VAFE

مراقبت وتنبیه دراندیشه فوکو

مقاله پیش رو با تکیه بر کتاب مراقبت و تنبیه این نظریه پرداز برجسته سعی در نقد و بررسی افکار و اندیشه هایش دارد. در ابتدا با معرفی مختصری از فوکو آغاز و …

1984) نیز ازجمله متفکران برجسته‌ای است که شیوه‌های … مقاله پیش رو با تکیه بر کتاب مراقبت و تنبیه این نظریه‌پرداز برجسته سعی در …

زندان = تولد بزهکار و تکرار جرم/ مراقبت و تنبیه به روایت میشل فوکو … «در ابتدای قرن 19 زندان ره آورد تاریخ و نتیجه ترقی اندیشه شمرده می شد.

گفتمان یا Discourse، جایگاه ویژه ای در اندیشه ی فوکو دارد. …. منبع: مراقبت و تنبیه – میشل فوکو – ترجمه: نیکو سرخوش، افشین جهاندیده – نشر نی …

Request PDF | خلاصه و نقدی بر “مراقبت و تنبیه: تولد زندان” اثر میشل فوکو‫‬ … سوژه را از دیدگاه دیگر صاحبنظران در رابطه با آراء فوکو مورد اشاره و بررسی قرار می دهد.

میشل فوکو کتاب «مراقبت و تنبیه» را در حالی نوشته است که دودمان شکل‌گیری … پیش از آن فوکو به عنوان استاد «تاریخ نظام‌های اندیشه» در کلژ دو …

خلاصه كتاب : مراقبت و تنبيه فوكو ….. به علل جرم او نیز بازگردد و این علل را در سرگذشت او از دیدگاه سه گانه ی ساختار روانی جایگاه اجتماعی و آموزش جست و جو کند.

گفتمان یا Discourse، جایگاه ویژه ای در اندیشه ی فوكو دارد. … رفته قوانین انضباطی و مراقبت افراد، حبس و زندان شكل مسلط تنبیه كیفری می شود و …

1984 م.) … و تنبیه و متن شناسی تاریخ بیهقی بر اساس کتاب مراقبت و تنبیهِ میشل فوکو می‏ … نقد آثار کهن ادب فارسی و تفسیر آنها بر اساس نظریه‏ ها و اندیشه‏ های معاصر شاید …

… شد كتاب مراقبت و تنبيه اثر فيلسوف فرانسوي ميشل فوكو ، با حضور … اين كتاب” استيلا و قدرت” ، اثر پيتر ميلر است و انديشه هاي انتقادي …

پس ضروری است برای ورود به بحث انسان‏ در اندیشه فوکو ابتدا مدخلی هرچند کوتاه به‏ مقوله …. مراقبت و تنبیه:از سری کتاب‏های فوکو به شمار می‏رود که با ساختار …

در اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻓﻮﻛﻮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺧﻮد، ﺳﻮژه ﻣﺪرن و ﺑﺪﻧﺶ را ﺑﺮﻣﻲ. ﺳﺎزد؟ ﭘﻴﺎﻣﺪ ….. ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻛﺘﺎب ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺗﻨﺒﻴﻪ، ﮔﺴﺴﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻓﻮﻛﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺪرت …

قدرت در اندیشه فوکو به شکل مویرگی مفهوم سازی شده است. …. مراقبت و تنبیه با توصیف تصویر گونه ای از کیفر و عذابی که بر بدن”دامی ین شاه …

فوکو در مراقبت و تنبیه و کتاب‌های دیگر، بحث می‌کند که در جوامع کنونی هر چند مثل …. ۱۹۷۰: پس از مرگ ژان ایپولیت به استادی تاریخ نظام‌های اندیشه در کولژ دو فرانس …

فیلوکوانتونیم (@philo.quantuniom) on Instagram: “… مراقبت و تنبیه/ نظریه قدرت در اندیشه میشل فوکو شهرت فوکو در …

‫ﻣﻴﺸﻞ ﻓﻮﻛﻮ و ﻓﻜﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻪ در اﻳﺮان‬ ‫ﻣﺠﻴﺪ ادﻳﺐزاده‪» ،‬ﻣﻴﺸﻞ ﻓﻮﻛﻮ و ﻓﻜﺮ و اﻧﺪﻳﺸﻪ در اﻳﺮان« روزﻧﺎﻣﻪ‬ … ﻓﻠﺴﻔﻲ و اﻧﺪﻳﺸﻪ‪ ،‬ﭼﺎپ ﻳﺎزدﻫﻢ ‫ﻛﺘﺎب »ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺗﻨﺒﻴﻪ‪ :‬ﺗﻮﻟﺪ زﻧﺪان« اﺛﺮ ﻓﻴﻠﺴﻮف ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻣﻴﺸﻞ ﻓﻮﻛﻮ اﺳﺖ‪.‬‬ …

حال این پرسش طرح می گردد که در اندیشه فوکو چگونه تکنولوژی های خود، سوژه مدرن و … فوکو، میشل (a1392)، مراقبت و تنبیه: تولد زندان، ترجمه نیکو سرخوش و افشین …

مراقبت و تنبیه (به فرانسوی: Surveiller et punir) با عنوان فرعی زایش زندان (به فرانسوی: Naissance de la prison) عنوان کتابی است از میشل فوکو، فیلسوف …

اندیشة میشل فوکو تأثیر بسیار گرفتهﺍند، با استناد ﺑﻪ رویدادهای تاریخ، تلاش کردﻩاند …. ملوسی Melossi ذکر ﻣﻲکند که فوکو در مراقبت و تنبیه بر این مطلب تأکید …

از دهه ی 1950 با رشد و گسترش اندیشه های پست مدرنیسم در غرب، نگاه و رویکرد جدیدی … میشل فوکو در کتاب «مراقبت و تنبیه، تولد زندان» با بیان دیرینه شناسی …

«اراده به دانستن»، «دیرینه‌شناسی دانش»، «ایران: روح یک جهان بی‌روح»، «مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان»، «تئاتر فلسفه؛ گزیده‌ای از درس‌گفتارها، …

فوکو کتاب مراقبت و تنبیه را با تصویر کشیدن روایت رنج دامی ین که به جان پادشاه سوء قصد کرده بود آغاز می کند و می خواهد نشان دهد که هر گونه …

برچسب‌ها:, , , ,