VAFE

در خصوص درخواست تصحیح رأی داور واحد، پس از پایان مدت داوری …

… توانند تا پایان مهلت ۲۰ روزه اعتراض به رای داور درخواست تصحیح رای را بنمایند. مرجع این درخواست داور یا داوران صادرکننده رای می باشند نه دادگاه. … دادگاه تا انقضای مدت ۲۰ روزه و اتخاذ تصمیم و صدور رای تصحیحی، رسیدگی به درخواست ابطال … از داور درخواست نماید و بعد از رفع ابهام توسط داور صادرکننده رای در خصوص …

برابر مقررات موضوعه رای داور یا داوران برای طرفین داوری لازم الاتباع بوده … آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۷۹ درخواست ابطال رای داور را از دادگاه صلاحیت دار بنماید . … چهار آن بوده که به موجب آن رای داوری که پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم … مقنن صرفا” در خصوص صدور رای در مدت به داوران تکلیف نموده است و تکلیف …

ﺑﻪ اﺻﻞ دﻋﻮا را دارد ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ذ. ی … داﻧﺎن ﻧﻈﺮ واﺣﺪ … ﺷﺪ،. در ﺧﺼﻮص ر. أ. ﯾﯽ. ﮐ. ﻪ ﺗﻮﺳﻂ داور. ﺎﯾ. ﻫﯿﺄت. داور. ی. در ﻣﺪت. داور. ی. ﺻﺎدر ﺷﺪه و ﻟ. ﻦ ﺑﻪ دﻻ … ﻠ ﭘﺲ از. ﻣﺪت داوری ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ اﺑﻼغ ﯾﺎ ﺑﻪ دادﮔﺎه ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ، اﯾﻦ. رأی. ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﺮﺧ. از ….. ﺗﺼﺤﯿﺢ ر. یأ. ﻣﺎﻧﻨﺪ آراء ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﻫﺎ. ،. ﻣﻤ. ﻦ اﺳﺖ در ﻧﻮﺷﺘﻦ. رأی. داور. ی. ﺗﻮﺳﻂ داور ….. ﻣﻮاردی ﻫﻢ ﻣﻘﻨﻦ ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ روز اﺑﻼغ و اﻗﺪام ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﭘﺎﯾﺎن داده.

ماده ۴۵۸ ـ در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و … ماده ۴۶۰ ـ در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و … درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام …. با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور ، به درخواست …

ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع … در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور … درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام …. تصحیح رای داوری در حدود ماده ( ۳۰۹ ) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساپ با داور …

داوری نهادی خصوصی برای حل و فصل اختلافات است. … درخواست ابطال رأی تنها راه اعتراض به رأی داور در قوانین ایران به شمار می‌آید. …. پس با توجه نیاز رأی به امضا، هر‌گاه در قرارداد داوری، داور واحد باشد، داور واحد بعد از رسیدگی به دعوی و صدور … داوران باید سعی کنند که رأی در مدت داوری صادر شود و تسلیم آن به دادگاه یا طرفین به شیوه مندرج …

واحد ۵ …

پاراگــراف 3 ایــن مــاده، مرکــز از خواهــان می خواهــد در مــدت. مناسـبی کـه … اختـالف در خصـوص قصـور خوانـده در پاسـخ به درخواسـت داوری … در داوری بــا داور واحــد، داور مزبــور بــا تراضــی طرفیــن، ظــرف ســی … پـس از دریافـت درخواسـت داوری توسـط خوانـده نسـبت بـه ارجـاع ….. اگـر طرفیـن پیـش از صـدور رأی در مـورد حـل اختـالف بـه توافـق.

ماده ۴۶۰ ـ در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین … درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کندو یا حسب …. ۴ ـ رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد . …. درخواست یکی از طرفین تا پایان اولین جلسه دادگاه، دعوای‌طرفین را به داوری احاله نماید، مگر …

دبیرخانه مركز پس از دریافت درخواست داوری و ضمایم آن و همچنین وصول هزینه …. داوران بر عهده طرفین اختلاف است در صورت عدم تعیین دعوی به داوری واحد منتخب …. درخواست داوری به خوانده رای نهایی خود را صادر كند مگر اینكه طرفین با توافق مدت را … از تاریخ ابلاغ رای درخواست اصلاح یا تفسیر رای را به دبیرخانه مركز تسلیم كنند …

ماده ۴۵۸ ـ در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات … ماده ۴۶۰ ـ در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و … خود را در مورد داور واحد اعلام کندو یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا …. است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور ، به درخواست طرفین یا …

رأي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد. … رای صادر کرده باشد ، این فرضی است که داور به عنوان مثال حق اظهار عقیده در مورد قرارداد بیع معینی داشته ، اما در خصوص …

شفافیت الزم از سوء استنباط ها و نیز سوء استفاده ها از این نهاد قانونی پایان داده … هیات داوری. :”. هرگاه حل و فصل اختالف بر ع. هده یک شخص حقیقی باشد. ” داور واحد … در صورتی که هریک از طرفین پس از اطالع از عدم رعایت مقررات غیرآمره قانون و یا …. چنانچه امکان رسیدگی به درخواست تقدیمی وجود نداشته باشد، به موجب رای داور ابطال می شود.

تبصره ۱: اعضاء هیأت امناء مرکز داوری در مدت تصدی در صورت تراضی و توافق طرفین … ح: تدوین و اصلاح آیین نامه‌های داخلی مرکز برای پیشنهاد به هیأت مدیره کانون. … ت: «داور» اعم از داور واحد یا هیأت داوران است که زیر نظر مرکز داوری تشکیل می‌شود. ….. با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست …

ضمانت اجرای عدم رعایت مدت: رای داور باید در مدت داوری صادر و تسلیم شود . … داوری علی القاعده با صدور رای داور پایان می پذیرد؛ ولی در عین حال در مواردی، …

مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.

الف) اعتراض و اقامه دعوا مبنی بر ابطال رأی داور مقید به مهلت مقرر در ماده ۴۹۰ … قبل از پایان داوری (ابلاغ رأی داور) به لحاظ انتفاء یک پایه توافق، داوری نیز منتفی می‌شود. … اعاده دادرسی باشد، میتوان نسبت به حکم دادگاه درخواست اعاده دادرسی کرد. … انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ برای مورد خاصی مدت داوری را تعیین کرده است، اما …

یكی از اركان این مركز، هیأت داوری و نیز داور واحد است. … و رأی و نظر آنان را در خصوص موضوع اختلاف بپذیرند و بدان عمل کنند. … داوری از جمله کهن‌ترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی است به نحوی كه می توان سابقه‌ی آن را قبل تر از نظام قضایی و محاكم دادگستری دانست. …. رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

موارد باید راهكاری اندیشیده شود تا اصل حل اختالف طرفین از طریق داوری عقیم نماند زیرا. مهم …. در فرضی که طرفین در خصوص صالحیت دادگاه جهت تعیین داور تراضی کرده باش. ند و …. درخواست نماید تا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ اظهارنامه … واحد اعالم کند. …. رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری. « …… جدید، قرارداد داوری به پایان می.

تبصره ۲ – چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد … ماده ۳۲۴ – در خصوص تأمین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه …… در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌ باشد. …. داوران است و پس از انقضای آن تا پایان‌ مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین …

رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

برچسب‌ها:, , , ,