VAFE

فرصتی برای تمامی مدیرانی که در مناقصات و مزایدات شرکت می کنند

ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش وا ﻣﯽ دارد و ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر آن در ﯾﮏ ﺑﺎزار ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑـﺰرگ را … ﻣﻌﺎﻣﻼت دوﻟﺘﯽ از ﺧﺮﯾﺪ، ﻓﺮوش، اﺟﺎره ، اﺳﺘﯿﺠﺎر، ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺰاﯾﺪه و ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ … ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﻣﺒﻠﻎ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑـﻪ ﺷـﺮﮐﺖ دوﻟﺘـﯽ ﯾـﺎ … در اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ، ﻣﺪت، ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد، ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﺗﺠﺮﺑﻪ را ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺗـﺮﯾﻦ.

ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن. اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮐﺎرﺑﺮد دارد … ﺷﺨﺼﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ. ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻨﺎد ﻣﻨﺎﻓﺼﻪ را درﯾﺎﻓﺖ و در ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ …. ﺖ دارد و ﺗﻤـﺎم اﻋـﻀﺎء ﻣ.

قانون برگزاری مناقصات که درجلسه علنی روز سه‎شنبه مورخ بیست و پنجم … ج‌ ـ مناقصه‌گر: شخصی‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌ که‌ اسناد مناقصه‌ را دریافت‌ و درمناقصه‌ شرکت‌ می‌کند. … ج‌ ـ کمیسیون‌ با حضور هر سه‌ نفر اعضای‌ مزبور رسمیت‌ دارد و تمام‌ اعضاء مکلف …… مشاوران با مقررات قبلی انجام شده باشد، کارفرمایان به مدت شش ماه فرصت دارند که …

ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺎﺹ، ﺍﺧﺘﻼﺱ ﻫﺎﻱ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﻱ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﺟﻮﻩ. ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ … ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺩﻡ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﺭ ﻓﺮﻣﺎ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪﻩ. ﺍﻣﻮﺭ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ … ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮ: ﺷــﺨﺼﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ …. ﺑﺮﺩﺍﺷــﺖ ﺍﺯ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﻓﺮﺻﺖ ﺭﺍﻳﺞ ﺍﺳــﺖ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺍﻭﻝ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ.

معایب: از معایب شرکتهای شعبه میتوان به عدم اجازه شرکت در مناقصات کمتر … ثبت شرکت یا شعبه در بغداد و یا شهرهای جنوب عراق میکنند در حالی که منطقه …. همراه اسناد شرکت در مناقصه ها یا مزایدات را برای شما ارسال می کند . … یك سرمایه گذار خارجی تمامی سرمایه ای را كه صرف اجرای پروژه در اقلیم، براساس این قانون نموده.

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮدﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ رﺟﻮع ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات را اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ) ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ …. اﻧﺠﺎم ﺳﺎﯾﺮ اﻣﻮر ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت وﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻪ از ﺳﻮي ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺎﻓﻮق ارﺟﺎع ﻣﯽ ﮔﺮدد ….. ﻣﻮﺳﺴﺎت و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﻮدﺟﻪ آﻧﻬﺎ از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﺸﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﮔﺰﯾﻨﺶ …. ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ. ‚. ﻣﺰاﯾﺪه. ‚. ﺗﺮك ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت و. ﻏﯿﺮه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺸﻤﻮل ﺑﻨﺪﻫﺎي. (. اﻟﻒ. ‚). …

ثبت شرکت سهامی خاص | شرکت سهامی به عام و خاص تقسیم می شوند که ما در اینجا به شرکت سهامی خاص می پردازیم. … های دولتی و شرکت در مناقصات و مزایده ها و اخذ اعتبارات بالای بانکی را دارا می شوند. … تمام سرمایه باید توسط سهامداران تعهد شود. … بانک به نام شرکت در شرف تاسیس واریز کند و تا 5 سال مهلت دارند که باقی سرمایه را واریز …

وی اضافه کرد: صنایع فولاد نه تنها به حوزه حمل و نقل ظلم می کند بلکه در ورزش نیز … به عبارتی این مناقصه ها برای دور زدن شرکت های بومی است که در …

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی … و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. … برگزاری این نمایشگاه فرصت مناسب و ایده آل برای نمایش فناوری‌های نو در صنعت ….. بودجه در فشار است اما وزارتخانه میراث از بودجه پژوهشگاه حمایت می‌کند · آخرین …

وی ادامه داد : مدارس و آموزشگاه هایی که تحت پوشش آموزش و پرورش البرز قرار … والدین دانش آموزانی که در مدارس غیردولتی تدریس می کنند، اجباری برای …

برچسب‌ها:, , , ,