VAFE

تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق برابر ، آزادی بیان و منع تبعیض در تلویزیون

تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق برابر ، آزادی بیان و منع تبعیض در تلویزیون. حق برخورداری از آزادی بیان، بنیادی ترین حق …

آزادی های اساسی، بدون تبعیض همکاری نمایند و وظیفهی ارتقای حقوق بشر را به …. کنوانسیونهای محو هر نوع تبعیض، منع و مجازات کشتار دسته جمعی، منع آپارتاید، حقوق … جمهوری اسلامی که مهم ترین آنها کنوانسیون بین المللی حقوق کودک است تصویب کرده و … اسلامی (۲۰) ناقض اصولی از میثاقین میباشد و ایران تعهد و مسوولیتی در برابر …

جمهوري اسلامي ايران … ( ت) با يادآوري ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ،ميثاق بين المللي حقوق … رفع كليه اشكال تبعيض نسبت به زنان ، كنوانسيون منع شكنجه و ساير مجازاتها يا … و تعهدات ، افراد داراي معلوليت كماكان با موانعي در مشاركت بعنوان عضو برابر جامعه و همچنين ….. آزادي بيان و عقيده و دسترسي به اطلاعات.

شهروندان از حق آزادي انديشه برخوردارند.

باتوجه به ماده (46) کنوانسیون، جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به … بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی حذف تمامی اشکال تبعیض … اسناد و تعهدات، افراد دارای معلولیت کماکان با موانعی در مشارکت به عنوان عضو برابر ….. تا تضمین نمایند افراد دارای معلولیت می¬توانند حق آزادی بیان و عقیده، از جمله آزادی …

بجز موارد یادشده، نهادهای نظارتی هر یک از معاهدات بین‌المللی حقوق بشر که ایران عضو … حقوق کودک، کمیته منع تبعیض نژادی مرجع نظارتی پیمان‌نامه منع تبعیض نژادی نیز … گزارشگران موضوعی حقوق بشر سازمان ملل مثل گزارشگر آزادی بیان، گزارشگر ….. دقیق تعهدات حکومت ایران برابر ماده 18 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در …

جمهوری اسلامی در هفتادمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر … حیات، آزادی، آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند … این میثاق‌ها شامل میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، میثاق … مقابل قانون برابر نیستند و براساس باور دینی و جنسیت، مورد تبعیض قرار می‌گیرند.

کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏: …. نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی …

اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بیانگر نهاد‌ها و مناسبات سیاسی، … کشور فراهم می‌کند بویژه در گسترش‌روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و …. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏: …. نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.

بند ۵۶ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران – مصوب …

از نظر جمهوری اسلامی ایران و بعضی از کشورهای اسلامی حقوق بشر باید به استناد به … تعارضات بین تعهدات بین المللی حقوق بشری و موازین اسلامی(قوانین موضوعه ایران) …. اقلیت های مذهبی، محدودیت آزادی بیان، اندیشه، عقیده و مطبوعات، تبعیض گسترده … در اصل در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مجازات های مذکور) منع شده است.

ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺒﻴﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ٬ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ٬ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ … ﺧﺴﺎﺭﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﻳﺎﺩﻫﺎﻱ: «ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ٬ﺁﺯﺍﺩﻱ٬ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ» ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻧﻬﻀﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ ….. ﻧﺸﺮﻳﺎﺕ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺁﺯﺍﺩﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺁﻧﻜﻪ ﻣﺨﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺍﺳﻼﻡ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ….. ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ٬ ﻣﻘﺎﻭﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ٬ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺍﻓﻘﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮﺳ …

پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران در سال 1979، مقامات کشور …. ماده 117 قانون مدنی که به مرد اجازه می‏دهد همسرش را از اشتغال به کاری منع … در ایران کاملاً با معیارهای بین‏المللی در مورد عدم تبعیض و برخورد برابر … سابقه ایران در مورد انتقاد آزاد و اصولاً آزادی بیان، به خصوص در طی دهه ….. تعهدات حقوقی بین‏المللی ایران.

ﺟﻤﻬﻮر. در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﻖ، ﻋﺪاﻟﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ. از آزادي و … ﺳﻠﺐ، ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم، ﺑﺮﺧﻮرداري ﻫﻤﻪ ﻣﺮدم از ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺴﺎوي، ﻣﻨﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﮑﺴﺎ نِ ﻗﺎﻧﻮن از … زﯾﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ، ﺣﻖ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺣﻖ ﺻﻠﺢ و ﻧﻔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺗﻨﻔﺮ و ﺣﻖ ارﺗﺒﺎط، در ﺳﻄﺢ. ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ؛ …. ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻨﺸﻮر ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪي، ﻫﻤﮑﺎري، ﺣﺴﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ارﺗﺒﺎط ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراي اﺳﻼﻣﯽ، ﻗﻮه.

مهمترین سند بین المللی در زمینه برابری حقوق زن و مرد، کنوانسیون رفع هر … در این هنگام مخالفان و موافقان الحاق نظرات خود را در رسانه ها و تریبون های رسمی بیان کردند. … نگهبان بتواند در مورد الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون نظر دهد. … تعهدات بین المللی که دارد پایبند باشد، چرا که مطابق ماده ۳ میثاق حقوق مدنی و …

برنامه های تلویزیونی; بلاگ‌ها … رئیس فدراسیون جهانی فوتبال همچنین به تعهد حسن روحانی به او برای … این در حالی است که فیفا در اصول خود هر گونه تبعیض جنسیتی را … دیدبان حقوق بشر نیز پیش از این از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته … از زنان سرشناس ایرانی در نامه‌ای به فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) …

ترجمه متن کامل پیش نویس قطعنامه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، به شرح … آزادی بیان و عقیده استقبال می‌کند و اصرار می‌ورزد که جمهوری اسلامی ایران آن‌ها را به … بین‌المللی حقوق بشر استوار است و این قوانین در تطابق با تعهدات بین‌المللی … عام، با وجود بخشنامه‌ی رییس سابق قوه قضائیه که اعدام در ملاء عام را منع کرده بود، و …

ایران و با وجود شرایط خاص جامعه ایران در ابتدای پیروزی انقلاب، حقوق شهروندی در نزد … دولت، حمایت و مسئولیت خود را در قبال شهروندان با تأمین حقوق برابر قانونی …. با یک دولت خاص است که در عرصه بین المللی لازم است دولت از آن حمایت نماید، خواه … مدنی: حفظ آزادی های فردی شامل آزادی شخص، آزادی بیان، اندیشه و عقیده، حق مالکیت شخص،.

بین. الملل. ی. از. حقوق مالکیت. آثار. ادبی و هنری. محمود عباسی. 1. محمد معین اسلام. 2 … تشویق تعهد برای تخصیص منابع برای نوآوری …. ین، حقوق صاحب اثر یا مؤلف را برای منع یا اجازه شامل موارد ذیل بیان. نموده …… برابر با. ماده. 6. مکرر کنوانسیون برن. ،. حق سرپرستی. مقرر می. کند که. نمی … این موضوع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران.

گزارشگر ویژه حقوق بشر، تحریم‌های یکجانبه را جنگ … سه اصل حقوق بین الملل یعنی حق خودمختاری، منع تبعیض نژادی و اصول اساسی حقوق … در برابر اثرات برون مرزی تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به روز شده است. جزایری با بیان اینکه از منظر حقوق بشر، تحریم های اقتصادی که اثرات …

احمد شهید به مناسبت سی و هفتمین سالگرد تصویب پیمان بین المللی حقوق مدنی … که منع تبعیض و برابری در حقوق را بیان می‌کند، آمده است: «مردم ایران از هر قوم و … انتخابات با مفاد این سند مورد تعهد جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته است. یکی از شرایط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که در ماده ۴ این اعلامیه بیان شده است …

در حالي كه ملل متحد براي رفع نابرابري جنسيتي و تبعيض عليه زنان در راستاي … عملکرد ۲۰ساله رژیم ایران از زمان برنامه عمل پکن و پاسخگویی در قبال جامعه بین المللی …. جمهوری اسلامی ایران به داشتن یکی از پایین ترین نرخ های نمایندگی زنان در …. چند تن از فعالین حقوق مدنی است که به خاطر استفاده از حق آزادی بیان زندانی شده اند و …

حقوق‌ بین‌ الملل‌ عمومی‌ (2)، کارشناسی; حقوق سازمانهای بین‌المللی، کارشناسی … های بین المللی، تالیف، شهردانش، 1397/03/01; زمانی سید قاسم، جمهوری اسلامی ایران و دیوان. … سیفی سیدجمال، زمانی سید قاسم، انتخابات آزاد و منصفانه در حقوق و رویّه ى بین … گامی به سوی تطبیق قانون داخلی با تعهد بین المللی، پژوهش های‌حقوقی، 1382/4، 4، …

ﻣﺮاﺟﻊ ﺑﯿﻦ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ دادﮔﺎه اروﭘﺎﯾﯽ ﺣﻘﻮق. ﺑﺸﺮ و. اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎﯾﯽ، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را در ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از … ﺑﺮاﺑﺮ و ﯾﮑﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﺧﺖ زﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﻓﺮم ﭘﯿﺎم ﺑﺎزﺗﺎب ﭘﯿﺪا ﻣﯽ …. را در ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺣﯿﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺣﻖ آزادي ﺑﯿﺎن، ….. ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن ﯾﻮﻧﺴﮑﻮ در ﻣﻮرد رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ در آﻣﻮزش، ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺮاﺑﺮي و ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ….. ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ در ﻗﺒﺎل ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮ …

متن میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) از یک مقدمه و 53 ماده در قابل شش … حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و تأکید بر کرامت ذاتی و حقوق برابر و غیر … آزادی محروم شده‌اند در ماده 10، منع زندانی کردن افراد به جهت عدم اجرای تعهد قراردادی در …. اما رویکرد نظام جمهوری اسلامی ایران با رویکرد کمیته حقوق بشر و میثاق در برخی ار …

برچسب‌ها:, , , ,