VAFE

واژگان؛روزنه ها یا دیوارها

صاحب اطاق تحتانی نسبت به دیوارهای اطاق و صاحب فوقانی نسبت … چه دیوار ملک مختصی او باشد لیکن میتواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه …

معنی روزنه = پادگانه، پنجره، دریچه، روزن، سوراخ، شکاف، منفذ. … [loophole] [علوم نظامی] منفذ یا شکافی باریک در دیوار سنگر که از آن تیراندازی می کنند [orifice] [مهندسی محیط …. روزنه ها به تعداد فراوان در بخش های هوایی گیاه و به خصوص در سطح زیرین برگ یافت می شوند. تعداد روزنه … پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته.

پاره ای از پایاب ها دارای طاق ، درگاه ،پنجره و دیوارهای آراسته به کاشی بوده اند . … پالانه(پالونه):روزنه ها یا دهانه های گرد و کوچک آسمانه طاق بازارها ،مسجد ها …

قلعه ها را با سنگ می ساختند و دور تا دور آنها دارای باور یا دیوارهای بلند و محکم … بیشتر کبوتر خانه ها برج مانند هستند که در این بنای برج مانند روزنه …

ﻭﺍﮊﮔﺎﻥ ﻛﻠﻴﺪﻱ. ﮔﭽﺒﺮﯼ، ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻥ، ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻗﺎﺟﺎﺭ، ﺭﻭﺯﻧﻪ، ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﺛﺎﺑﺖ، ﮔﻞ ﺧﺘﺎﻳﯽ، ﺍﺳﻠﻴﻤﯽ،ﮔﻞ ﻭ ﻣﺮﻍ،. ﺑﻨﺎﻫﺎﯼ ﮐﺎﺷﺎﻥ. ﺩﺭ ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺩﻫﺨﺪﺍ ﭼﻨﻴﻦ ﺁﻣﺪﻩ: ﭘﻨﺠﺮﻩ، ﺩﺭﻳﭽﻪ ﺍﻱ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻧﮕﺮﻧﺪ. (ﻟﻐﺖ ﻧﺎﻣﻪ …

برای اینکه ببینیم این جنگ ها تا چه حد واقعیت و حقیقت دارند باید پاسخ چند پرسش را … ممکن است دیوار با نور در نبرد باشد، ولی روزنه خود طالب و گیرنده ی نور است.

انواع روزنه ( Stoma ). روزنه يا آبي است يا هوائي. روزنه هاي هوائي در بشره و يا بافت اپيدرمي گياه وجود دارد كه وسيله ارتباطي و تبادل گازها ، بخارات آب و نيز شيره خام …

در گذشته های دور به پوشیدگی اجسام زن می گفتند و کلمه زنگ به معنای پوشاننده بوده و …. سوراه و معنای اصلی آن راه یا روزنه ای بوده که ازآن نور به بیرون می آید و سوسو زدن …. ودی به معنای عدد دو و دیوار به معنای هائل دوطرف همچنین در زبان فارسی واره به معنای …

محل قرار گرفتن مزغل‌ها معمولاً کمی پایین‌تر از لبه‌های بالایی دیوار و کنگره‌های دژ است. در بخش منتهی به روزنه تیر، دیوار را معمولاً به صورت اریب می‌سازند تا تیرانداز از …

معنی واژهٔ رخنه در لغت‌نامه دهخدا به فارسی، انگلیسی و عربی از واژه‌یاب. … لغت‌نامه دهخدا; :: فرهنگ فارسی معین; :: فرهنگ فارسی عمید; :: واژگان مترادف و متضاد; :: واژه‌های مصوّب … سوراخ و شکاف دیوار. (فرهنگ نظام ). روزنه . فتق . فرجه . (یادداشت مؤلف ). سوراخ . … بر لب چشمه ٔ سنانش تزاحم وراد فتوح است و بر سواد دل و جگر اعداش رخنه های جروح .

روزنه‌ها را مي‌توان به طور كلي به دو نوع آبي یا هوائي تقسیم کرد. روزنه‌ هوايي:1. در گیاه‌شناسی به منافذ موجود در اپيدرم برگ یا دیگر اندام‌های گیاهی که برای جابه‌جایی گازها …

نقشه ارمنستان با نشانه های راههای تجاری باستانی آن و محل قرارگیری کاروانسرا ها. تهیه شده توسط. D ….. کاروانسرا در تمام دیوارهای جانبی خود، فاقد پنجره یا روزنه. است.

روزنه عمقی یا فرو رفته : این روزنه ها در زیر یاخته های همراه و در نتیجه …

قانون مدنی ماده ۱۳۳ کسی نمی‌تواند از دیوار خانه‌ی خود به خانه‌ی همسایه در باز کند اگر چه … می‌تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد ولی … تیم حقوقی ما با استفاده ازبهترین وکیل متخصص در زمینه های مختلف از قبیل …

فضاهایــی ماننــد بــام ســبز، دیــوار ســبز و حتــی انــواع بــاغ هــای شیشــه ای. اشــاره کــرد …. هــای کاهــش آلودگــی اســتفاده از دیــوار ســبز یــا بــاغ هــای عمــودی در طراحــی ســاختمان اســت. …… روزنـه هـا شـده و از اینـرو در انتقـال عنصـر بـور از ریشـه بـه شـاخه.

یکی از موارد مهم در مورد سازه های بتنی به ويژه زماني که در مجاورت دائم یا غیر دائم با آب … به اجزاي غيرسازه اي ( مانند ديوارهاي جداكننده(تيغه ها) يا پوشش هاي نما) شود و در نهايت … زمان لازم براي منقطع شدن روزنه هاي موئينه به نسبت بررسي عوامل موثر برآب بند …

پنجره ها و بازشوها از مهم ترین بخش های هر بنا است. تاریخ پنجره و … این موضوع معنای پنجره را تغییر داد و پنجره ها دیگر تنها روزنه یا حفرهای درون دیوارها نبودند. … واژگان کلیدی: جام شیشه، پنجره، اتلاف انرژی، رفتار حرارتی، قاب پنجره.

نقشه برداری عام cartography که عبارت است از جمیع علوم و فنونی است که در چاپ و تهیه نقشه دخ. … مربوط به نقشه برداری در تونل ها و معادن و تاسیسات زیر زمینی است . …. شده است و از یک شکاف و تار باریکی که داخل آن است و یک روزنه کوچک یا مگسک … تیرهای لانه زنبوری · دیوار چینی، یک رگی کردن و اجرای دیوارها · نقشه کامل بازار …

انگلیسی در Glosbe ، دیکشنری آنلاین ، رایگان است. نگاهی به کلمات و عبارات … ی همکف است): storefront. فاصله میان روزنه ها یا پنجره های عمارت: interfenestration …. fa سانت به سانت ديوارها حتي پنجره ها رو پوشانده.

2 …… ﻛﺎﻧﺎل. ﻫﺎ و دﻳﮕﺮ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. •. ﻣﻮاﻧﻊ داﺧﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺠﻮف. •. آﺗﺶ. ﺑﻨﺪي روزﻧﻪ. ﻫﺎ، درزﻫﺎ و … •.

واژﮔﺎن. : رادون، ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ، آﻫﻨﮓ اﻧﺘﺸﺎر، روش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ، اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮي. ﺗﺮاﮐﻢ . .1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. رادون. (. Rn. 222. ﯾ) … ﺪي ﺗﻤﺎﻣﯽ روزﻧﻪ. ﻫﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﺑﺎ. ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮوﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢ. ﻫﺎي ﺗﻬﻮﯾﻪ. ﻫﻮاي ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻪ ….. ﮐﻒ و دﯾﻮارﻫﺎ. ) اﺗﺎق. ﻫﺎ. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ . ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻗﺴﻤﺘﯽ از دﯾﻮار ﮔﭽﯽ. اﺗﺎق ﺷﻤﺎره. ،1.

رﻃﻮﺑﺖ و داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي. وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮ ﺧﻮاص ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﻧﻪ. ﻫﺎي ﺳﺮاﻣﻴﻜﻲ دارد. ﻗﺒﻞ از. ﻓﺮاﻳﻨﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ … ﻫﺎي اﻧﺪازه. ﮔﻴﺮي و ﮔﺰارش آن اﺳﺖ. ﺳﭙﺲ. ﻫﻨﺮﺟﻮ ﺑﺎ روش. ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﻴﺰات داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي آﺷﻨﺎ ﺷﺪه و ﺷﺮاﻳﻂ داﻧﻪ. ﺑﻨﺪي ﻣﻨﺎﺳﺐ ….. ﻛﺎﺷﻲ دﻳﻮار ﻛﻪ ﺑﺎ دو ﻧﻮع ﭘﻮدر ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮس ﺷﺪه. ،. در زﻳﺮ ﻧﺸﺎن …. ﻫﺎ ﺑﺎ روزﻧﻪ. ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﺪاز. ة. ﻣﻌﻴﻦ رﻳﺨﺘﻪ. ﻣﻲ. ﺷﻮد . در ﺳﺮي اﻟﻚ. ﻫﺎ،. اﻟﻜﻲ ﻛﻪ. ﺑﺰرگ. ﺗﺮﻳﻦ. روزﻧﻪ. ﻫﺎ. …

«واژگان زبان ترکي در پارسي» ، تحقيقي است گسترده روي واژه هاي ترکي که در ….. اُوج = سرحد ، انتها ، گوشه ، نوك ؛ ميداد اوجو = نوك مداد ، دووار اوجو = لب ديوار ، آغاجين اوجو = بالاي درخت …. باجا = دريچه ، روزنة نور ، كيوسك با دريچة كوچك

دﯾﻮارﻫﺎي. ﺧﺎرﺟﯽ واﻗﻊ در ﻣﻌﺮض ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮي، ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺎري از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ. ﻣﻨﻔﺬ. ، روزﻧﻪ. و ﺷﮑﺎف اﺿﺎﻓﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ. زﻧﮓ. زده و ﭘﻮﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﺿﻤﺎﺋﻢ آوﯾﺰ ﺑﻪ ﺳﺎزه، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﺒ. نﺎ. ﻫﺎ، ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎ، ﭘﻠﻪ. ﻫﺎي. ﻓﺮار و. راه. ﭘﻠﻪ. ﻫﺎي.

باجه (فرهنگ معین): دریچه، روزنه بزرگ، گیشه، جایگاه مخصوص فروش بلیط، و یا دادن پول در بانک و پاکت های سفارشی در پست خانه و غیره،; باجه‌ (فارسی به انگلیسی): Office; باجه (لغت نامه دهخدا): … ولی باجه در ترکی نیز بمعنی پنجره و روزنه ٔ دیوار آمده.

برچسب‌ها:, , , ,