VAFE

تحلیل ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه ی آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

بررسی ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ….. که به اختصار می توان آنرا «حق شناخته شده ی انسان در مقابل قانون» نامید. … با توجه به اینکه در بند ۱۴ از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …

لیست جدید کتابهای منتشر شده در کتابخانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران … بررسی ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی …

نگاه دو اعلامیه به شکنجه …. المللی حقوق اجتماعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهیم پرداخت، …

اعلامیهٔ مذکور شامل سی ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر … لایحه جهانی حقوق بشر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق … مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر استناد کرده و آن را در قوانین بنیادی یا قانون اساسی خود گنجانده‌اند. …. اعلامیه جهانی با ۴۸ رأی موافق، بدون رأی مخالف و ۸ رای ممتنع به تصویب رسید.

بررسی و تطابق مواد قانون اساسی ایران و اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل … تفاوت مهم این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خاص ملت ایران اما اعلامیه حقوق بشر جهانی است. *ماده … اصل پنجاه و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: …. اسلامی رفتار شود · ۸جزئیات درگیری اشرار در افسریه تهران/ نزاع خیابانی با شمشیر، …

سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر را بعنوان سندی جهانشمول رسما به بیش از … این حق توسط قوانین اساسی و دادگاه های قانون اساسی کشورهای گوناگون از جمله دولت های … نتیجه ی کوشش در راه برابری مادی به معنای رفع تبعیضات سنتی است که به ….. مقایسه حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران در خصوص منع شکنجه با اسناد بین‌المللی.

حق مالکیت شخصی‌ و یا جمعی‌ و ممنوعیت و محرومیت فرد از مالکیت خویش( …

در ایـن میـان بـا توجه به سـابقه جمهوری اسلامی ایران و نگاه ارزشـمند و اسلامی به … علیـه زنان و مقایسـه آن بـا قوانیـن جمهوری اسلامی ایـران خواهیـم پرداخت. … شـدن، مغایر منشـور ملل متحـد و نیـز موازین اعلامیه جهانی حقوق بشـر اسـت. … چون بر اسـاس اصـول ۷۷ و۱۲۵ قانـون اساسـی بـرای لازم الاجـرا شـدن نسـبت بـه ایـران باید مراحـل.

… اعلامیه جهانی. حقوق بشر و اصول اساسی جمهوری اسلامی ایران، مورد تبیین قرار گیرد. … ملل متحد گنجانده شد و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ به عنوان …. مورد گواه برای اثبات ادعای ما مقایسه قطعنامه های شورای امنیت در جنگ عراق با. ایران و … طبق ماده ۸ اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی که منطبق بر کنوانسیون های ۱۹۴۹ ژنو.

بنابراین نظم، امنیت و آرامش که از جمله حقوق اساسی بشر بوده، مستلزم وجود نظام و …. اعلامیهی جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی … ۱۹۸۱ با بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران و تعیین نماینده ی ویژه به طور مرتب …. بعضی از مواد میثاقین با قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین و مقررات مدنی و جزایی.

کارکرد قانون کنونی را در مقایسه با قوانین مشابه در سایر کشورهای منطقه. و موازین بین المللی بررسی می کند. این تحلیل بر اساس ترجمه های غیر رسمی از «قانون» و آیین نامه های اجرایی آن … این حق در ماده ۱۹ «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و ماده ۱۹ «میثاق بین المللی …. 11 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ با تغییرات ۱۹۸۹؛ متن …

اعلامیه های جهانی حقوق بشر مبتکر حقوق بشر نبوده بلکه ادیان الهی به ویژه اسلام نخستین … زمینه حقوق بنیادی و غیر قابل نقض اعضای جامعه بشری است و مقایسه آن با حقوق اسلام … اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و ۳۰ ماده است : مقدمه اعلامیه مبین …. اصل ۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی دراین خصوص می گوید : ” امر به معروف و نهی از …

ان ﮔﻔـﺖ: در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻗـﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳـﯽ ﮐﺸـﻮرﻫﺎي. دﯾﮕﺮ، ﯾﮏ … ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ ﺣﻘﻮق اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻠﺖ اﯾـﺮان اﺳـﺖ،. ﺗـﺎ ﭼـﻪ … ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ، ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ، ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴـﺎﻧﯽ، ﮐﺮاﻣـﺖ ذاﺗـﯽ، …. ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟ. ﻨﺒﻪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ. (Universal). داﺷـﺘﻪ، ﻣﺒﺘﻨـﯽ. ﺑﺮ اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ اﻟﺰام. آور ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﻠﺖ ….. ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ. ﻫﺎ؛ ﻣﺎده. 20. اﻋﻼﻣﯿﻪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨـﺪ. 4. ﻣـﺎده. 32. ، ﺣـﻖ ﺷـﺮﮐﺖ …

در ﺻﺪد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ اﺻﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ اﺳﺖ. … ي. دﻳﺪﮔﺎه. ﻫﺎي ﺣﻘﻮق ﻗﻀﺎﻳﻲ. ، ﺷﻤﺎره. 63. ،. ﭘﺎﻳﻴﺰ. 1392. 94. روﻳﻜﺮدي ﺑﺎ. اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ … اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ در اﻳﺮان، ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﻳﺢ در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﻬﻮري …. ي ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺳﻮم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ….. در ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ دو ﺳﻨﺪ ﻣﻬﻢ اﻋﻼﻣﻴﻪ ژوﻫﺎﻧﺴﺒﻮرگ در ﻣﻮرد. 1 … ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻼن اﺟﻼس ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ رﺳﻴﺪ.

ﺟﻤﻬﻮري. ،. ﻣـﯽ. ﮔﻮﯾﺪ. : ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺎ. ﯾ. ﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ زﯾﺮا ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻫﺪف دوﻟـﺖ ﻫﻤـﺎن …. ﻣﻨﺸﻮر آزاد. ي ﻫﺎ و اﻋﻼﻣﯿﻪ ا. ﺳﺘﻘﻼل. اﻣﺮﯾﮑﺎ. ،. اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻗـﺎﻧﻮن. اﺳﺎﺳـﯽ … ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﻢ و ﺿﻤﻨﺎً اﺷﺎره ﻣﺨﺘﺼﺮي ﺑﻪ ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ و اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘـﻮق … ﻃـﻮر. اﺑﺪي، و اﻋﻄﺎي ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺸﻮر ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه ﺑ. ﻪ. ﻋﻤﻮم اﻓﺮاد آزادي ﻗﻠﻤ. ﺮو. ﺷﺎ ﻫﯽ. (. ﻣﺎده. ) …… ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ در ا …

چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران در … آنچه می تواند در تحلیل کارآمدی یا ناکارآمدی قانون راه گشا باشد، توسل به روش های … سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی (۱۳۹۵) …. مقایسه بنیادهای هستی شناسانه اعلامیه قاهره و اعلامیه جهانی حقوق بشر.

تحلیلی بر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در پرتوی. اصول کلی حاکم بر … برای شهروندان جمهوری اسلامی ایران و تاکید بر تکلیف دولت در ارائه ی اطلاعات، گامی مهم و قابل … پیشتر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تلویحا یا صراحتا به مفهوم … به اطلاعات به اندازهای نزدیک است که با تصویب ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در.

نهادهای عمومی مجاز به سلب آزادی هیچ شهروندی نیستند.

اگر چه با اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 و دیگر کنوانسیون های مربوطه، حقوق بشر شکل جهان … تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی با اصول 19، 23، 24، 26، 32، 47 و . … از نگاه دولت‌های اسلامی خاورمیانه با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …. با پنجاه و سه ماده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بتصویب رسید متضمن حقوقی چون حق …

نویسنده همکار: سید احمد سیر مهتدی مقدمه اعلامیه‏ ی جهانی حقوق بشر یکی … مبنای دوم، واقع‏گرایان است که جهانی‏ شدن را ادامه‏ ی سیاست قدرت در شکل متفاوت از گذشته تحلیل …. بود، با ۴۸ رأی موافق و ۸ رأی ممتنع (بدون رأی مخالف) مورد پذیرش قرار داد و … در قانون اساسی افغانستان آمده است:«کمیسیون می‌تواند موارد نقض حقوق …

در مورد اعلامیه جهانی حقوق بشر چه میدانید؟ … دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم قانون اساسی … بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها ی با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.

با اندک تفاوت ظاهری، در مادهی شانزدهم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (۱۹۶۸) مطرح شده … سند اسلامی حقوق بشر، آزادی در ازدواج، ولایت در نکاح، رضایت یا اذن ولی، کفویت. …. ماده ی ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد نکاح قبل از بلوغ، به عقد نکاح قبل از رسیدن به ۱۵ سال تمام …. از محققان، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران اندیشهی لزوم (قول سوم) را پذیرفته است.

با آگاهی از ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مراجعه به اصل ۲۷ قانون اساسی، درمی یابیم که افراد، … از یک خانه ۸ نفره، همگی ایدز دارند، پدر، دخترها، پسرها،خواهر‌ها، برادرها و همسرش … حقوق بشر و مقایسه آن با قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران، گزارش و تحلیل …. چه سود این میوه ی تر ،ز سرو چیدن هنر است سخنرانی، بحث و گفتگو، پرسش و پاسخ …

1, رهیافتی بر زمان تأدیه مهریه ضمن بررسی ماده 1085 قانون مدنی از منظر حقوق … 24, چالش‌های حقوق شهروندی و حقوق بشر در مبارزه با تروریسم_ مقاله پوستری, بيشتر … 39, نقد و بررسی دادرسی اداری در حوزه حق تامین اجتماعی در ایران با نگاه به اصول …. 124, حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تناسب آن با اعلامیه جهانی حقوق …

اﺳــﺘﻘﻼل ﺳﯿﺎﺳــي دوﻟﺘﻬــﺎي دﯾﮕــﺮ و ﻣﻨــﻊ. ﮐﺎرﺑﺮد زور و ﻧﯿﺮوي ﻧﻈﺎﻣي در رواﺑﻄﺸـﺎن. ﺑﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ … ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﺗﺒﺎﻋﺶ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﺎك اﯾﺮان … ﻣﺎده. ۵١. ﻣﻨﺸﻮر ﺳﺎزﻣ. ﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﻘـﺮر ﻣـي دارد: در. ﻣﻮردي ﮐﻪ ﺣﻤﻠﻪ اي ﻧﻈﺎﻣي ﻋﻠﯿﻪ ﯾﮑي از اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ … ﻗﺎﻧﻮﻧي ﺑﻮده اﺳﺖ. ﯾﻮرﺷﻬﺎي ﻧﻈﺎﻣي ﻓﻮق،. « دﺧﺎﻟـﺖ ﻧﻈـﺎﻣي. ﺑﺸﺮ دوﺳﺘﺎﻧﻪ. » ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ. …. ﻣﻨﻈـﻮر ﺣﻤﺎﺑـﺖ از ﺣﻘـﻮق اﺳﺎﺳـي اﻓـﺮاد، …… اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧي …

بجز موارد یادشده، نهادهای نظارتی هر یک از معاهدات بین‌المللی حقوق بشر که ایران عضو … آتی دور دوم گزارش دوره‌ای چهار ساله ایران در فرآیند بررسی جهانی وضعیت حقوق بشر در … نسبت به راهبرد جمهوری اسلامی در مقوله اعدام انتقاد شده هم‌چنین قانون مبارزه با مواد … وی ضمن اشاره به ماده 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مورد آزادی دینی و …

ﻣﺎده 2. 21. اﻋﻼﻣﯿﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق. ﺑﺸﺮ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺮر ﻣﯽ. دارد ﮐﻪ. « ﻫﺮﮐﺲ ﺣﻖ دارد ﺑﺎ ﺗﺴﺎوي ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ … ﻣﻌﻠﻮﻻ. ن، ﻗﻄﻌﺎً ﻣﯽ. ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﯿﻢ. ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ. اﯾﺮان داﺷﺖ. … 42. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧ. ﺪﻣﺎت ﮐﺸﻮري و ﻣﺎده. 7. ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ. ﺣﻤﺎﯾﺖ از. ﺣﻘﻮق. ﻣﻌﻠﻮﻻن. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. … ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﺖ و ﻣﻌﻠﻮل اراﺋﻪ داده …. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﻮﺻﻴﻔﯽ ﺗﺤﻠﻴﻠﯽ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺍﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ: … ﺍﻳﻦ ﺣﻖ ﺩﺭ ﺍﻋﻼﻣﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸــﺮ ١٩٤٨ ﻭ … ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﻖ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳــﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺿﻤﻨﯽ ﺑﻪ ﺭﺳــﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﯼ: … ﺣﻖ ﺩﺳﺘﺮﺳــﯽ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﮔﺮﺩﺵ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻳﮑﯽ ﺍﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷــﺪﻩ ﯼ ﺑﺸﺮﯼ ﺍﺳﺖ ….. ﺍﺻﻞ ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:ﺩﺭ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﺯﺍﺩﯼ، ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ.

برچسب‌ها:, , , ,