VAFE

مرجع تقلید کیست و چه شرایطی باید داشته باشد؟

از مجتهدى بايد تقليد كرد كه مرد، بالغ، عاقل، شيعه دوازده امامى، حلال‌زاده، زنده و عادل … اعلم باشد؛ يعنى در فهميدن حكم خدا از تمام مجتهدين زمان خود استادتر باشد. … اعمالى داشته باشد، فاسق و تبهكار است و نبايد گفتار خدا و پيامبرانش را از …

مجتهدی می تواند مرجع تقلید شود که جامع و در بر دارنده شرایط زیر باشد: ….. مثلا مرجع ما باید تقوا هم داشته باشد و در خدمت به راه تشیع و امیر المومنین …

مجتهدی می توان مرجع تقلید شود که جامع و در بر دارنده شرایط زیر باشد: … راههای شناخت مجتهد اعلم و امکان تغییر دادن مرجع تقلید در رساله های عملیه بحث احکام تقلید که …

بنا به عقیده مشهور در میان فقهای شیعه مفتی و مرجع تقلید بایست زنده باشد. … تشیع را داشته باشد، «مرجع» می‌گویند؛ زیرا شیعیان در احکام شرعی به وی رجوع می‌کنند. … جدید را فقیهانی معرفی کرده که دارای شرایطی هستند و مردم باید از آنها تقلید کنند.

تقليد در احكام، عمل كردن به دستور مجتهد است (1)، و از مجتهدى بايد … (و نيز بنا بر احتياط واجب (3) بايد از مجتهدى تقليد كرد كه حريص به دنيا نباشد) (4) و از مجتهدين ديگر اعلم باشد (5)، … تقليد از ميت در هيچ شرايطي جايز نيست … روحانیون به فرهنگ‌سازی در مشارکت مردم در بازسازی عتبات اهتمام ویژه‌ داشته باشند.

مجتهدی می‌تواند مرجع تقلید باشد که شرایط تقلید را داشته باشد. یعنی عمل کردن به نظریات فقهی او برای دیگران جایز باشد. رسیدن به …

مرجع تقلید کیست و چه شرایطی باید داشته باشد؟

مرجع تقلید در مذهب فقهی و مرجع تقلید اعلم کیست و مجتهد جامع الشرایط و … المسائل (رساله عملیه) یا کتاب استفتائات داشته باشد و دارای پیروانی باشد که در … ازاین رو، در اصطلاح، به مجتهدی که نسبت به دیگران اعلم باشد و شرایط دیگری مانند … مرجع تقلید باید دارای خصوصیاتی باشد که آن را برایتان می گوییم:

در این صفحه بیشتر درباره احکام انتخاب مرجع تقلید و ویژگی‌های یک مرجع تقلید … مجتهد باید شرایط خاصی داشته باشد تا بتوان از او تقلید کرد.

ولی چنانچه شخص به عقاید حقّه اسلام یقین داشته باشد، و آنها را اظهار نماید ـ هرچند از روی … و اما در احکام دین ـ در غیر ضروریات و قطعیات ـ باید شخص یا مجتهد باشد که … که حکم آن را نمی‏داند، لازم است احتیاط کند، یا اینکه با شرایطی که ذکر شد تقلید نماید.

مرجع تقلید اعلم احکام تقلید مرجع تقلید کیست,عوض کردمن مرجع تقلید,شرایط مرجع … عمل به احكام دین طبق نظر مجتهد واجد شرایط را تقلید می‌گویند … اگر در علوم دینی و احكام شرعی مشكل داشته باشیم باید به متخصصین آن، كه … شرح سوال : آیا اگر احکام مرجع تقلیدی در برخی حوزه ها مانند خمس سختگیرانه تر از سایرین باشد مجوزی برای …

بهترین مرجع تقلید تفاوت مرجع تقلید با ولی فقیه فرق ولایت فقیه با مرجع … که به قرآن و سنّت با کیفیت مذکور آگاهی داشته باشد، می تواند بلکه باید طبق قرآن و …

أجوبةالإستفتائات سـؤال 20 …

ابتدا یادآور می‌شویم، از شرایط مرجع تقلید این است که از نظر علمی از سایر مجتهدان زمان خود، بالاتر باشد و با وجود مجتهد اعلم، نمیتوان از مجتهد غیر اعلم تقلید کرد.

جواب: در مسائلی که مرجع تقلید فتوی دارد، رجوع به غیر صحیح نیست. … سؤالی دارم: شرایط عدول به چه صورت باید باشد، آیا همینکه به اعلمیت مرجع جدید پی … سؤال: بفرمائید زن شوهر دار چگونه باید تقلید کند و می تواند مجتهد دیگری داشته باشد و اگر می …. که در رابطه با مستنبطات روایات و ادلۀ شرعیه نیست، با کیست؟

اگر مقلد یک مجتهد از ما سؤالی کند که بدانیم قطعاً آن مجتهد شرایط مرجعیت را ندارد، چطور جواب دهیم؟ … اگر کسی یقین داشته باشد مرجع تقلیداش در یک زمینه اشتباه فتوا داده است، آیا … لزوم یا عدم لزوم تقلید از اعلم را چگونه باید احراز نمود؟ … اعلم کیست؟

عالمان دینی شیعه هرات تعدد مراجع را یک دلیل عمده برای دقت بیشتر مردم و علما در … و آگاهی مکان و زمان در موزون شناسی از شرایطی است که مرجعیت باید داشته باشد و در …

ﻣﺸﻘﺖ وﺗﻘﻴﻪ؛ ﻣﺜﻼً ﺗﺮك روزه در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺪن ﺿـﺮر داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و. ﺟﻮاز دروﻏﮕﻮﻳﻲ در … ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻖ اﻟﻬﻲ در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺣﻜﻢ اوﻟﻲ ﻋﻤﻞ … ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺷﺮاﻳﻄﻲ دارد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از.

در عین حال پدر و مادرهای مسلمان با هیچ بهانه‌ای نباید از تعیین مرجع دینی برای فرزند … ندارد باید مرجع تقلیدی داشته باشد تا آموزه‌های دینی را از او یاد بگیرد. … هر سن و شرایطی که باشند، مطالبی را که نمی‌دانند از کسی که می‌داند می‌پرسند.

ولی اهل سنت مرجع تقلید ندارند مثل شیعه که حتما هم باید زنده باشد که آقای … ملزم به قول یک شخص نمی‌داند مگر این که دلیلی قوی‌تر از دلیل آن شخص داشته باشد. … که نسبت به دنیا تکالب نداشته باشد اینها جزو شرایط مرجع تقلید است.

۴ ــ ﺑﺮاى ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﻘﻴﻬﻰ ﮐﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺮﺟﻌﻴﺖ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﺎﺷﺪ، راه ﻫﺎﻳﻰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ از. آن راه ﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺖ. … واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در. دﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ (ﻣﺸﺮوﻋﻴﺖ) و ﻫﻢ ﻣﺮدم او را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ (ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ). … آﻳﺎ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻘﻠﻴﺪ دارﻳﺪ؟ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﮐﻴﺴﺖ؟ ج) اﺟﺰای ﺗﺪرﻳﺲ. در ﺗﺪرﻳﺲ اﻳﻦ درس، ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺰای زﻳﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ردﻳﻒ.

دوره اوّل بايد فقهاي شوراي نگهبان تنظيم كنند، در آن آيين نامه، مدّت مجلس خبرگان را … مجلس خبرگان كميسيوني داشته باشد تا بتواند آيين نامه انتخابات و هم چنين آيين نامه …. كار آن ها در طول سال به عهده كيست؟ آية اللّه طاهري خرم … هست كه: “پس از مرجع عالي قدر تقليد… [حضرت امام]… خبرگان رهبري درباره همه فقهاي واجد شرايط رهبري بررسي و …

۱۸۶۸۵ بازدید …. ( همان ) در صورتی که کسی شرایط و صلاحیتهای لازم را داشته باشد مرجعیت و رهبری می تواند در یک فرد جمع شود …

افراد تحصیلکرده و متخصص هم باید در احکام تقلید کنند؟ … مراجع تقلید هم در دیگر اموری که تخصص ندارند مثل پزشکی به متخصص مراجعه می کنند …. نفس مصونیت داشته باشد، دین را [در تمام شرایط] حفظ کند، با هوای نفسانی به مخالفت … اعلم کیست؟

برچسب‌ها:, , , ,