VAFE

تعطیلی 1000 کتابخانه عمومی در سال 99 در صورت تصویب بودجه پیشنهادی!!!!!

کتابخانه عمومی شهید عراقی کنگاور.

خانه ملت ؛ محمد حسینی درباره لایحه بودجه سال 99، گفت: ادعاهای دولت مبنی بر ارائه … ندارد، اظهار کرد: بودجه عمومی در سال جاری حدود 445 هزار میلیارد تومان در مجلس تصویب شد … دقیق نیاز دارد، ممکن است نمایندگان پیشنهاد تصویب “دو دوازدهم” بودجه 99 را ارائه کنند … با عرض پوزش، در صورت ناخوانا بودن اینجا کلیک کنید.

گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد طرح یک فوریتی تنظیم … تقدیم لایحه بودجه سال 1399 کل کشور توسط جناب آقای دکتر روحانی …

امروز لایحه بودجه 99 شامل دو بخش عمومی و جاری البته با اصلاحات ساختاری تقدیم مجلس تقدیم مجلس شد. … کشور که در خطر تعدیل 1000 نیرو قرار گرفته است. … که در سال آینده نهاد ناگزیر از تعطیلی بعضی کتابخانه ها و تعدیل نیروها خواهد بود. …. پیشنهاد وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسید که مطابق آن، …

کتابخانه در شش ماه اول سال، شنبه تا چهارشنبه 30/7 الی 21 و در شش ماه دوم سال شنبه تا …. 3 7 10 3 كاربرد كتاب عمومي كارشناسي تحصيلات تكميلي 1 2 8 4 نوع كتاب عمومي …… توجه به بودجة پژوهشي، هر سال به پيشنهاد شوراي پژوهشي و با تصويب هيأت امناء …

مجلس شورای اسلامی، کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور را تصویب کرد. … این مصوبه در قالب پیشنهاد الحاقی برای تبصره یک لایحه بودجه سال … سخنگوی دولت گفت: اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه قابل دفاع …. با توجه به درنظر گرفتن شرایط عمومی کشور به کلیات رأی مثبت دهیم. ….. تعطیلی مدارس شهر لوشان …

معاون اداری مالی وزارت علوم گفت: در صورت عدم تخصیص بودجه درخواستی، بخشی از …. به امر کتابخوانی تخصیص یافته و در اختیار نهاد کتابخانه‌های عمومی قرار گرفته است. …. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر دولت لایحه بودجه سال 99 را … بودجه‌ای مخصوص بازار چین به سازمان برنامه و بودجه و مجلس پیشنهاد شده است.

الف‌ـ بودجه عمومی شهرداری تهران (مناطق، واحدهای ستادی و راهنمايی و رانندگی … درآمدی خزانه شهرداری تهران كه به پيشنهاد شهرداري و تأييد شوراي اسلامي شهر تهران … در صورت افزایش درآمدهای وصولی ناشی از ارائه خدمات و وصول عوارض در حوزه حمل و ….. به اعتبارات ردیف‌های تصویب شده در این بودجه، مبالغ درآمد و هزینه انجام شده را در …

ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ـ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖ وﺯﯾﺮﺍﻥ. 87 …. ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺭﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮﺕ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﯽ و …… ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩی، ﻣﺼﻮﺏ و ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺭﺩﯾﻒ، ﻣﺎﺩﻩ، ﻓﺼﻞ، …… ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻧﻔﻮﺭﻣﺎﺗﯿﮏ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﺠﺎﺩ و ﺗﻌﻄﯿﻞ ﯾﺎ ﺍﻧﺤﻼﻝ ﻣﺮﺍﮐﺰ و ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ….. Page 99 …… 1381. ﺳﺎﻝ. 1380. ﺷﺮﺡ. 5GbIT. 1000MbIT. ﻇﺮﻓﯿﺖ. ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺩﯾﺘﺎی ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ. 5/000/000.

8○بیانات مقام معظم رهربی در جمع مسئولین نهاد و کتابداران کتابخانه های عمومی … صورت آرزوهايي در دل باقي مناند كه انسان خيال كند يك كاري را دارد مي كند اما ….. باشد به پيشنهاد دبير انجمن و تصويب رييس انجمن طبق دستورالعمل هيأت امنا. …. بودجه پيشنهادي انجمن هاي شهرستان هاي تحت پوشش حداكثر تا پايان فروردين …… Page 99 …

محاسبات. عمومی،. بودجه. کل. کشوربرنامه. مالی. دولت. است. که. برای. یک. سال. مالی. ت …… از ابالغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می. رسد. ـ4.

وزارت جهاد کشاورزی به پیشنهاد سازمان امور اراضی کشور)1385(تصویب کننده ….. قانـون فهرسـت نهادها و مؤسسـات عمومـی غیردولتی مصـوب 1373/4/19 مجلس … آیین نامـه اجرایی بنـد)د( تبصره)3( قانون بودجه سـال 1386 کل کشـور وزارت نیرو، …… و همچنیــن اراضــی دولتــی کــه دارای ســند مالکیــت یــا صورت مجلــس تفکیــک …… Page 99 …

ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻴﻼﻥ ﻭ ﺗﻔﺮﻳﻎ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻟﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﻋﻤﻞ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ. 68. ﻭ. 79. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻳﻬﺎ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﻜﻠﻒ ﺍﺳﺖ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ( ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ) …

گزارش شور دوم کمیسیون خاص در خصوص لایحه قانونی تأسیس کتابخانه علامه طباطبائی.

ﺟﺪول زﻣﺎﻧﺒﻨﺪي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﺗﺪوﯾﻦ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ دوم داﻧﺸﮕﺎه. •. ﭘﯿﻮﺳﺖ. :5 …. در ﺳﺎل. 1337. داﻧﺸﮑﺪه داروﺳﺎزي ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺣﺪي. ﻣﺴﺘﻘﻞ درآﻣﺪ . در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن اﺟـﺎزه ﺗﺄﺳـﯿﺲ. داﻧﺸﮑﺪه ادﺑﯿﺎت ﻧﯿﺰ در …

بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ کشور نشان می‌دهد بودجه ارتش، سپاه و ناجا نسبت … تلفیق، لایحه پیشنهادی دولت را بررسی کرده و پس از بررسی و تصویب به … لایحه بودجه سال 99 پس از تصویب در صحن علنی مجلس، به شورای ….. بودجه ۶ میلیاردی برای تجهیز کتابخانه عمومی … اعلام مخالفت دولت با طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ دوﻟـﺖ از ﻟﺤـﺎظ درآﻣـﺪﻫﺎ و واﮔـﺬاري داراﯾـﯽ. ﻫـﺎي. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ …. ﺻـﻮرت ﮐﺎﻣـﻞ ﭘﺮداﺧـﺖ و ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣـﻪ …… ﻧﺤﻮه اﺟﺮاء ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾـﺮان ﻣﯽ. رﺳﺪ …. 1000. ) رﯾﺎل و از ﻫﺮ ﯾﮏ از واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﻣﺸـﺘﺮﮐﺎن ﮔـﺎز. و ﺑﺮق ﻣﺒﻠﻎ ده ﻫﺰار …… ﻣﺪارس، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ …… 99. و). (. 100. ) ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اردﯾﺒﻬﺸﺖ. ﻣﺎه. ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

استخدام: عبارت است از به كارگيري شخص حقيقي به صورت رسمي يا پيماني يا … دستورالعمل پیشنهادی کارگروه کاهش تصدی ستاد وزارت متبوع و تصویب هیات امناء واگذار …. مصاحبه و احراز صلاحيت عمومي و انجام گزينش، به صورت قراردادي به خدمت بپذيرد. ….. به بيست و پنج ‌‌سال سابقه (بدون توجه به محدوديت سني)، ادامه خدمت دهند. ماده 99.

سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان که 20 سال از تصويب آن. در مجلس ….. ظرفیت و اولويت بندی مهندسان ناظر به تعطیلی کشاند. ….. پیشــنهاد رئیس سازمان نظام مهندسی ســاختمان استان ….. کتابخانه ملی ايران برگزار شد، مهندس صابر پیربرناش سرپرست روابط عمومی … مراجع قضايی، تهیه و تنظیم بودجه ســال 1394 ســازمان و صورت های مالی.

دولت درالیحه بودجه 99 عالوه بر کاهش مجدد سهم خراسان رضوی، بودجه …. مخاطبان گرامی، ستون»برای اطالع مسئوالن « صدای شما را به صورت …. نمی مانْد جز تعطیلی … تومان، آن هم برای همه کالن شهرها و شهرهای مذهبی پیشنهاد … سال 1399 کل بودجه درآمد عمومی کشور معادل 163 هزار و …… و جوانان عضو کتابخانه های عمومی در کتابخانه.

اعتبار امور عمومی در سال 2537 معادل 194 میلیارد ریال …

ﺑﻮدﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻨﺮ و. ﺣﻤﺎﯾﺖ ….. زﯾﺒﺎﺳﺎزي ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ ﺷﻬﺮﺳﺎزي و ﻣﻌﻤﺎري ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ . ﮐﻠﯿﻪ ….. ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اوﻗﺎف ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ).

کتابخانه. نگاهی انتق ادی به کتاب پرحرفی راجع به آينده. گارديننوشته دن … تصويب نش ده بود و دولت از طريق بودجه هاي ماهانه … صورت نگرفت و به تأخير افتاد و ادامه اين فش ار براي ….. می كند تصميم به سرمايه گذاری 1000 ميليارد دالری …… عمومی مورد نظر دولت در سال جاري، بخشي ديگر ….. را س اعت ها قبل از موعد تعطيل کند.

اين شهر به اشغال ارتش سرخ و حاكميت شوروي درآمد و تا سال 1924م. … در واحد پول جديد تاجيكستان يك «ساماني» معادل 100 «درم» جديد و 1000 روبل قديم تاجيكستان است. … داشته باشند 4/99% است كه از اين بين مردان 6/99% و زنان 1/99% با سواد هستند. …… شكل پارلماني حاكميت به تصويب رسيد و پس از اينكه دفتر رئيس جمهور تعطيل شد، …

با انتقاد از اصرار دولتمردان برای تصویب لوایح FATF، گفت، این دولت علاقه … کشف روشی عجیب و جدید برای رفع چروک صورت +فیلم … اهداف کتابخانه های عمومی به حداقل 700 میلیارد تومان در سال 99 بودجه … همان روز اول با پیشنهاد دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی قرار شد اطلاعیه ای صادر ….. تعطیلی مدارس اهواز روز شنبه …

تعطیلی واحدهای قطعه سازی در صورت کاهش قیمت خودرو ….. مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام شرکت ارتباطات سیـار ایران (سهامی عام) با حضور 97 درصد از سهامداران برگزار شد. ….. معاف خواهد بود، گفت: در صورت تصویب رقم پیشنهادی در لایحه بودجه 92، معافیت … وی افزود: اخبار مربوط به افزایش نرخ بهره مالکانه در بودجه سال جاری در روزهای …

برچسب‌ها:, , , ,