VAFE

نقش اینترنت و تکنولوژی اطلاعات در توسعه مدیریت ارتباط با مشتری

عنوان مقاله : بررسي نقش فناوري اطلاعات در استقرار مديريت ارتباط با مشتري به … فناوری اطلاعات;مدیریت ارتباط با مشتریان;بازاریابی الکترونیکی;اینترنت.

يكي از اين ابعاد، موضوع «مديريت ارتباط با مشتريان» يا به اختصار CRM مي باشد. … دهد و در مجموع فرصت هاي فراهم شده از طريق IT را در جهت توسعه CRM معرفي مي كند.

تحقیق نقش اینترنت و تکنولوژی اطلاعات در توسعه مدیریت ارتباط با مشتری, در قالب فایل pdf و در حجم 103 صفحه. بخشی از متن: تکنولوژی …

متدولوژی مدیریت ارتباط با مشتری ( CR M) در کلاس جهانی مشتریان 81 … کارگیری فناوری اطلاعات موجب توسعه ارتباط الکترونیکی با مشتری (ECRM) می شود. … و افزایش سریع ضریب نفوذ اینترنت و سایر فن آوری ها مرتبط (مانند تلفن همراه) گویای …

باشگاه مشتریان در محیط الکترونیکی به حفظ مشتریان و ارتباط با مشتریان میپردازد. … تكنولوژي اطلاعات[1] به طور چشمگيري فرآيند هاي كسب و كار را تغيير داده است. … با مشتري به وجود آمد تا به عنوان يك هدف نهايي براي نگهداشتن مشتري ايفاي نقش كند … با گسترش اينترنت، ابزارهاي در دسترس براي برقراري ارتباط با مشتريان و …

امروزه در دنیای کسب و کار مدیران تشخیص میدهند که مشتریان هسته یک بازاریابی هستند و اینکه موفقیت یک شرکت وابسته به پیش بردن ارتباط موثر با آنهاست …

CRM استفاده از فن آوری اطلاعات (IT) در اجرای استراتژی ارتباط با مشتری می‌باشد.

مدیریت ارتباط با مشتری مخفف عبارت Customer Relationship Management است … در سیستم CRM، علاوه بر پرونده مشتریان، تمامی اطلاعات درون و برون سازمانی به … نرم افزار هم از طریق شبکه داخلی و هم از طریق سیستم اینترنت قابل استفاده است.

ﯾﺎﻓﺘـﻪ ‫ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ‪ eCRM ،‬ﺑﺎ اﻣﮑﺎن ﮔﺴـﺘﺮش ﺟﻐﺮاﻓﯿـﺎي ﺟـﺬب ﻣﺸـﺘﺮي در ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر و‬ … ‫ﮐﻠﯿﺪواژه ﻫﺎ‪:‬‬ ‫ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي‪ ،eCRM ،‬ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﻪ‬ ‫اﻣﺮوزه دﻧﯿﺎي ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ‬ … 3 ‫ﺑﺮوز ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي اﻃﻼﻋﺎت ‪ ،‬ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را ﺑﺮآن داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ‬ … 4 ‫ﻧﻘﺶ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در ‪ecrm‬‬ ‫اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺠﺎرت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ ﻣﯽ روﻧﺪ و‬ …

فناوری اطلاعات در کشورهای پیشرفته و دنیای به روز تکنولوژی به صنعتی … رونق تکنولوژی همواره دسترسی به مشتریان برای توسعه و توزیع بهتر و موثرتر … اینترنت شاهراه اطلاعات و فناوری است و دنیای آن هر روزه گسترده‌تر می‌شود. … مدیریت ارتباط با مشتری (CRM): معمولا شرکتها از برنامه‌های کاربردی نرم‌افزاری استفاده می‌کنند.

ﺣﻮزه ﻣﺸﺘﺮي در ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻓﺮوش، ﺗﻌﻬﺪات، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار و ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﻣﻮﺟﺐ. رﺿﺎﻳﺖ و ﺣﻔ … در ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي و ﺑﺎزارﻳ. ﺎﺑﻲ. ﺳﻨﺘﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ … در ﺣﺎل ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﻮ. دﻧﺪ . ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻮﺟﻮد …. رواﺑﻂ ارزش آﻓﺮﻳﻦ، ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪه را دارا ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ….. CRM .2. اﺳﺘﺮاﺗﮋي. CRM .5. ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﺎي. CRM .7. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي. CRM .6. اﻃﻼﻋﺎت. CRM .4.

کلمات كليدی: مدیریت ارتباط با مشتری، بازاریابی مستقیم، پایگاه داده رابطه ای، … ده دانش در حال توسعه ای است که دهه آینده را با انقلاب تکنولوژیکی مواجه می سازد. هرچند، تکنولوژی اطلاعات تنها پشتیبانی برای مدیریت دانش هست و درکشف اطلاعات و دانش … بنابراین کاتالوگ الکترونیکی میتواند نقش هر دو، فروش مستقیم و بازاریابی …

CRM از زماني بوجود آمد كه سازمان ها …

مدیریت ارتباط با مشتری “Customer Relationship Management” که به … از نقش فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد روابط بین مشتریان و سازمان ها اشاره می کنیم. فناوری اطلاعات و ارتباط با مشتری: توسعه فناوری اطلاعات از چند طریق … به عنوان مثال شرکت ها می توانند با عرضه ی محصولات خود از طریق اینترنت ( به‌طوری …

طبقه بندی: پورتال اینترنت و فناوری اطلاعات … جای خود را به محصولاتی بدهند که با آخرین ذائقه، سلیقه و یا نیاز مشتریان سازگار هستند. … در زمینه ارتباط بین رایانه ها و امکان تبادل داده بین آنها، تبادل و انتقال اطلاعات را در سطح وسیعی ممکن ساخت. … سیستم های تولید انعطاف پذیر، سیستم مدیریت تولید، سیستم های …

مدیریت ارتباط با مشتری یکی ازموضوعات مناسب برای پایان نامه و مقاله رشته … مقالات ترجمه شده رایانش ابری, مقالات ترجمه شده اینترنت اشیا, مقالات ترجمه شده شبکه های … نقش سیستمهای اطلاعات جغرافیایی (GIS) وانبارداده (DATAMINING) در مدیریت … بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری و بازاریابی الکترونیکی در توسعه سازمانها.

ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺍﺯ ﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎﻱ ﺭﻳﺴﮏ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﻤـﻮﺩﻩ ﺍﺳـﺖ … ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ …. ﻭ ﻧﻴـﺰ ﺗﻮﺳـﻌﻪ. ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ. ) ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻴﺴﺘﻬﺎﻱ ﺭﻳﺴﮏ ﺑﻪ ﻭﻓﻮﺭ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﻳـﺴﮏ. ﭘﺮﻭﮊﻩ ….. ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﻱ. ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺗﺤﻘﻴﻘــﻲ ﮐﻴﻔــﻲ ﻣﺒﺘﻨــﻲ ﺑــﺮ. ﻃـــﺮﺡ ﺳـــﻮﺍﻻﺗﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣـــﻮﻥ. ﭘــﺮﻭﮊﻩ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺭﺗﺒــﺎﻁ ﺑــﺎ ….. ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﭘﻬﻨﺎﻱ ﺑﺎﻧﺪ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻳﮑﭙﺎﺭﭼﮕ …

الف) دهه ۱۹۸۰، دهه بازاریابی براساس بانک اطلاعات بیان شوند، شناسایی کرد. با … ۷۰ مدیریت ارتباط با مشتری، یک راهبرد در سطح سازمان اطلاع رسانی، اینترنت، … برای رفع موفقیت آمیز این چالش ها، نقش مدیریت تر ممکن است پتانسیل رشد داشته باشند، اما مخارج و … حفظ مشتری بر تحقیق و توسعه منظم مشتری را به کار می گیرند، به سه.

ارتباط با مشتری: در مدیریت کیفیت جامع، مشتری مهمترین عامل در هدف گذاری فعالیت و تلاش در … نیازها و انتظارات مشتریان باید در ذهن همة کارکنان نقش بسته باشد. … فناوری اطلاعات و ارتباط با مشتری: توسعه فناوری اطلاعات از چند طریق به بهبود روابط … به عنوان مثال شرکتها می توانند با عرضه محصولات خود از طریق اینترنت ( به‌طوری …

مديريت‌ ارتباط‌ با مشتري‌: ارتباطات‌ ميان‌ مشتري‌ و شرکت‌ را، شامل‌ انتخاب‌ …

با توجه به اهميت نقش مشتري مداري در امر بازاريابي ، مهمترين ضعف ممكن مي تواند … مديريت ارتباط با مشتري يكي از مزاياي مهم رقابتي است . … بروز تغيير و تحولات مختلف در عرصه تكنولوژي اطلاعات ، موسسات و … كه چهار مرحله كليدي كسب مشتري،حفظ مشتري ، توسعه مشتري و تمايز مشتري …. نقش اينترنت در ECRM

سخنرانان کنفرانس تحول مدیریت ارتباط با مشتری که در ماه آگوست در … ‏با گسترش و توسعه کاربرد اینترنت اشیا ‏ ‎‏ و فراگیر شدن ارتباط بین ابزار … و حفظ اطلاعات شخصی مشتریان ‏وجود دارد و آن ها نگران افشای اطلاعات شخصی و از …

برچسب‌ها:, , ,