺒﺮ اﻧﻘﻼب در ﻃﯽ ….. ﯾـﺎ. ﻻزم ﻧﺪﯾﺪه. اﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، وﻟﯽ روی ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺧﻼﻓﺖ و ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻮﻻی ﻣﺘﻘﯿﺎن ﻋﻠـﯽ ﻋﻠﯿـﻪ …… اﻧﺒﯿﺎء ﺑﻨﯽ اﺳﺮاﺋﯿﻞ دارای ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ و اﻣﺎﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده .اﻧﺪ.

و الله ما كانت لي في الخلافة رغبة و لا في الولاية إربة»؛ه … «ولایت به معنای قیمومیت، مفهوم و ماهیتا با حکومت و حاکمیت سیاسی متفاوت. است. … اساسا فقها، ولایت فقیه را در راستای خلافت کبرا و در امتداد امامت دانسته اند و مسأله …. و در ادامه می نویسد:.

امامت و خلافت. گفتمان امامت. گفتمان خلافت : نصوص امامت. آيه ولايت … كه با نيم نگاهي به تاريخ گذشته ي مسلمين از رحلت پيامبر اكرم ( صلي الله عليه وآله ) تا به … شيعه معتقد است امامت در ادامه ي اصل نبوت و پيامبري مفهوم مي يابد و … اين رو مناسب يافتيم گفتمان خلافت را براي اهل سنت و گفتمان امامت را براي اماميه

سه جلسه درباره ولايت ائمه و ولايت فقيه از منظر امام سخن گفتیم. … بر اساس اين معنا از خلافت يك معناي دقيق در قرآن درست مي شود بنام امامت كه اين معناي دقيق امامت … بله حضرت داود، خليفه شد (يا داوود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين … بايدتا قيام قيامت ادامه پيداكند خلافت تكويني بايد تا قيام قيامت ادامه پيداكند …

فقها از طرف رسول الله صلی الله علیه و آله به خلافت و حکومت منصوبند.» … ولایت فقیه در هبری جامعه اسلامی واداره امور اجتماعی ملت اسلامی در هرعصر وزمان از ارکان مذهب حقه … ختم نبوت ختم راهنمایی الهی با ارایه برنامه و راه است، اما ختم رهبری الهی نیست، …15 … راه مراجعه ی مستقیم به ظواهر روایات ائمه اطهار(ع) می دانند (تاریخ فقیه و فقها، دکتر …

ولایت فقیه ولایت از آن خداست. … تا قبل از انقلاب اسلامی،‌ در ایران نظام اسلامی وجودنداشت و رابطه پادشاهان با مردم رابطه ی «غالب و مغلوب» و« سلطان و رعیت ….. هنوز 10 سال از انتصاب حضرت آیت الله خامنه ای به امامت جمعه تهران نگذشته بود که پس از ….. ادامه داشت و در زمان خلافت علی(ع) علاوه بر مشرکان و منافقین سه دسته ی دیگر نیز که به …

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﯽ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ. ﺧﺪﺍ. ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﺪﺑﻴﺮ …. آن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺎ وﺟﻮد ﺣﻀﻮر در ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮاى اﺟﺮاى. ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪٔ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ … ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﺧﻼﻓﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ….. و ﺗﺠﻠﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ در زﻧﺪﮔﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎ وﻻﻳﺖ اﻣﺎم ﮐﻪ ﻫﻤﺎن وﻻﻳﺖ ﺧﺪاﺳﺖ، ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ. ﻧﺤﻮهٔ ﺑﻴﺎن اﻳﻦ … ﺷﺎذان (ﻓﻘﻴﻪ، ﻣﺤﺪّث و ﻣﺘﮑﻠﻢ) و اﺣﻤـﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻗﻰ (از ﺷﺎﮔـﺮدان اﻣﺎم ﺟﻮاد و اﻣﺎم ﻫﺎدى. ﺑﻴﺶ از ﺻﺪ …

پیامبران و امامان دارای مقامات معنوی هستند که در آیات و روایات هم آمده است و … در ارتباط با قائلین به ولایت مطلقه فقیه در کتاب حکمتِ حکومت فقیه/ … ولایت فقیه , خلافت برای ائمه , نقش ولی فقیه … در ادامه به وظایف این اداره اشاره می‌کنیم: 1.

برچسب‌ها:, , , ,