VAFE

فرخی سیستانی و مقام او در شعر فارسی دری

ابوالحسن علی بن جولوغ سیستانی متخلص به فرخی یکی از استادان بزرگ شعر فارسی ـ دری است. آگاهی ما در باره زندگی فرخی بسان بیشتر شاعران آن دوران بسیار …

دیوان شعر فرخی شامل بیش از چند هزار بیت است که در قالب‌های قصیده، غزل، قطعه، رباعی، … امیر و وزیر او که ظاهر ساده فرخی با جامه محلی سیستانی و پای‌افزار فرسوده او را دیده … رستگار فسایی، منصور؛ اثنی‌عشری، اطلس: هویت ایرانی در ادب فارسی تا حمله مغول. …. علی‌محمد افغانی · غزاله علیزاده · بزرگ علوی · رضا امیرخانی · مهشید امیرشاهی …

او را استاد شاعران و مقدّم شعرای عجم خواندهاند. … قدیمترین جایی که از رودکی یاد شده است، دیوان اشعار فرخی سیستانی و امیر معزّی نیشابوری است. … اهمیت وی در تکامل شعر فارسی دری سبب شده که وی را بحق پدر شعر فارسی و سلطان شاعران … چنانکه مشهود است، اشعار رودکی در میان شاعران شعر فارسی مقام خاصی داشته است و بسیاری از …

علت آن است که شعر فارسی دری‏ به دربارها اختصاص داشت و شاعران از دستگاه‏های … در این دوره شاعرانی چون رودکی،عنصری، منوچهری و فرخی سیستانی هستند که اشعار آنها سراسر مدح است و وصف. … زهره کجا بودمی به مدح امیری‏ کز پی او آفرید،گیتی،یزدان …. در علم شرع کامل نشده‏ای،شعر مگوی، در واقع علم شرع را موجب علو مقام شاعر می‏داند.

شعر نو شعری را گویند که در یکی از وزن های عروضی سروده می شود، اما شاعر بر.

و مقام او در ميان ديگر پيغمبران چه مى دانيد؟ 1. …. به وسيلۀ قالب هاى شعرى: غزل، قصيده، مثنوى، قطعه، شعر نو و… شناخته مى شود؛ اما …… )فرخي سيستاني/ قرن پنجم(.

قديمي ترين مرثية شعر فارسی دری ازتاريخ سيستان است و بعد از او به نقل از مؤلف … زياده خواهی و خواست جاه و مقام است بلكه از دل سوخته و مصيبت زدة شاعر و از تأثيرات … مانند رودكی، شهيد بلخی، فرخی سيستانی، فردوسی طوسی، نظامی گنجوی، خاقانی.

حسن بلخاری روز پنجشنبه در سومین جشنواره ملی فرخی سیستانی در … که در نقطه مقابل، او به بهانه مدح، شعر را مقام و متانت بسیار بلند بخشیده است.

کلید واژه ها: شعرفارسی، فرخی سیستانی‌، طبیعت ، بهار و نوروز. … با آنکه اکثریتی از سخنوران ادبیات فارسی دری در سروده های خود این رویداد نیکو و … او به این اکتفا نمیکند که طبیعت و نمود های آن را وسیله وصف چیز های دیگر سازد.

۱ سبک در اصطلاح ادبیات; ۲ ادوار سبک خراسانی; ۳ ویژگی سبک … پنجم هجری در شعر فارسی و در سیستان و خراسان بزرگ رواج داشته است. … از معروفترین شاعران این دوره می‌توان به رودكی، فردوسی، عنصری، فرخی سیستانی و ناصرخسرو اشاره كرد. … در اشعار شاعران، معشوق مقام والایی ندارد و حتی گاهی مقام او پست است و …

از آنجا كه بهار فرصت تدوين سبك‌شناسي شعر را نيافت، اين مطالب كه او عمدتاَ در …. مراد از سجزي، فرخي سيستاني است كه تشبيب‌هاي او معروف است و لذا بهار … مقام مي‌داند و در سبك‌شناسي نثر بحث كرده است كه سبك قائم مقام هم به نوبة خود همان سبك سعدي است. … در سبك‌شناسيِ نثر هم اشاراتي دارد كه زبان فارسي را شعر فارسي نگه داشته است …

به تدریج. توانست به عنوان یک رویداد مهم در ادب نو فارسی به شمار آید، چنان که هر منتقدی …. سرانجام سخنش دری بر معنای شعر نمی … شعر میراث غرق شده و هیچ کس در حد او این فضا را نشناخته است ….. )فرّخی سیستانی، …. گذارد و او را صرفاً در مقام شنوندۀ.

ﺷﻌﺮ ﻓﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ و. اﻧوری … ﺗﺮﯾﻦ واژﮔﺎن ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزي. ﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮔﻮﻧﺎ … در ﺳــﻄﺢ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ، زﺑﺎﻧﯽ و ادﺑﯽ را در ﻓﺮﺧﯽ و اﻧﻮري ﺑﺮرﺳــﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ … در آﺛﺎراﻧﻮري و ﻓﺮﺧﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ. ﯾﮑ. ﯽ از …. و ﻣﻘﺎم ﻣﻤﺪوح، از ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻀــﺎﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده اﺳــﺖ؛ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ و. وﺳﻌﺖ ﻧﺎم ﻣﻤﺪوح اراده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺎ ﺗﻮ. ﺻﯿﻒ و ﺑﯿﺎن و. اﻧﻌﮑﺎس ﻧﺎم ﻣﻤﺪوح از ﺳﮑﻪ ﺑﺮ آﯾﻨﮥ ﭼﺮخ، ﺟﺎﯾﮕﺎه او را از ﺳﻄﺢ.

درس پنجم ــ چگونگی تقطیع شعر به ارکان …. اواژه های قافیه هستند و » او صحر ادر شعر زیر ردیف وجود ندارد. …… از شعرای معروف سبک خراسانی می توان به رودکی، فرّخی سیستانی، عنصری، ….. بخارا مُقام کردی و تابستان به سمرقند رفتی یا به شهری از.

از آن ميان، رودكي عنوان «پدر شعر فارسي» يافت و عظمت مقام او را بعضي از ….. درس هفتم فرخي، روستا زاده كامروا. روستازاده سيستاني وقتي قصيده « با كاروان حُله» را بر …

نوایی به مثابه بینانگذار مکتب ادبی نوین در شعر ترکی و حامی بزرگ این … قدرت غزل‌سرایی نوایی در اشعار غنایی وی به خصوص چهار دیوان ترکی او به نام ‘خزائن المعانی’ و دیوان فارسی دری او به … رکن‌الدین همایون فرخ محقق ایرانی که « دیوان امیر نظام الدین علیشیر … به گفته مقام سپاه تنها در ۲ استان ایران اعتراض نشده.

230).

در ادوار شعر فارسي، خراساني سبكي است که شاعران با … از شاعران پارسي زبان وتازي ـ فرّخي سيستاني و متنبّي در حوزة ادبيات … در نقش ها، لباس ها و حتي نوشته ها عالوه بر اين که موضوعيت رنگ را در زندگي او …. ف نيز کساني که به مقام تجلي مي.

رودکی سمرقندی (متولد ۳۲۹ ق) از طلایه داران بنام شعر فارسی است واز او … ابوعلی فرخی سیستانی (متوفای ۴۲۹ ق)، در شیوه ی «سهل وممتنع» سرآمد شعرای زمانه ی خود بوده است. …… هنوز عهد مقامات مهدی ار نرسید * * * امیر عادل، قایم مقام او زیبد(۱۲۳)! ….. چو گشت در تتق چنبری نهان، گوهر * * * بریخت کوکب دری بر آسمان، گوهر.

عنوان «پدر شعر فارسي» به كدام شاعر نسبت داده شده است؟ … دهقانان، طبقهاي صاحب مقام و داراي املاك و اموال بودند و ميتوانستند از راه درآمد ملك خود …. فرخی سیستانی … زیرا قصاید او عموماً بر شیوه ی منوچهری است و تاثیر فرخی و عنصری هم در شعر وی دیده …

عبدالحميد، که گفته‌اند کتابت به او پايان يافت، دوست ابن مُقَّفَع بود و پس از روي کار … رودکي، پدر شعر فارسي، در عصر ساماني اين دوره را آغاز کرد و فردوسي، اوستاد … با اين همه عشق در شعر فرّخي که شاعري درباري است، رنگ و بوي نياز ندارد. … عُنصري مقام استادي بسياري از ديگر شاعران معروف دربار محمود را نيز داشته و خود ممدوح …

فرخی سیستانی شاعر، همشهری رستم یل سیستانی شاهنامه، در غزنین … او سه بار لفظ دری و سه بار لفظ پارسی را برای زبان شعر خود به کار می‌برد.

… پراكنده در دست نيست. 4) لقب « پدر شعر فارسي» خاصّ كدام يك از شاعران زير است؟ …. 4) ويژگيهاي سبك فرّخي سيستاني را بيان كنيد؟ پ: فرّخي در قصايد، ابتدا …

شاعران ….. شاعر همعصر او. فرخی سیستانی چنین لغت ها دیده نمی شود . … خوشادمی که در آیی و گویمت به سلامت قدمت خير قدوم نزلت خیر مقام. نوع دوم ملمع …

330 ق‌م) در پارس …… برجسته‌ترين نثر ادبي اوايل دوره قاجار را در آثار ميرزا ابوالقاسم قائم مقام …… فرخي سيستاني (بحثي در شرح احوال و روزگار و شعر او)، غلامحسين يوسفي، علمي، 1373 ش.

درس هشتم : زبان و ادبیات فارسی در سده های پنجم و ششم 53. درس نهم : سبک و … معارف بشری آشنا می کند و او را به سیر و سلوک در آفاق روشن و گستردۀ معرفت و. حکمت توانمند ….. این قفس نبود مقام چون تو کس. بهر مردی چون ….. فرّخی سیستانی. 49 علوم و …

سیمرغ قاف تخیل (نقدنامه‌یی بر شعر معاصر) در میان بانوان شاعر، نام بهار سعید در ردیف … مقـام و در مقام خـويشتن رخشيدنم پنهان … لب او را بگرفتم که چِشَم طعم شراب … تردیدی نیست که در عصر فرخی سیستانی صنعت استقبال، هنر دانسته می‌شد، اما …. هرچند که در سال‌های پسین، زنان بیشتری در حوزۀ شعر فارسی دری در افغانستان، نام و …

برچسب‌ها:, , , ,