VAFE

مقاله مطالعه اي در زمینه بروز رفتارهاي غیر اخلاقی کارکنان

ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آﺳﯿﺐ. ﺷﻨﺎﺳﯽ. ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﯿﺮ. اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﯽ. ﭘﺮدازد . ﺳﺆ. ال. اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺣﺎﺿﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﯿﺮاﺧﻼ. ﻗﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟ ا. و. ﻟﻮﯾﺖ اﯾﻦ. ﻣﺆ.

زﻣﯿﻨﻪ: ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﯿﺮِ اﺧﻼﻗﯽ در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻌﻀﻼت ﻋﺼﺮ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺿﺮورت ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺧﻼق ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ. ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫﺮﭼﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي. ﻏﯿﺮِ اﺧﻼﻗﯽ … در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از روش. ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ … ﻓﻀﺎي اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺗﻮﺳﻌﮥ اﺧﻼق د. ر ﺳﺎزﻣﺎن. ….. از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ. اي و. اﮐﺘﺸـﺎﻓﯽ ﻧﯿـﺰ. ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈـﺮي و از ﻧﻈﺮﺳـﻨﺠﯽ و ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﭘﯿﻤﺎﯾﺸـﯽ. ،. ﺑﺮاي ﮔﺮدآور …

رفتار غیراخلاقی سازمان یار، روایت پژوهی، سازمانهای دولتی، تحلیل. مضمون. * نویسنده … رفتار غیراخلاقی، پدیده ای سرکش و فراگیر در جوامع امروزی … هنجارشکنی انسان سازمانی، دستاویز مطالعات در این. حوزه بوده …. رفتار غیراخلاقی کارکنان از طریق نظریه تبادل اجتماعی قابل … ۲۰۰۶؛ فرهادی نژاد و لگزیان، ۱۳۹۰) زمینه بروز رفتارهای.

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻛﺎري اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ را. دﺳﺖ. ﺧﻮش ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﺮار … ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﻘﺎﻟﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻓﻮق ﺑﻪ. ﭼﺎپ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ،) … زﻣﻴﻨﻪ. ﻫﺎ. ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺮﺗﺒﻂ و راه. ﻫﺎ. ي ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آﻧ. ﻬﺎ. ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ….. آﺛﺎر ﺳﻮء رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ. اﺧﻼﻗﻲ. ـ. اراﻳ. ﻪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎ. ي ﻣﺸﺎوره. اي ﺑﺮاي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺟﻬﺖ رﺟﻮع در زﻣﺎن ﻣﺸﻜﻞ.

ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻮ اﺧﻼﻗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ. ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ … اي از روﺷﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ. ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ. ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺑﺘﺪا ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻬﺎده. اي و ﺳﺘﺎﻧﺪه. اي ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ …. ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﮕﺸﺘﻪ و ﺑﺮ آن ﻧﻈﺎرت ﺻﻮرت ﻧﭙﺬﻳﺮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ …. ﻫﺮﭼﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺧﻼﻗﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﻨ …

مطالعه را تشکیل دادند و با استفاده از روش تصادفی طبقه ای، داده های ۱۰۵ نفر از آنها … اعتماد مفهومی است که بویژه از دهه ۱۹۹۰، در زمینه های گوناگون علوم انسانی توجه … دارای مهارت های حرفه ای هستند که انتظار می رود توانایی های آنها همواره به روز شود و یا به … در این مقاله رابطه ادراک کارکنان از رفتارهای غیر اخلاقی و رفتارهای توانمند ساز رهبران.

یافته‌های پژوهش نشان داد بین صداقت کارکنان و گرایش به رفتارهای ضد … اصل مقاله. مقدمه و بیان مسأله. روند نگران‌کنندۀ رو به فزونی رفتارهای غیراخلاقی در سازمان‌ها، …. مبارک رمضان به بروز رفتار شهروندی و رفتار ضدشهروندی سازمانی» تأثیر روزه را بر …

ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ، ﻇﻬﻮﺭ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. … ﺍﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺩﺭﮎ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ … ﺍﺻﻮﻻ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﺎﻡ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺧﻼﻕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻴﻮﺍﻥ …. ﺍﺧﻼﻕ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻱ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﭘﺎﻳﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ. …. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ:.

دراین مقاله ابتدا در مورد فرهنگ که تاثیر بسزایی در رفتار کارکنان دارد بحث گردیده … متفاوتری نسبت به گذشته برگزیده و رفتارهای ویژه ای به حسب آن از خود بروز میدهد. ….. رفتار غیراخلاقی، محیط کسب و کار را بر ضد خود تحریک کرده، موجب شکست … سازمان های دولتی با بخش خصوصی، رشد مطالعات اجتماعی و درخواست فزاینده برای …

ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺑﻌﺪ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﻧﻬﺎ را. « … ﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮان در ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و رﻓﺘﺎر ﭘﯿﺮوان … اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ رﻫﺒﺮي اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي و رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ … در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. اي از. 200. ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ د. رﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻫﺒﺮي اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ. ﻃﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ رﻓﺘﺎر …… Bridge Paper of Business Roundtable Institutefor Corporate Ethics,.

زﻣﻴﻨﻪ. : اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ درﺻﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻧﻮﻳﻨﻲ ﭼﻮن ﺟﻮ اﺧﻼﻗﻲ. ﺳﺎزﻣﺎن و ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻧﺤـﻮه. ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري … ﺎي آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮ اﺧﻼﻗﻲ ﺳﺎزﻣﺎن و اﺑﻌﺎد آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮ ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑـﻮده و از. آن ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ …. ﻧﭙﺬﻳﺮد، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮاﺧﻼﻗﻲ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ … ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در ﺑﺎب ﺟﻮ اﺧﻼﻗﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ.

ﺑﻬﻤﻦ. ١٣٩١. ﻗﺪرت و رﻓﺘﺎر ﺳ. ﯽﺎﺳﯿ. در ﺳﺎزﻣﺎن. : اﺧﻼﻗ. ﯽ. ﻏﯾ. ﯿﺎ. ﺮاﺧﻼﻗ. ﯽ. ﺣﺴﻴﻦ ﺩﺭﮔﺎﻫﻲ. *. ١. ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﻱ. ﻣﺮﻭﺭﻱ … ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻱ. ﺍﺩﺭﺍﮎ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ. ﻲﺎﺳﻴﺳ. ﺍﺳﺖ ﻭ. ﺍﻳﻦ. ﮐﻪ. ﻳﺁ. ﺎ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳ. ﻲﺎﺳﻴ. ﻳﺑﺎ. ﺪ ﺍﺻﻮﻝ. ﺍﺧﻼﻗـ. ﻲ … ﺮﺍﺧﻼﻗ. ﻲ. ﺑﻮﺩﻥ. ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳ. ﻲﺎﺳﻴ. ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ. ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺍﻱ. ﻱﻣﺮﻭﺭ ….. ﺑﺮﻭﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳ. ﻲﺎﺳﻴ. ، ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﻥ ﺧﺮﺩﻩ. ﮔﺮﻭﻩ. ﻫﺎﻱ. ﻧﺎﮐﺎﺭﺁﻣﺪ ﮐﻪ. ﺑﻪ. ﺩﻧﺒﺎﻝ. ﻴﺗﺸﮑ. ﻱﻮﺭ …

ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ داﻣﻦ. ﻣﯽ. زﻧﺪ، ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ . ﺑﺮوز. رﻓﺘﺎر. اﻧﺤﺮاﻓﯽ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. ﺑﻪ. دﻟﯿﻞ. وﺟﻮد … و ﻫﻤﮑﺎران،. 2007. : 589. ). رﻓﺘﺎرﻫﺎي. ﮐﺎري. ﺧﺎرج. از. ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي. ﺳﺎزﻣﺎن. ﻋﻮاﻗﺐ. ﮔﺴﺘﺮده اي. در. ﻫﻤﻪ … ﻋﻨﻮان. ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ. رﻓﺘﺎر. ﻏﯿﺮ. اﺧﻼﻗﯽ. ﻣﻮرد. ﺑﺤﺚ. ﻗﺮار. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ . ﺑﺪﺑﯿﻨﯽ. ﻧﮕﺮش. ﺳﺮﺧﻮردﮔﯽ. از. ﺟﺎﻣﻌﻪ.

دانلود ترجمه مقاله تاثیر اخلاق محل کار بر بهره وری سازمانی و کارکنان … برای رعایت رفتار اخلاقی، در چارچوب روابط کاری، بررسی مداوم مسائل پیچیده ای که … این مقاله، اثرات رفتار غیر اخلاقی و آیین مشارکت را بر تعهد کارمندان و بهره وری در … که رفتارهای غیر اخلاقی، در زمینه کسب و کار و روابط کاری، از خود بروز می دهند را تحریم نمایند.

بروز رفتارهای غیراخلاقی در سازمان ها از مهم ترین معضلات عصر فعلی است. …. در این مطالعه، رابطه ای بین سن، سابقه کار و جنس کارکنان با رفتارهای کاری انحرافی در …

اين مقاله بر آن است تا به مفهوم اخلاق حرفه‌اي و اهميت و ابعاد گوناگون آن و … اخلاق حرفه‌اي رشته‌اي از دانش اخلاق است که به مطالعة روابط شغلي …. بهبود زندگي انسان‌ها، زمينة سعادت و كمال حقيقي بشر را فراهم آورد.23 … البته در زمينه مذكور از جمله موانع تغيير رفتار اخلاقي در هر سازمان، جهل و ناآشنايي كاركنان از ….. ‌اي وارد، جي.

تحلیلی، ۴۰۰ نفر از کارکنان بالینی، اداری مالی و … جهت کاهش زمینه های بروز این رفتارها بر سطح تحصیلات و درامد افراد توجه ویژه ای داشته باشند، تا از بوجود آمدن این ….. رفتارهای انحرافی و غیر اخلاقی محل کار مواجه.

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 12/05/95. ؛ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ: … اﺧﻼﻗﯽ. ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ. ﻗﺪرت. رﻗﺎﺑﺘﯽ. ﺳﺎزﻣﺎ. ﻧﻬﺎ. را. ﺗﻀﻌﯿﻒ. ﮐﻨﻨﺪ . رﻓﺘﺎر. ﻏﯿﺮ. اﺧﻼﻗﯽ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن. در. ﺗﻤﺎم. ﺳﻄﻮح، … اي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، وﻟﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻫﯿﭻ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي … در ادارة اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه دارد، ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ. ﻋﻮاﻣﻞ. ﻣﺆﺛﺮ. ﺑﺮ. ﺑﺮوز. اﯾﻦ. رﻓﺘﺎرﻫﺎ. و. اراﺋﮥ. راﻫﮑﺎرﻫﺎي. ﻣﻨﺎﺳﺐ،. زﻣﯿﻨﻪ. را. ﺑﺮاي. ﭘﯿﺸ …

رابطه بین رهبری اخلاقی و رفتارهای انحرافی کارکنان با نقش واسطه‌ای عزت نفس. نویسنده : همتی … کشف مولفه های رفتار های مخرب رهبران غیراخلاقی … شناسایی عوامل سازمانی موثر بر بروز رفتار انحرافی کارکنان (مورد مطالعه: ستاد مرکزی دانشگاه تهران).

ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﻮد . ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﻨﺪ. *. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ … ﻣﺪاري در ﮐﺎرﮐﻨﺎن، زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮاي. ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺮاﻫﻢ. ﮐﻨﻨﺪ . واژه. ﻫﺎي. ﮐﻠﯿﺪي. : ﻧﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ. ﺧﻨﺜﺎ،. ،ﺳﺎزي … اﯾ. ﻦ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ. ﺑﺎ ﻣﺤﻮر ﻗﺮار دادن. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ. ﻫﺎي ﺑﯿﻤﻪ. ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ….. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗﺠﺮﺑﯽ از. ﻪﺑ. ﮐﺎرﮔﯿﺮي.

در سطح جهانی گسترش فعالیت های غیراخلاقی منجر به فروپاشی و ورشکستگی. برخی مؤسسات شده است … برای تشویق رفتارهای اخلاقی در بین مدیران سازمان ها باشد، زیرا کیفیت زندگی کاری و … فرهنگ سازمانی است که باعث رشد و تعالی کارکنان می شود. … اهمیت چنین مطالعه ای از آن جاست که اگر چنین رابطه ای تأیید شود، انگیزه سازمانها.

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺗﻼش ﻣﻲ. ﺷﻮد ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪﺷﻬﺮوﻧﺪي، اﺛﺮات ﻋﺎﻣـﻞ زﻣﻴﻨـﻪ. اي اﺳـﺘﺮس، ﻋﻮاﻣـﻞ … رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ و روﺣﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن. ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ. ﮔﺬارﻧﺪ … ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ زﻣﻴﻨﻪ. اي و. ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪي. در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ … ﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ. ﻛﺮده. ،اﻧﺪ. درﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳـﻦ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ. ، ﻃﻴـﻒ ﮔـﺴﺘﺮده. اي از واﻛ. ﻨـﺸ … ﻛﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴـﺮ اﺧ …

در هر جامعه ای، نوعی از روابط، اخلاقی شمرده می شود که ممکن است … در صورتی که این روابط از سوی کارکنان، به عنوان رفتارهایی درک شود که به دستیابی … هدف از این تحقیق آن است که بدانیم که زمینه های بروز تملق ….. افزایش اقدامات غیر اخلاقی در سازمان.

برچسب‌ها:, , , ,