VAFE

در حیرتم از مرام این مردم نایس

منو مداد رنگیامو یه دنیای بنفشآبی جیــــــــغ.

تا که بودیم نبودیم کسی، کشت ما را غم بی همنفسی تا که رفتیم همه یار شدند، خفته ایم و همه بیدار شدند قدر آئینه بدانیم چو هست نه در آن وقت که افتاد و شکست در.

#من در #حیرتم از # مرام #این #مردم #پست این #طایفه #زنده کش #و #مرده #پرست تا هست به ذلت بکشندش به جفا #گر مرد به عزت ببرندش سر دست #سیمین بهبهانی #.

در حیــرتم از مــرام ایــن مــردم پـست ایــن طــایفــه زنــده کــش و مــرده پــرست تا هســت بــه ذلــت بــکشندش بــه جـفا گــر مــرد بــه عــزت ببــرندش ســر …

در حیرتم از مرام این مردم پست*** این قافلۀ زنده کش… نوشته امیر برای الهه. در حیرتم از مرام این مردم پست*** این قافلۀ زنده کش مرده پرست** تا هست به …

در حیرتم از مرام این مردم پست*این طایفه زنده کش مرده پرست*تا هست به ذلت بکشندش به جفا *تا مرد به عزت ببرندش سر دست. Favorite Quotes. No favorite quotes to …

زخم دل. Author. Nice Style. Camera/Photo. Pages Liked by This Page. انديشه های پوشالی … در حیرتم از مرام این مردم پست این طایفه ی زنده کُش مرده پرست. تا هست به …

چه سخت چه دشوار اینروزها چقدر تنهام چقدر دارم اذیت میشم چقدر فراموش شدم چه جالب در حیرتم ” در حیرتم از مرام این مردم پست این طایفه ی زنده کش مرده پرست”

12:45 na beshe ba cellphone tamas gereft wow sounds u nice girl …

tina. فالومیکنی ❣ …

… که افتاد و شکست در حیرتم از مرام این مردم پست این طایفه ی زنده کش مرده پرست تا … hamed3739973. ㊙みムℳε∂㊙ كرج عظیمیه ( @hamed3739973 ). شب نایس.

در حیرتم از مرام این مردم پست این طایفه زنده کُش مرده پرست تا هست به ذلت بکشندش ز جفا تا … My favourite part of this nice song with @rejarahish awesome voice …

… در آن وقت که افتاد و شکست در حیرتم از مرام این مردم پست این طایفه ی زنده کش مرده پرست تا هست به ذلت بکشندش به جفا تا رفت به عزت ببرندش سر دست آه میترسم …

در حیرتم از مرام این مردم پست این زنده کشان مرده پرست زندگی را برش کنند حرام بعد با افتخار تابوتش میگیرند بر دست . جالبه ؟ این در هنگام خوندن کتاب .

محض آرامش این خاطر آزرده و پریشان کشیده شد … …. در حیرتم از مرام این مردم پست /// این طایفه ی زنده کش مرده پرست تا هست به ذلت ، بکشندش به جفا /// تا رفت به عزت …

… و من: در حیرتم از مرام این مردم پست، این قافله ی زنده کش مرده پرست!! … ک بوی ازفلسفه برد دیگ جاش توایران نبود این فشار مذهب وظالمان کی تموم …

ستوری نوشت میکس با در حیرتم از مرام این مردم پست ! ….. بوی بلک نایس میده و هربار که بوش یهو می خوره به بینیم دلم می خواد سر تا پای نیوه مانگ …

من در تارهای آهنی‌ام پنهان هستم و کوچکترین امیدی به اینکه روزی از این پیله، پروانه‌ای …. در حیرتم از مرام این مردم پست این طایفه زنده کش مرده پرست تا هست به هستی …

من در تارهای آهنی‌ام پنهان هستم و کوچکترین امیدی به اینکه روزی از این پیله، پروانه‌ای …. در حیرتم از مرام این مردم پست این طایفه زنده کش مرده پرست تا هست به هستی …

21:53 در دوستان قدیمی نایس فان 8 +. آخرین 5 دیدگاه … دلخوشی ها راهشان را گم خواهند کرد و این بار ، به سمتِ ما روانه خواهند شد . شب هایی را می بینم که از … یکی مرام و مردونگی دومی ایمان و … در حیرتم از خلقت آب،. اگر با درخت … اشتباه است اگر باور داشته باشیم که مردم از موفقیت، موفق می‌شوند. در اکثر موارد، از …

شوخی با نرگس محمدی …

Joseph.Jacob doesn’t have a comment for his instagram photo. You can comment on this photo using the instagram app to comment.

برچسب‌ها:, , , ,