VAFE

مولفه ای که در ارتقای توان دفاعی کشور اثر دارد نیروی انسانی است.

خوداتکایی در حوزه تجهیزات از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است … یکی از مولفه هایی که در ارتقای توان دفاعی کشور اثر دارد نیروی انسانی است. … غیرت، توان ایثارگری و از خود گذشتگی و مقاومت و مدیریت و عشق و علاقه ای که در …

خوداتکایی در حوزه تجهیزات از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است … ببریم، یکی از مولفه هایی که در ارتقای توان دفاعی کشور اثر دارد، نیروی انسانی است. … امیر دریادار سیاری گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران خلاء بودجه ای خود را با …

دفاعی و تأثیر آن بر امنیت داخلی و بین المللی کمتر توجه شده است. … یک کشور ایفای نقش می نماید و ارتباط تنگاتنگی بین آنها وجود دارد. …. مولفه ای که می تواند دکترین های نظامی را در جمهوری اسلامی و یا در هر کشوری تغییر دهد،.

آموزش در حوزه دفاعی و به صورت خاص در ارتش جمهوری اسلامی ایران، تفاوت … نیروی انسانی آموزش دیده ای که بتواند آن سلاح را بدست بگیرد بسیار مهم است. … داشتیم امروز ارتقا داده ایم به شکلی که موجب تعجب کشور سازنده آن شده است. … قدرت نظامی مولفه های گسترده ای دارد و زمانی که در کنار هم قرار می گیرند حوزه تاثیر و …

و عینی امنیت نظامی تأثیر دارند و از ۲۰ عامل برتر در ارتقای امنیت نظامی، ۱۰ عامل دارای … در کسب دانش و فناوری های نو و تولیدات پیشرفته دفاعی، با وجود نیروی انسانی … امنیت مقوله ای است که هم کاملا واقعی و ملموس و هم بسیار گسترده است. … نیروهای مسلح هر کشور تعریف می شود، بر این اساس، «دفاع» به معنای مقابله با هرگونه تهدیدی.

راستای ارتقای توان رزمی. ) مورد مطالعه یک واحد صنعتی … نیروی انسانی و مدیریت آن از مولفه … ییابی. س. ازمانی بر عوامل غیر فیزیکی توان رزمی تاثیر دارد …. ی. است که کشت. نی. روی. ی. انسان. ی. را در در. ای. ی. سازمان نگه م. ی. دارد. ) پراث. ،. 7004 .(.

این پژوهش نشان داد که در ارزیابي بهره وري نيروي انساني در سازمان بهداشت و درمان نظامي باید به. مولفه هاي رشد … و درماني دستيابي به بهره وري یا همان کارایي و اثربخشي است. [8] . براي رسيدن به … بهره وري نيروي انساني یکي از عوامل اساسي دستيابي کشورها … ارتقاء بهره … اي تاثير گذار بر بهره وري عبارت بودند از : مولفه هاي توانایي،.

مطرح است. این. پژوهش. با. هدف. شناسایی. مولفه های موثر. بر. ارتقای. بهره. وری کارکنان … می دهد که نیروی انسانی می بایست در کانون هدف های اصلی … که توجه. به. این. عامل می تواند. کلید. دستیابی. به. موفقیت. در. سازمان ها. باشد. (8) …. از عوامل مختلفی تاثیر … ور. ی. کارکنان. اثر. مثبت و مستقیم دارد. 23). ( . همچنین در. مطالعه ای. که. توسط.

اﺳﺖ . ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ. در. دو دﺳﺘﻪ ﻋﻮاﻣﻞ. ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ. و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي. اﻧﺴﺎﻧﻲ. و. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﻛﻤﻲ. و. ﻛﻴﻔ … ﻛﺸﻮر. اﻳﺮان. ﺑﺎ. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ. وﻳﮋه. اي. ﻛﻪ. ﺑﻪ. ﻟﺤﺎظ. ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ. ﻫﺎي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ. دارد،. ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﻗﺪرت. ﻣﻠﻲ … در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ. اﺻﻠﻲ و ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺪرت ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﭼﻴﺴﺖ؟ ﻣﻮﻟﻔﻪ …. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﭘﻮل ﻧﻴﺮوي ﻣﺤﺮك و ﺣﺎﻓﻆ ﺑﻘﺎي دﻧﻴﺎي اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ، ﻗﺪرت ﻧﻴﺰ اﺑﺰا …

با توجه به اهمیت نیروی انسانی و نقش آن در رشد و توسعه‏ی اقتصادی و احراز اهداف چشم انداز …. مقصود هال و جونز از سرمایه اجتماعی، نهادها یا سیاست‏هایی است که باعث تشویق … نمی توان جنبه ای از نهادها یا سیاست‏ها را یافت که بر درآمد کشور اثر نمی‏گذارند . … برای رفع این مشکل، جامع ترین تعریف و طبقه بندی از مولفه‏های سرمایه اجتماعی را …

… ما بدنبال ارتقای توان بازدارندگی کشور هستیم و باید توان دفاعی را بالا ببریم، … از مولفه هایی که در ارتقای توان دفاعی کشور اثر دارد نیروی انسانی است. … توان ایثارگری و از خود گذشتگی و مقاومت و مدیریت و عشق و علاقه ای که در …

عده ای بر این باورند که قدرت توانایی و ظرفیّت انجام کارهاست )گالبرایت، 8 :1371(. به … دارد، بر همگان آشکار است، اما نکتۀ قابل توجّه این است که ایران منبع عظیمی از قدرت نرم … زیستی، اقتدار عظیم ناشی از نیروی انسانی، ادبیّات لبریز از شعرا و شاهکارهای … مفهوم قدرت نرم را می توان در آثار هانس جی مورگنتا …… فصلنامه راهبرد دفاعی.

ایسنا نوشت: وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از الحاق ناوشکن … میلیونها نفر از مردم عزیز ما در اثر قحطی ای که همین مهاجمین باعث شدند جان … *«نیروهای مسلح دو پایه مهم دارد؛ یکی نیروی انسانی و دیگری تسلیحات و تجهیزاتی است که باید در … شده برای ارتقای توان موشکی کشور): در حوزه موشکی که امروز یک مولفه …

… گرفته است. واژگان کلیدی: جنگ آینده، جنگ ترکیبی، قابلیت محور، تأثیر محور … نمی دارد. (سوره بقره، آیه ۱۹۰) تفسير مختصر آیه این است که با آنها که به جنگ و … نیازهای دفاعی کشور دچار آسیب جدی می گردد؛ ت) باعث غافلگیری راهبردی. نیروهای …. ابزار ارتقای توان رزمی: تقویت انگیزه های قومی، نژادی و قبیه ای، پرورش ویژگی.

است. مشمولين. خدمت. وظيفة. عمومي. كه. به. سربازي. اعزام. مي. شوند. بایستي … قانون. مجازات. جرائم. نيروهاي. مسلح. 1322. وجود. دارد . دربارة. خدمت. وظيفة. عمومي. در. ایران …… قضایي. تاجر. ورشكسته. اي. كه. در. اثر. ورشكستگي. از. كارافتاده. نيز. تلقي …… هاي كلي برنامه چهارم توسعه كشور در قالب بند. 24. » ارتقا. ي. توان دفاعي. نيروهاي مسلح.

سازمان اطلاعات وزارت دفاع آمریکا در گزارشی گفته است که ایران … را در بین کشورهای منطقه خاورمیانه داشته باشد؛ برنامه ای که از برنامه موشکی … سازمان اطلاعاتی پنتاگون: ایران بزرگ‎ترین برنامه موشکی خاورمیانه را دارد … در این سند آمده است: “ایران به خاطر فقدان یک نیروی هوایی پیشرفته برای کسب توان حملات دوربرد …

نوآوری یكی از موضوعات کلیدی در گذار به سوی موج جدید صنایع دفاعی است. … مولفه( موفقیت نوآوری پرداخته شده …. ها و مراکز تحقیقاتی بوده. است. می. توان گفت. دانش و نیاز، دو نیروی پیشران نوآوری. ه. ا هستند. … ارتقای توانمندی … فرآیند نوآوری و نقش عامل انسانی در آن …. ای چندبعدی و پیچیده است که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد.

… و دفاعی. از ویژگی های جنگ های آینده می توان به مواردی همچون: عملیات سریع و قاطع، راه … وسیلهی نیروهای مسلح یک کشور در یک منطقه جغرافیایی انجام گیرد مانند: عملیات … منطقه ای و عملیاتی در آجا و نزاجا تشکیل گردیده است که انجام مأموریت تکنیرویی را. کم اثر می نماید، انتظار می رود نتیجه حاصل از این تحقیق در ارتش جمهوری اسلامی.

همکاری جویانه در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی فرصت هایی است که ایران. می تواند با بهره … تهدیدات ایجادشده در اثر گسترش سالح های کوچک و سبک موجب گردید، … امنیت دفاعی ایران به همراه دارد، فرصت هایی را ایجاد می کند که می توان با بهره گیری. از دیپلماسی دفاعی برای تثبیت امنیت ملی و ارتقاء توان دفاعی خود و حصول راهبرد. امنیتی، …

تکنیکی از شکل گیری و گذار صنعت … تاو، کشور آمریکا در دهه 1960 است )در سال 1970 وارد ارتش آمریکا شد( که مملو از زیرساخت های … می داند و نمی تواند آنﭽه را که واقعاً کنشگران برای نوآوری انجام می دهند به بحﺚ بگذارد. …. که پایه منابع را برای نوآوری های آشیانه ای تقویت می کند؛ )3( فرآیندهای …

هستند، منجر به ارتقاي قابليت هاي كشور در گذار به اقتصاد مقاومتي خواهد شد. … آن هستيم اين است كه آيا صنعت دفاعي مي تواند به خروج اقتصاد كشور از اين تله … كه تأثير هزينه های دفاعی بر رشد اقتصادی در هر كشور متفاوت است و معتقد بود كه …. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ، ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﺑﯿﭙﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر. وﺟﻮد دارد. ▫. ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﻃﻮري ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ ﮐﺸﻮر در.

یک نیروی نظامی در هر شرایطی باید خودش را آماده نگه دارد و توان رزمی خود را ارتقا دهد؛ … این وظیفه ای است که به عهده نیروهای نظامی است، اما تهدیدات نرم، ساز و کار خودش را … عملیات روانی یکی از مولفه های اصلی تهدیدات نرم دشمنان است. … یکی از اهداف ما در رزم ناهمتراز، وارد کردن تلفات انسانی به دشمن در صورت تهاجم است و تاکتیک پدافند در …

عمان کشوری است که باستان‌شناسان قدمت آن را بیش از ۱۴ هزار سال تخمین … ارتش عمان که نهمین ارتش نیرومند عربی است، رتبه 69 را در میان ارتش های جهان دارد. … در حال حاضر دولت عمان در جهت رفع کمبود نیروی انسانی خود در نیروی …. پیشرفته¬ای از کشور ایتالیا نموده است که در ارتقای توان دفاعی این کشور مؤثرند.

امیر شیخ در مورد دلیل توان و قدرت نیروهای مسلح نیز گفت: نیروهای مسلح جمهوری … نیروی انسانی آموزش دیده ای که بتواند آن سلاح را بدست بگیرد بسیار مهم است. … امروز ارتقا داده ایم به شکلی که موجب تعجب کشور سازنده آن شده است. … قدرت نظامی مولفه های گسترده ای دارد و زمانی که در کنار هم قرار می گیرند حوزه تاثیر و …

به گزارش گروه دفاعی خبرگزاری فارس، دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و … از مولفه هایی که در ارتقای توان دفاعی کشور اثر دارد نیروی انسانی است. … و عشق و علاقه ای که در جوانان و متخصصان و فرماندهان ما وجود دارد توانسته‌ایم با …

بسیج یک نهاد انقلاب است که از توده مردم و آحاد جامعه تشکیل شده است. … مردمی ، تغییر کاربری می دهد و به جای انقلاب کردن، در جهت اصلاحات و سازندگی جامعه قدم برمی دارد. … زیرا کشور در وضعیتی است که ارتش آن آمادگی دفع چنین حمله ای را ندارد. … از این زمان کارکرد دفاعی و نظامی نیروهای بسیجی تعریف دقیق تری به خود گرفت و رویکرد …

روسیه در سال‌های اخیر نشان داده است که توان اعزام قوا به خارج را دارد و ورود آن به جنگ داخلی … این کشور از نظر توان نظامی رتبه پنجم را دارد و بعد از چین و آمریکا بیشترین نیروی انسانی را در نیروهای مسلح خود به خدمت گرفته است. …. و دانش حرفه‌ای آنها توجه ای ندارد و این در حالی است که مفهوم و برداشتِ کلی یک ارتش و توان …

جنگ محدود عالوه بر مفهوم هسته ای، معنای غیر هسته ای هم دارد. … ای در معانی مختلفی به کار رفته است که در اینجا به مهمترین آنها اشاره می کنیم … برخالف تعریف فوق، جنگ روانی می تواند کاربرد داخلی هم داشته باشد که در این حا …. ﻧﻈﺎﻣي ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﻤﺒﺎران ﻣﻨﺎﻃق ﻣﺴﮑﻮﻧي ….. ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ارﺗﺶ دوﻟﺘي. ﻧﯿﺮوﻫﺎى. ﺷﺒﻪ ﻧﻈﺎﻣي ﯾﮕـﺎن ﻫـﺎي. دﻓﺎﻋي. ﺗﺠﺎر و ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻧﻈﺎﻣي ﺑﯿﻦ …

به بیان ساده‌تر پدافند غیرعامل، مجموعه اقداماتی است که انجام می شود تا در صورت بروز … کاستن از آسیب‌پذیری نیروی انسانی و تجهیزات حیاتی و حساس و مهم کشور علی رغم … های کشور و نمایان نمودن اقتدار ملی ناشی از آن به عنوان یکی از مولفه های بازدارندگی. · به حداقل رسانیدن تاثیر تهدیدات نظامی دشمن بر زیرساخت های حیاتی، حساس و مهم.

برچسب‌ها:, , , ,