VAFE

خدا انگاری شمس در باور مولانا

نوع مواجهه مولانا با هستی و انسان پیش از دیدار با شمس مواجهه‌ای منطقی، اندیشمندانه و عقلانی … آه کان سایه خدا، گوهر دلی پرمایهای … سروری او بر اشیا ، ونیز سروری انسان برمرگ، گواهی میدهد و به کوچک انگاری وکوچک نگاری مرگ میپردازد . …. اگر باور کنیم که مولانا کسی از میان ماست، مولانا از جهان ماست،از سرزمین ما از فرهنگ …

ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻘﺪﮔﺮاﯾﺎن، ﭘﯿﺮوان اﯾﻦ ﻣﮑﺘﺐ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﮐﺎﻧﺖ، ﻫﺴﺘﯽ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻠﯽ. ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ داﻧﺶ و … ﮔﺮاﯾﺎﻧﯽ ﭼﻮن وﯾﻠﯿﺎم ﺟﯿﻤﺰ و ﭘﯿﺮوان او، ﮐﻪ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﻫﺮ آﻧﭽـﻪ در ﻋﻤـﻞ. ﻣﻔﯿﺪ اوﻓﺘﺪ، ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ. از آن ﺟﺎﯾﯽ … ﺷﻤﺲ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎرﻫﺎ اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ در اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑـﻮده و از. ﺷﻮق دﯾﺪار او ﺑﻪ ﺳﺨﻦ آﻣﺪه …

بخش دوم شمس تبریزی نیز مسلمان بوده است و معتقدِ به قرآن، اما از زاهدان بیـزار. … همۀ عارفان خود را از ذاتِ خدا می دانند و جزیی از او؛ چرا که خدا روحِ خود را در آدم دمید و او جان …. روشن است که مولوی گفته ها و قصه های شمس را باور داشته است اگرنه آن همه شعر را از بهر …

در واقع باید به شمس گفت که تو اصلاً خدا را نمی‌شناسی. … مولانا و شمس نمی‌توانند خلاف کتاب‌های اهل سنت نظری بدهند. در کتاب‌های اهل سنت هم بارها ….. دوستان بجای این مباحث مخالف و موافق که فقط از باور دیگر افراد دفاع کنیم. خودتان صدا …

اوﻟﯿﺎ در ﻧﺰد ﺻﻮﻓﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ دوﺳﺘﯽ و …. ﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ؛ اﻣﺎ ﺑﺎز ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪ، ﻣﮕﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﭼﻮن ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﺪا ﭼﯿﺰي …. ﻣﻮﻟﻮي ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻤﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ و ﺑﺎﻃﻦ و ﺟﺴﻢ و ﺟﺎن اوﻟﯿﺎ.

ﮔﻔﺘﻦ. » از ﺧﺪا ﻣﻲ. داﻧﻨﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ را ﮔﻔﺘﻪ .اﻧﺪ. ﻣﻮﻻﻧﺎ از. « ﭘﺮﮔﻔﺘﺎرﺗﺮﻳﻦ ﺧﻤﻮﺷﺎن. » در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ …. ذﻛﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﺜﺎل در آﺛﺎر ﻣﻮﻻﻧـﺎ و ﺷـﻤﺲ، ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻨ …… ارادة ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺑﺎور. » ….. اﻧﮕﺎري. 2. در زﺑﺎن. اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺣﺘـﻲ. زﺑﺎن. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺻﻮرﺗﮕﺮا ﻫﻢ ﭘـﺲ از ﺳـﻌﻲ در ﺑﺮرﺳـﻲ ﺻ ـﺮف ﺻـﻮرت.

واژه های کلیدی: مولانا، دیوان شمس، استعاره مفهومی، نگاشت، خوراک های استعاری. فصلنامه علمی …. بپخته است خدا بهر صوفيان حلوا که حلقه حلقه نشستند و در میان حلوا. هزار کاسه سر … به باور مولوی هم زندگی موحد حقیقی، همانا مشاهده رب العالمين و واهب همه. اشیاست. ….. نظام استعاری خوراک انگاری» نوعی ادراک استعاری ایده ها، باورها و تجربه های.

دهریون طرفدار ازلیت عالم (ابدی بودن ماده) و حرکت عالم اند و با این فکر که خدا جهان را خلق کرده … ماتریالیسم با تکیه بر علوم و تجربهٔ اجتماعی به تقدم ماده بر شعور باور دارد و ماده را …. به قول حافظ: «همه جا خانهٔ عشق است، چه معبد چه کنشت» و به گفتهٔ سعدی: «عاشقم بر همه عالم که … جزء شمس و ابر و باران‌ها بدی, نفس و فعل و قول و فکرت‌ها شدی …

توحید محض کز همه رو در خدا کنیم. (سعدی). با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست. یا رضای … با این توضیح، توحید شیوه‌ای از زندگی است و نه یک باورِ ذهنی، گفتار یا رفتارِ معین. شیوه‌ای …. شمس تبریزی می‌گوید: «خداپرستی آن است که خودپرستی رها کنی.»(مقالات ….. یعنی در عرفان همواره با نوعی وحدت انگاری مواجهیم.

3. ﻋﺸﻖ اﻻﻫﻲ . 1. ﻣﻘﺪﻣﻪ. ﻣﺴﺄﻟﻪ. ي ﺷﺮور و ﻓﻠﺴﻔﻪ. ي وﺟﻮدي آن از ﻣﻬﻢ. ﺗﺮﻳﻦ. ﻣﺴﺎﻳﻞ … ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ وﺟﻮد ﺷﺮ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﺎﺳـﺎزﮔﺎر اﺳـﺖ و اﻳـﻦ ﺳـﺆال را ﻣﻄـﺮح. ﻣﻲ …. 19 (». ، ص .)210: ﻫﻢ. ﭼﻨﻴﻦ. ﺟﺎن اﺳﺘﻮارت ﻣﻴﻞ. 4. ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور. اﺳـﺖ. ﻛـﻪ ﺑـﺮاى ﺗﻮﺟﻴـﻪ …… ﺑﺎزﻛﺎوي ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﻴﺴﺘﻲ اﻧﮕﺎري ﺷﺮ. » …. ﻛﻠﻴﺎت ﺷﻤﺲ. ، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺰﻣﺎن. ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ، ﺗﻬﺮان. : ﻧﺸﺮ راد . . 41. ــــــــــــــــــــــ.

آیا کوانتوم وجود خدا را اثبات می کند. … دانشمندان فیلسوف همواره به سه دسته تقسیم می شوند: عده ای خدا باور و عده ای …… شاید این حرف مولانا درست باشد:

تفسیر روان ابیات مثنوی، غزلیات شمس، فیه ما فیه، سخنرانی اساتید عرفان. … 3⃣ همه خدا انگاری … مولانا در این غزل خدا را «یار، غار، نوح، روح، فاتح، مفتوح، سینۀ مشروح، نور، سور، دولت منصور، مرغِ کوه طور، … آن را مطربِ فلک می‌خواندند و بر این باور بودند که اگر زهره در طالع کسی باشد، او میلِ فراوانی به عشق، شادی و هنر خواهد …

برچسب‌ها:, , , ,