VAFE

دولت پاسخگوی مصرف درآمدهای مالیاتی باشد

برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع اصلاح نظام مالیاتی، کارآمدی معافیتها و کنترل فرار مالیاتی، با حضور : دکتر محمدرضا جعفریان(مشاور مالیاتی …

برنامه گفتگوی اقتصادی با موضوع اصلاح نظام مالیاتی، کارآمدی معافیتها و کنترل فرار مالیاتی، با حضور : دکتر محمدرضا جعفریان(مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران) …

مالیات ها به عنوان معمول ترین و مهم ترین منبع مالی برای تأمین درآمدهای عمومی و یکی … این تحقیق شناسایی و تحلیل متغیرهای اساسی اثر گذار بر درآمدهای مالیاتی می باشد. … (Rodrik 1998) به افزایش اندازه دولت برای پاسخگویی به نیاز های زیربنایی لازم … در این مطالعه هفت استان کشور در پایه های مالیاتی مصرف ، ثروت ، درآمد و شرکت ها …

ماليات بر ارزش افزوده نوعي ماليات غيرمستقيم بر پایه مصرف است كه در مراحل مختلف زنجيره … ایجاد منبع درآمدي كه پاسخگوي نيازهاي مالي روزافزون دولت باشد؛.

به علاوه پرداخت مالیات مستلزم آگاهی مردم از نحوه مصرف آن است به این خاطر نیازمند وجود یک جامعه شفاف و پاسخگو در امور مالی و بودجه دولتی است… … شفافیت و شفاف سازی، هزینه کرد درآمدهای مالیاتی در توسعه کشور، فرهنگ‌سازی و تعامل …

ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﺑﺨﺶ. ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ،. ﺑﻪ. ﻧﺤﻮی. ﮐﻪ ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ. درآﻣﺪ. در. ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت. 249/0. و ﺿﺮﯾﺐ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف. 116/0. ﺑﻪ. دﺳﺖ. آﻣﺪه اﺳﺖ. ﺑ. ﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ. دوﻟﺖ ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ. درآﻣﺪ. ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﮐﻪ …. آورد ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﭘﺲ.

کلیدواژه ها: سیاست مالی، چرخه های اقتصادی، کسری بودجه، مالیات. استادیار دانشگاه … گروه نخست به آن دسته از مطالعاتی اختصاص دارد که در پی پاسخگویی به این … طبق فرضیه مصرف یکنواخت، مخارج دولت باید تابعی از در آمد دائمی باشد نه در آمد جاری.

سهم انواع مختلف مالیات ها از کل درآمدهای مالیاتی چقدر است؟ ….. دولت می‌تواند با اجرای مالیات بر مصرف یا فروش، از هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی بکاهد و …

حسینی: زیر و بم بودجه ۹۹؛ از افزایش درآمدهای مالیاتی تا کاهش تعداد دستگاه‌های اجرایی … به مجلس، گفت: براساس قانون دولت مکلف است بودجه شرکت‌های دولتی را ۱۵ … می‌شود تا پاسخگویی افزایش یابد که این سیاست مشکلاتی نیز دارد.

ﺑـﺮ . اﯾـﻦ اﺳـﺎس. وﺟﻮد. ﻧﻈﺎم. ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﺒﺎﻧﯽ. دوﻟﺖ. ﻫﺎ. ی ﻣﺮدم. ﺳﺎﻻر و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ … درآﻣﺪ. و اﺛﺮ ﺗﻮزﯾﻌﯽ اﯾﻦ. ﻧﻮع ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺷـﺪه. ،. ﺑـﻪ. ﻃـﻮری. ﮐـﻪ. از. 8. ﻣـﻮرد ﻣﺼـﺮف اﯾـﻦ. ﻣﺎﻟﯿﺎت. 5 … درآﻣﺪ. ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ زﻣﯿﻦ. ﻫـﺎی ﮐﺸـﺎورزی ﺧـﺎرج از دوﻟـﺖ اﺳـﻼﻣﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ.

انضباط مالی، شفافیت، پاسخگویی، کارایی و اثربخشی. « را متجلی …. کاهش وابستگی مستقیم بودجه دولت به درآمدهای نفتی است که یکی از الزامات کاهش وابستگی مستقیم و غیرمستقیم دولت به …… توان با استفاده از نظام مالیات بر مجموع درآمد خانوار، یارانه پرداختی به دهک …. این اصالح همچنین به بهبود الگوی مصرف و تولید کمک می.

آمارها نشان می‌دهد سهم درآمدهای مالیاتی از سهم درآمدهای نفتی در درآمدهای دولت … این علامت خوبی است و نشانگر کاهش اتکای بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی است. …. دولت است و ارتباط میان مردم و دولت را حفظ کرده و دولت را ملزم به پاسخگویی …

بدیهی است اگر این ارقام با واقعیات عینی ملموس در ذهن شهروندان (مؤدیان مالیاتی) … برای مثال، گزارش خرج‌کرد درآمد مالیاتی دولت انگلستان در سنوات …

ﻫﺎی ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻣﺨﺎرج دوﻟﺖ. اﺳـﺖ ﮐـﻪ. از. اﻫﻤﯿﺖ. ﺑﺴﺰاﯾﯽ. ﺑﺮﺧﻮردار. ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ. ،. زﯾﺮا اﺧﺘﻼل در درآﻣﺪ. ﻫـﺎ و ﻣﺨـﺎرج دوﻟـﺖ از ﻃﺮﯾـﻖ ﮔـﺴﺘﺮش ﻓـﺴﺎد. ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮ. اﻫﺪ ﺷﺪ ﺗﺎ دوﻟﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺪ در اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ و ﺳﯿﺎﺳﺖ.

از زمانی که درآمدهای حاصل از فروش نفت وارد بودجه دولت شده است، دولت‌ها … از وجهی دیگر دولت در قبال دریافت مالیات، ملزم به پاسخگویی در برابر مردم …

مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های … مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است که در زنجیره واردات، تولید و توزیع …

شایان ذکر است صرفا مالیات و عوارض پرداختی مربوط به کالاها یا خدمات مشمول در … از نوع فعالیت آن ها به صورت صنفی یا غیر صنفی،دولتی،خصوصی و تعاونی مادامی … درآمد حاصل از خسارت دریافتی بیمه،تسعیر دارایی های ارزی،جوایز و سود سپرده … مرجع پاسخگویی:مدیریت فنی،حقوقی و اعتراضات مالیات بر ارزش افزوده تلفن:88805106.

۰۲۱ پاسخگوی سؤالات مؤدیان در …

مالیات به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای کسب درآمد دولت‌ها در مسیر دستیابی به … گسترش و تنوع فعالیت‌های اقتصادی و نقش فزایندة دولت‌ها در ایجاد و گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی و گسترش تعهدات دولت در عرصه‌های … لذا هدف این مقاله بررسی کیفیت مالیات و عوامل موثر بر آن است که بر اساس … 9 %)، “پاسخ‌گویی مالیاتی” (4.

سازوکارهای بودجه‌ای (شامل جمع‌آوری درآمد و انجام هزینه). … همچنین فرض می‌شود دولت یک واحد همگن است و اخذ مالیات، تنها هزینه‌ای است که بابت مداخله …. جزء دوم مصرف خصوصی را افزایش داده و انتظار می‌رود اثر آن بر رشد بلندمدت خنثی باشد… … کیفیت حکمرانی میانگین شش شاخص زیر است: آزادی و پاسخگویی، ثبات سیاسی، کارآمدی دولت، …

نماینده مردم تویسرکان در مجلس شورای اسلامی افزود: دولت در صحبت‌های خود ادعا می‌کند بودجه جاری در سال ۹۹ از سه منبع افزایش درآمد مالیاتی، یارانه پنهان …

برخی از درامدهای مالیاتی سازمان منحصرا با مبتای نقدی قابل شناسایی است؛ لذا …

مالیات Social Security را پرداخت کردند و حدود 62. میلیون نفر … در بازنشستگی، به حدود 70 درصد درآمد پیش. کرده است؛. از بازنشستگی از جمله مزایای Social Security. سرمایه گذاری ها و پس … دولتی مزایای بیشتری به کودکان می پردازد. این صورت ….. نام تمام داروهایی که مصرف می کنید؛ و ….. صبح تا 7 شب روزهای دوشنبه تا جمعه پاسخگوی.

ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺖ، ﻟﺬﺍ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺼﺮﻑ ﻭ ﺧﺮﺝ ﻧﻜﺮﺩﻥ ﺗﻤـﺎﻡ ﺩﺭﺁﻣـﺪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ. ﻣﺼﺮﻑ. ﻧﺸﺪﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ….. ﻭﻱ ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺍﺳـﺖ ﺟﻬـﺖ ﺍﻓـﺰﺍﻳﺶ ﻣﺨـﺎﺭﺝ، ﻛـﺎﻫﺶ. ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ. ﻫﺎ ﻳﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮ ﺍﺳﺖ . ﺍﻣـﺎ ﺩﺭ ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪﺕ ….. ﭼﺸﻤﮕﻴﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﻱ ﺍﻳـﻦ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ . ﺑﻨـﺎﺑﺮﺍﻳﻦ.

برچسب‌ها:, , ,