VAFE

نیم نگاهی به مقاله ایران هراسی وشیعه هراسی-!!

را در نظـر دارد کـه گفتمـان اسـالم هراسـی، ایران هراسـی و شـیعه هراسـی بر یک زمینـه تاریخی و … بنابراین در این مقاله تالش. شده است تا با … زمینه و فضایي که منجر به گسترش مفهوم گفتمان در نیمه دوم قرن بیستم گردید، می توان … عناصر پراکنده و متنوع است. گرامشي براي اولین بار مفهوم هژموني را به کار برد. از نگاه او.

در این مقاله دو پدیده «شیعه هراسی» و «ایران هراسی» به عنوان دو شیوه نرم قدرت که آمریکا در شرایط حاضر برای حفظ کیان رژیم صهیونیستی از آن بهره می جوید، مورد واکاوی …

شده که ایران هراسی در جهان عرب نه تنها ریشه تاریخی و فرهنگی دارد، بلکه ت …… شیعه دهد. ” روزنامه السیاسه کویت نیز در. 4. آوریل. 2011. در مقاله. ای با عنوان. ” ایران برای.

ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ و ﺍدﺭﺍﮐﺎت ﺍﯾﺠﺎد ﺷﺪه دﺭ ﭼﺎﻟﺶ ﺍﯾﺮﺍن ﻫﺮﺍﺳﯽ و ﺷﯿﻌﻪ ﻫﺮﺍﺳﯽ دﺭ. ﺟﻬﺎن ﺍﻣﺮوﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺍﺳﺖ …. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﯾﺎد ﺷﺪه ﺳﺆﺍل ﺍﺻﻠﯽ و ﻫﺪف ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ …. ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ ﺍز ﻧﮕﺎه ﺍﻋﺮﺍﺏ ﮐﻪ در آن ﺍﺧﺘﻼ. ﻓﺎت. ﻓﺮﻗﻪ.

در این مقاله اسلام‌هراسی در اروپا بررسی می‌شود تا بدین پرسش پاسخ داده شود که چرا …. در برخی کشورها این پدیده براساس نوع نگاه به اسلام و مسلمانان به عنوان «دیگر … (بیش‌ از یک و نیم میلیون)، اسپانیا (حدود 1 میلیون) و ایتالیا و هلند (نزدیک به ….. حزب‌الله لبنان و انقلاب اسلامی و به دنبال آن نظام جمهوری اسلامی در ایران و.

اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در. واﻗﻊ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎري ﻏﺮﺑﻲ. ﻫﺎ ﭘﺮوژه. ي اﻳﺮان. ﻫﺮاﺳﻲ را ﺑـﻪ. راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ .اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ … ﻣﻘﺎﻟﻪ. ي. « ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ اﺳﻼم و اﻳﺮان در رﺳﺎﻧﻪ. ﻫﺎي ﻏﺮب. » ﻧﻮﺷﺘﻪ. ي ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻴﭽﺮاﻧﻠﻮ. : اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺑﻬﺎر. 1388 ….. ﮔﺮاﻳﺎن. ﻧﻮﻳﻦ دﻳﮕﺮ اﻣﻨﻴﺖ را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادي. ﻧﮕﺎه ﻧﻤﻲ. ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺻﺮﻓﺎ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﻲ. ً. ﻛﻨﻨﺪ ….. اﺳﺖ و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺳﻪ و ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد آ …

البته لازم به ذکر است که موضوع ایران هراسی سوژه ای جدیدی نیست و این اقدام از سوی کشورهای … بر همین اساس مقاله حاضر با مطالعه و بررسی در این مورد به مفهوم، اهداف و ابعاد «پروژه ایران هراسی» می پردازد. …. در نگاهی دیگر پروژه ایران هراسی عربی با توجه به موضوع اختلاف بین شیعه و سنی با هدف ایجاد …. (همشهری/ دیپلماتیک، نیمه خرداد ۸۶)

جنگ نیم سخت (ایجاد دولت دست نشانده و تصرف بازار اقتصادی) …. چهره بد از سنیها در نگاه شیعیان در سنی هراسی قابل تحلیل می باشد.

این مقاله به بازنمایی ایران هراسی در سینمای هالیوود پرداخته و تلاش … کرده است مردمان ایران را مردمانی خشن، غیرمنطقی و نیمه وحشی نشان دهد. … از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به سبب ماهیت فرهنگی و سیاسی این انقلاب، نگاه غرب به ایران در … بخصوص شیعه، را که بسیار استکبارستیز بود، به ضرر منافع خود در …

ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻫﺎﻱ. ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ. ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪﻳﺪﻩ. « ﺍﺳﻼﻡ ﻫﺮﺍﺳﻲ. «،». ﺍﺳﻼﻡ ﺳﺘﻴﺰﻱ. » ﻭ ﺭﺍﻩ. ﻱﻫﺎ. ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ ﺁﻥ ….. ﭘﻴﺶ ﻓﺮﺽ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﻮﻉ ﻧﮕﺎﻩ ﺷﻴﻌﻲﹺ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑـﺮ ﺍﻧﻘـ. ﻼﺏ. ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺗﺤﺮﮐﻲ … ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﻮﺩ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺴـﺘﺮﺵ. ﻳﺎﺑﺪ …… ﺍﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻼﺵ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﻭﺍﮐﻨﺸﻲ ﻧﻴﻢ ﺑﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺍﺯ.

گروه گزارش ویژه مشرق؛ سال هاست که صحنه گردانان اسلام هراسی به انحاء …. موجب تغییر نگاه مردم و سیاست مداران آمریکا به مسلمانان شده و اسلام هراسی را به یک ذهنیت غالب در جامعه آمریکا تبدیل کرده است. … روزنامه واشنگتن پست در سال 1983 طی مقاله ای که به معرفی یکی از …. واکنش استقلال به زمان ورود استراما به ایران …

در مقاله ای تأکید شد نظریه پردازان غربی با مطالعه درباره شیعه و پی بردن به … آن ها برای مقابله با تشیع از طرح های مختلف مانند ایران هراسی، شیعه هراسی، تلاش … معتقد است که این نظام واحد جهانی با نگاه همه جانبه به ابعاد مادی و معنوی بشریت می … دولت آمریکا در ابتدا با استفاده از راهبرد نرم و نیمه سخت در کشورهای شیعه …

به عبارت دیگر سیاست خارجی آمریکا دچار تغییر عمده‌ای نسبت به ایران نشد و دولت آقای … در این مقاله پس از ارائه یک چارچوب تئوریک مبتنی بر نظریات روابط بین الملل تلاش … در این نگرش عمدتاً بر جنبه‌های روان شناختی تأکید می‌شود و نیم نگاهی نیز به …. در مورد ایران هسته‌ای، دولت آمریکا با اعمال سیاست‌های ایران هراسی، ائتلافی بین …

فتح الله گولن از ایران ستیزی به عنوان ابزاری برای تضعیف اردوغان و ایجاد روابط … استفاده استراتژیک فتح الله گولن از ابزار «ایران هراسی» … داند، رویکرد ضد ایرانی او پیش از همه و در درجه نخست ریشه در نگاه ایدئولوژیک او دارد. … از 2500 نوار صوتی حاوی مکالمات اعضای انجمن های شیعه ترکیه، روزنامه نگاران، وزرا، …

اسلام به عنوان یک قدرت جهانی، تلاش دارد تا با اسلام هراسی و معرفی اسلام آمریکایی، کشورهای. اسلامی را در دو راهی … هانتینگتون در مقاله ای تحت عنوان «برخورد تمدن ها» بدنبال تحلیل رابطه تمدنی …. ابتدا، نگاه به دین: سنت گرایان در نگاه به دین رویکرد درون دینی دارند و با سه شاخص …. وهابیت در حجاز؛ بهاییت در ایران و قادیانیت در هند.

اسلام هراسی و ایران هراسی به یک گفتمان در جامعه… ایران هراسی …. واکنش ایران به ادعای وال استریت ژورنال: مقاله درباره برنامه هسته ای ایران بی پایه و تحریف حقایق است.

ژئوپلیتیک شیعه در واقع، یک ابزار یا دیدگاه ژئوپلیتیکی برای …. دیاکو حسینی کارشناس ارشد روابط بین الملل در مقاله ای در تعریف ژئوپلیتیک شیعه بر وجود دو استنباط در خصوص … –ترویج فرهنگ “ایران هراسی” و “شیعه هراسی” در منطقه. ….. کشورهای خلیج به این دو دلیل با شک و تردید به مقاصد ایران نگاه می …

هم اکنون موضوع اسلام هراسی در غرب و شیعه هراسی و ایجاد تفرقه میان شیعه و … به این ترتیب با نگاهی به نقشه جغرافیای تشیع، مشخص می‌شود که ایران در قلب قلمروهای … از شیعیان لبنانی و ایرانی و غیره را مشاهده می‌کنیم که تعدادشان در نیم کره … است، صد‌ها جلد کتب، جزوه، مقاله چاپ و بین مسلمانان جهان منتشر کرده‌اند.

… ایران هراسی چهره خشن و ناامنی را از ایران به جهانیان القا کنند، بنابراین از … کشور در تلاشند تا با اسلام هراسی، شیعه هراسی و ایران هراسی چهره خشن و …

… سازی راهبردها و راهکارها. مجموعه مقالات هشتمین همایش بین المللی دکترین مهدویت) … نیم نگاهی به شاخصه های فرهنگی جامعه زمینه ساز …………. مرتضی داود پور … و صهیونیزم بین الملل در. ترویج اسلام هراسی، شیعه هراسی و البته با نیت ایران هراسی، با هدف.

ﻫﺮﺍﺳﻲ. ﻭ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﻫﺮﺍﺳﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ. ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﺳﺎﻧﻪ. ﻫﺎﻱ ﺧﺒﺮﻱ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺟﻤﺎ. ﻟﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ. ﺍﺳﻼﻡ. ﻫﺮﺍﺳﻲ … ﺾ. ﻴﻏ. ﺮﻣﻨﻄﻘ. ﻲ. ﺿﺪ. ﺍﺳﻼﻡ. ﻭ. ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ. ﺍﺷﺎﺭﻩ. ﺩﺍﺭﺩ. ﻛﻪ. ﭘﺲ. ﺍﺯ. 11. ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ،. ﻏﺮﺏ. ﺗﻼﺵ. ﻲﻣ. ﻛﻨﺪ. ﻧﻮﻋ. ﻲ. ﻧﮕﺎﻩ. ﻣﻨﻔ. ﻲ. ﺑﻪ …… ﺍﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻴﻢ. ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ. ﻫﺎﻱ.

اﺳﻼم. ﻫﺮاﺳﻲ. ،. اﻳﺮان. ﻫﺮاﺳﻲ. ،. ﻧﺌﻮﺷﺮق. ﺷ. ﻨﺎﺳﻲ،. ﻧﺸﺎﻧﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ،. ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﮔﻔﺘﻤﺎن،. ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت …. اﺳﻼم. ﻫﺮاﺳﻲ. و. اﻳﺮان. ﻫﺮاﺳﻲ. را. ﺑﻪ. ﻣﺜﺎﺑ. ﺔ. دو. ﭘﺮوژ. ة. ﻫﻢ. ﻋﺮض. ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ. ﻣﻄﺮح. ﻣﻲ. ﻛ. ﻨﻴﻢ. و. در … ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻫﺎي. ﻣﻨﺘﺸﺮ. ﺷﺪه. در. ﺑﻌﻀﻲ. از. ﻧﺸﺮﻳﺎت. ﻣﻌﺘﺒﺮ. آﻣﺮﻳﻜﺎ. و. ﺑﺮﺧﻲ. ﻛﺸﻮرﻫﺎي. اروﭘﺎﻳﻲ،. ﺑﻪ. دﻧﺒﺎل … ﻧﮕﺎه. ﺧﺎﺻﻲ. ﺑﻪ. ﺗﻤﺪن. و. ﺟﻬﺎن. ﺑﻴﻨﻲ. اﺳﻼﻣﻲ. داﺷﺖ . اﻳﻦ. روﻳﺪاد. در. ﺑﻴﺪاري. ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎ …

تایید سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه …

موسسات فرهنگی هنری فعال در حوزه پژوهش و فعالان فرهنگ هنر علاقمند به فعالیت های … مقاله حاضر نگاهی به علل و اهداف شیعه هراسی و ایران هراسی و تلاش برای یافتن راه های …. یک سال و نیم پیش از رحلت جد بزرگوار خود، در سال 1314 در قم دیده به جهان گشود.

به وجود آمده است که تقابل راهبردي ایران و امریکا را نیز به طرزي شگرف متأثر. خواهد کرد؛ … مقاله حاضر، براي درک سیاست خارجي جمهوري اسالمي ایران. خود را به این …. نیم کره غربي، بلکه مناطق دیگري چون اوراسیا در کانون توجه امریکایي ها قرار گرفتند .)Leffler …. سني ها در نگاه شیعیان، نیز در محور سني هراسي قابل تحلیل است. در کنار …

متن پس از بررسی نکات محوری این گزارش‌ها و همچنین داشتن نیم‌نگاهی به وضعیت و موقعیت … تشدیدکننده اسلام‌هراسی در غرب پرداخته و اهداف پنهان و آشکار رواج هراس از اسلام را نیز به …. مبلغان ایرانی در کشورهای خارجی به خصوص اروپا و نگرش اروپا به دین اسلام و … نوشتار حاضر به بررسی شبکه اسلام هراسی از جمله متخصصان، دانشگاهیان، …

در این مقاله با بهره برداری از نظریه پخش، تأثیرات سلفیه بر بیداری اسلامی ….. سلفیه تکفیری در شرایط حاضر به شدت غرب را در پروژه اسلام هراسی یاری نمود. … برای تحقق رویای هلال شیعی” به بررسی طرح‌ها و مواضع جمهوری اسلامی ایران در …. سلفی‌های جهادی که به جهاد به عنوان یک وظیفه و تکلیف نگاه می‌کنند، جهاد را …

برچسب‌ها:, , , ,