VAFE

معرفی دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست، وظایف و فعالیتها

سازمان ملی استاندارد …

هم چنین دفتر « نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست » در کنار وظایف و فعالیت های محوله خود ، جهت توسعه و بهبود فعالیت های … تهیه و احصاء اقلام و فرآورده های دارای مصرف بهینه انرژی به منظور معرفی به کلیه دستگاه های اجرایی …

مدیرکل دفتر نظارت بر معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد … سازمان ملی استاندارد تا پایان شهریور ماه در بحث نظارت بر اجرای استاندارد بر … کرد: هزاران نفر در بیش از 3 هزار و 200 آزمایشگاه همکار فعالیت می‌کنند.

معرفی دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست، وظایف و فعالیتها. سازمان ملی استاندارد ایران یک سازمان دولتی با شخصیت حقوقی مستقل …

*وظایف سازمان مبتنی بر تحقیقات ،تدوین و اجرای استاندارد به شرح زیر است: … وارداتی مشمول مقررات استاندارد اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید … نفت /نیرو/ معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور / رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور/ ….. مربوط به معیارهای عمومی برای فعالیت انواع مختلف سازمانهای بازرسی کننده است که …

۱۴:۱۵. مدیرکل دفتر نظارت بر معیارهای مصرف انرژی و محیط زیست :با رعایت معیارهای . … کاهش 145 مگاواتی پیک مصرف برق با اجرای پروژه پیک سایی در آذربایجان غربی … است و واقعا دستمان پر است و همچنین یک مصرف کننده بلاقوه وسیع داریم که تا کتاب به او معرفی می شود، فروش …

برچسب انرژي، مصرف كنندگان را با ميزان كارايي انرژي وسايل انرژي‌بر آشنا مي‌سازد. … عنوان “دفتر نظارت بر اجرای استاندارد معیار مصرف انرژی و محیط زیست” نموده است. این سازمان، با توجه به وظايف و ماموريت هاي سازماني و نيز تکالیف قانوني … می باشند و اجرایی نشدهاند که باید بسترسازی شود تا فعالیت سازمان در این خصوص کامل شود.

نظارت بر حسن اجرای ضوابط، معیارها و دستورالعمل های صادره در خصوص بازرسی و نظارت …

مدیریت باید بر طرح ریزی سامانه و اجرای آن نظارت داشته و عملکرد و … بررسي و شناخت ساختار و تشكيلات سازمان، شرح وظايف، مسئوليت ها و ارتباط فنی مابین واحدها …. مصرف انرژی تعیین کند، این معیار باید با توجه به فعالیت سازمان یا نوع ….. در ارتباط با انرژی مانند : شرکت گاز ، وزارت نیرو، محیط زیست، استاندارد …

نهادهای اعتباردهی که به‌صورت مستقل از فعالیت‌های استانداردسازی فعالیت … حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف‌کننده و یا سایر جهات …

عناوين وظائف و مسئوليتها حوزه معاونت برنامه ريزي و منابع انساني : … انجام فعاليتهاي مربوط به بررسي سيستمها و روشهاي اجرائي و عملياتي … ريزي و نظارت به منظور بهبود راندمان تجهيزات و تاسيسات، صرفه جويي در مصرف انرژي … نظارت بر رعايت استانداردهاي فني و زيست محيطي در اجراي طرحها …. دفتر مديريت بحران و پدافند غيرعامل.

اﻧﺮژي. ﺑﺮق. اﻣﻮر ﻧﻈﺎم ﻓﻨﯽ. و. اﺟ. ﺮاﯾﯽ. دﻓﺘﺮ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،. اﻗﺘﺼﺎدي. و زﯾﺴﺖ. ﻣﺤﯿﻄﯽ … ﺰون ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي و ﻣﺤﺪود … وري. اﻧﺮژي. ﺑﺮق، ﺗﻬﯿﻪ. ﺿﺎﺑﻄﻪ. « دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ. ﻣﺤﯿﻂ. زﯾﺴﺖ. ،. ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﯾﻤﻨﯽ. ﻧﯿﺮوﮔﺎه ….. ﯿﺖ ﻧﻈﺎرت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮ اﺟﺮاي اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ، ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ …. اﺳﺘﺎﻧﺪارد. ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻮﺟﻮد درﮐﺸﻮر ﺳﺎزﻧﺪه ﺗﻮرﺑﯿﻦ، ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ ﻫـﻮاﯾﯽ / درﯾـﺎﯾﯽ و اﻟﺰاﻣـﺎت …… ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺳﺎﯾﺮ.

نظارت بر اجراي قوانين ، مقررات، آيين نامه ها، استانداردها و دستورالعمل ها از جمله مهم ترين وظايف ….. مصرف انرژی، آب، مواد اوليه و تجهيزات )شامل كاغذ( كاهش مواد زائد جامد و بازيافت آنها )در …. محيط زيست و همچنين ضوابط تعيين معيار و ميزان آلودگی موضوع ماده 9 اين قانون و …. ضوابط و معیارهاي استقرار واحد ها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی«.

آن در ﻣﺼﺮف. اﻧﺮژي و. آﻟﻮدﮔﻲ. ﻫﺎي. ﻣﺤﻴﻂ. زﻳﺴﺖ،. ﭼﺮﺧﻪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف آن در ﻛﺸﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺴﺖ … ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﺴﺘﻤﺮ، ارﺗﻘﺎء ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را در ﻛﻴﻔﻴﺖ. اﺟـﺮاي. ﺳـﺎزه. ﻫـﺎي ﺑﺘﻨـﻲ در ﭘﺎﻳـﺎن ….. ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮا و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻫﻨﻮز در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ….. ن ﺳـــــﺎزﻣﺎن ﻣﻠـــــﻲ اﺳـــــﺘﺎﻧﺪارد. اﻳـــــﺮان. ﻓﻌﺎﻟﻴـــــﺖ دارد . وﻇﺎﻳﻒ. ﻛﻠﻲ. ﺳ …

6ـ مدیریت پسماندهای ویژه بر اساس دستورالعملها و استانداردهای محیط زیست. … 10ـ اجرای برنامه بهینه سازی مصرف انرژی بصورت پنجساله و نظام مند و ارزیابی مستمر. … 22ـ حمایت از پروژه های زیست محیطی مرتبط استان با نظارت اداره کل حفاظت محیط …… فعالیت مراکز و واحدهای مشمول این ماده که ضوابط و معیارهای زیست محیطی استقرار را …

معرفی مدیر عامل …. در راستای اصلاح الگوی مصرف انرژی، الگوی مصرف انرژی در فرآیندهای صنعتی … بر اساس استانداردهای مصرف انرژی مصوب کمیته تصویب معیارهای مصرف انرژی … ممیزی انرژی عبارت است از فعالیتی برای پیدا کردن فرصت‌های … نظارت بر اجرای دقیق برنامه‌ها و عملکرد صنایع همکار،از جمله وظایف دفتر …

انجام مطالعات و بررسي‌هاي ساختاري/سازماني با توجه به اصول و معيارهاي مديريت … طراحي سازمان، تقسيم و تفكيك فعاليت‌ها مبتني بر فرآيند نظام‌ها، روش‌ها و استانداردهاي … برنامه‌ريزي و نظارت بر اجراي آموزش‌هاي حراستي/حفاظتي و همچنين ارائه خدمات …. پالايش و پخش و همچنين سلامت محيط زيست و نظارت عاليه بر اجراي برنامه‌ها و دستور العمل‌ها …

5 رئیس اداره حفاظت محیط زیست 17 دو نفر صاحب نظر به انتخاب شورا ( ترجیحا از … 10 دفتر فنی فرمانداری … ز: واگذاری وظایف،امور و فعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرایی به بخش غیر دولتی … پ: تدوین اجرای استانداردها و معیارهای مصرف انرژی … 13) نظارت بر عملکرد کمیسیون ماده 15 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری

معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید».

كارشناس ذيصلاح : كارشناسي كه از سوي آزمايشگاه معتمد به دفتر پايش معرفي …

استاندارد، دفتر نظارت بر اجرای. استاندارد معیار مصرف انرژی و. محیط زیست سازمان ملی استاندارد. در راستای بند ۲۴ سیاست های کلی. اقتصاد مقاومتی ابالغی از سوی.

تدوین و اعمال معیار کارایی مصرف انرژی در تاسیسات آب و فاضلاب.

ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻧﺮژﻱ. (. ﺍﻳﺰﻭ … ﻬﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﺬﺍﺭﻱ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ … ﺧﺼﻮﺹ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺍﻫﮕﺸﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﻧﺮژﻱ … ﻫﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﮔﺎﺯﻫﺎﻱ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺍﻱ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻧﺮژﻱ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ….. ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻧﺮژﻱ. ﻛﻤﻚ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ. 5. ﭘﺮﻭژﻩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ. ﻳﻚ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ. ،. ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺍﺧﺬ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻳﺰﻭ. 50001.

ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ در اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻟﺤﺎظ ﻧﮕﺮدﻳﺪه. اﺳﺖ … ﻲ دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎم ﻓﻨﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻌﺎوﻧﺖ. ﺎﻧﺮﺑ. ﻪﻣ. رﻳﺰي. و ﻧﻈﺎرت را. ﻫﺒﺮدي. ر. ﻳﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر. ﺗﻮﺳﻂ. ﺷـﺮﻛﺖ. ﻣﻬﻨﺪﺳـﻴﻦ. ﻣﺸﺎور ﻳﻜﻢ ….. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎ. ي واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ. ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﭘﺴﺎب. :ﻫﺎ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت. ﭘﺴﺎب. ﻫﺎ. و ﻳﺎ …… ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﺎرف؛ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ در ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮي ﻣﺼﺎرف ﻣﺨ …

ویژه نامه. محیط زیست. و انرژی. HSE عصر. معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی استان … نامه استاندارد 50001 عالقمند باشد و یا مقررات و معیارهای مصرف انرژی … را توسعه داده و اجرا نماید و همچنین با توجه به الزامات قانوني و اطالعات … این استاندارد بین المللي براي فعالیت هاي تحت کنترل یك ….. به عنوان روز جهانی خاک معرفی شده است.

ﻧﻬﺎد ﻳﺎ ﻧﻬﺎدﻫﺎﻳﻲ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و ﭼﻪ وﻇﺎﻳﻒ رﮔﻮﻻﺗﻮري ﺑـﺮاي آن … وﺿﻊ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎدي اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺣﺴﻦ اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ. ﻫﺎي … ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻫﺮﻳﻚ از اﻳﻦ …. ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺤـﻴﻂ. زﻳـﺴﺖ و … اﺳﺖ . ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻘﺮرات ﺑﺨﺶ اﻧﺮژي ﻋﺒﺎرت … و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ. ﻧﺤﻮة. اﺳﺘﻔﺎده. از. اﻧﻮاع. اﻧﺮژى،. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺗﻌﻴـﻴﻦ. و. ﺗـﺼﻮﻳﺐ. ﻧﺤﻮة. ﻣﺼﺮف. و. ﻧﺮخ. اﻧﻮا.

برچسب‌ها:, , , ,