VAFE

تحقیق کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی دوره ابتدایی از نظر معلّمان شهر تهران

… و ارتباطات در برنامه درسي دوره ابتدايي از نظر صاحبنظران و معلمان شهر تهران. … درسي و تكنولوژي آموزشي شهر تهران مي پردازد كه هدف آن بررسي جايگاه و كاربرد … اين پژوهش تحقيقي زمينه يابي به شمار مي آيد و براي انجام آن، 120 معلم مقطع ابتدايي شهر …

بررسی جایگاه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه … برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزش و معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران در سال … یافته‌های تحقیق: حاکی از آن است که‭ICT‬ در برنامه درسی دوره ابتدایی جایگاه و …

جایگاه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی دوره ابتدایی از نظر … از نظر معلمان و صاحب نظران برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی شهر تهران می … این پژوهش تحقیقی زمینه یابی به شمار می آید و برای انجام آن، ۱۲۰ معلم مقطع ابتدایی شهر …

جایگاه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی دوره ابتدایی از نظر … از نظر معلمان و صاحب نظران برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی شهر تهران می … این پژوهش تحقیقی زمینه یابی به شمار می آید و برای انجام آن، 120 معلم مقطع ابتدایی شهر …

جایگاه و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی دوره ابتدایی از نظر … از نظر معلمان و صاحبنظران برنامه ریزی درسی و تکنولوژی آموزشی شهر تهران … این پژوهش یک تحقیق زمینه یابی است و برای انجام آن، ۱۲۰نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهر …

در پژوهش حاضر جايگاه و كاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسي دوره ابتدايي از نظر معلمان و صاحبنظران برنامه ريزي درسي و تكنولوژي آموزشي شهر تهران …

این پژوهش در مدارس هوشمند پسرانه دوره ابتدایی شهر شوش انجام شد. … با تحلیل داده‌های کیفی موانع مهمی از قبیل ضعف دانش و مهارت معلمان و دانش‌آموزان و خانواده؛ … مشکلات مربوط به برنامه درسی؛ به‌عنوان موانع کاربرد فاوا در مدارس موردمطالعه شناسایی شد. … تهران: نی. باقرزاده، مظفر (1387). بررسی راهکارهای توسعه فناوری اطلاعات در برنامه درسی …

و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت. ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﮑـﺮد. دﺑﯿـﺮان. در. ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎددﻫﯽ و ﯾﺎدﮔﯿﺮي. اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . روش ﺗﺤﻘﯿﻖ از ﻧﻈﺮ ﺷﯿﻮه ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋـﺎت … ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ دﺧﺘﺮاﻧـﻪ ﺷـﻬﺮ ﺗﻬـﺮان ….. ﯾﺎدﮔﯿﺮي در ﻣﺪارس اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ … آﻣﺪه اﺳﺖ، ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ. و درﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﺳـﻄﻮح آﻣﻮزﺷـﯽ، ﺑﺎﯾـﺪ. ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮد ….. 1383(. ﮐـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﯽ. دارد ﻣﻌﻠﻤـﺎن ﺗـ. ﺄ. ﺛﯿﺮ دوره. ﻓﻦ. آوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت. ﺑ …

در دنیای کنونی که روز به روز «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (فاوا) … است که جای خود را در برنامه های درسی مدارس باز کرده است [فتاحی، ۱۳۹۲: ۵]. … رایانه می‌تواند در فرایند جمع‌آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق، و مشارکت ….. «تحلیل محتوای کتاب‌های درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی از نظر جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات».

ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ … ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺭﺍ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺯﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ … ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ، ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﻳﻞ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ … ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ …. ﻟﺬﺍ ﺻﺮﻓﺎﹰ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ.

منتظر، …

ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻠﻤﺎن در راﺳﺘﺎي ﻛﺎرﺑﺴﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در. ﻓﺮاﻳﻨﺪ آﻣﻮزش. وﺣﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮري …. ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺤﻮل در ﻧﮕﺮش و ﺑﻴﻨﺶ ﻣﻌﻠﻤـﺎن، ﻃﺮاﺣـﺎن و ﻣﺠﺮﻳـﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﻲ،. ﺑﺎزﻧﮕﺮي و ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ …

در دنیای کنونی که روز به روز «فناوری اطلاعات و ارتباطات» (فاوا) … رایانه می‌تواند در فرایند جمع‌آوری اطلاعات، بررسی و تحقیق، و مشارکت …. بسیاری از اسناد برنامه درسی در دسترس معلمان بر مبنای نظریه یاددهی …. «تحلیل محتوای کتاب‌های درسی علوم اجتماعی دوره ابتدایی از نظر جایگاه فناوری اطلاعات و …. انتخاب شهر.

در این مقاله سعی شده است به نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش پرداخته شود. … 1ـ کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد آبدانان … را برای فراگیران اعم از دانش آموزان، دانشجویان و معلمان …. دقیق و کاربرد وسایل کمک آموزشی در فرآیند تدریس است … ارتباطات در دبیرستان های شهر تهران به این نتیجه رسیدند که.

ﺍﺳﺖ . ﺪﻭﺍﮊﻩﻴﮐﻠ. :ﻫﺎ. ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ، ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺎﻧـﻪ، ﺩﺑﻴـﺮﺍﻥ ﺁﻣـﻮﺯﺵ ﻭ ﭘـﺮﻭﺭﺵ، ﻣـﺪﺍﺭﺱ ….. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﮐـﺎﺭﺑﺮﺩ ﻓﻨـﺎﻭﺭﻱ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﺭ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ. ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ. » ﺑـﻪ ﻣﻘﺎﻳـﺴ.

ارائه الگوي مطلوب طراحي برنامه درسي دانشگاه هاي مجازي و مقايسه آن با طرح برنامه … دوره متوسطه به استفاده از فناوریاطلاعات و ارتباطات در فرآیند اجرای برنامه درسی. … برنامه درسي دوزبانه (فارسي و لري) در آموزش ابتدايي استان لرستان از نظر معلمان و … استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات و مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان ابتدايي شهر همدان.

روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی (پیمایشی) و از نظر هدف کاربردی بوده است. … توانمند و ماهر در زمینه موضوعهای مورد تدریس و كاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات … مهارت معلم در آموزش، سبب تلفيق فناوري اطلاعات و ارتباطات با فرايند …… در برنامه درسي دوره ابتدايي از نظر صاحبنظران و معلمان شهر تهران.

ميزان آماده سازي معلمان در خصوص تغيير برنامه درسي دوره ابتدايي تحصيلي مطالعه موردي معلمين پايه ششم ابتدايي شهر تهران …. بررسي دانش ها ومهارت هاي مورد نياز معلمان جهت تغيير روش هاي تدريس موجود مبتني بر كاربرد فناوري اطلاعات وارتباطات … بررسي تحليلي محتواي ارتباطي تصاوير واهداف براساس متن نوشتاري …

بین میزان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس و یادگیرهای ناشی از برنامه درسی … های قصد نشده ( برنامه درسی پنهان) در محیط اجتماعی مدارس دوره متوسطه شهر اصفهان …. در سال 1990 تحقیقی در رابطه با انضباط در دانش آموزان مدارس ابتدایی توسط مک …

گروهی نیز تکنولوژی آموزشی را به عنوان جزئی از فلسفه حاکم بر برنامه ریزی یک کشور می دانند.در این تحقیق سعی شده است تأثیر کاربرد تکنولوژی آموزشی در میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران از دیدگاه دانشجویان مرکز …. چرا که معلمان وارثان اصلی و تربیت هستند و نظر سنجی از آنان درباره این موضوع اهمیت و …

کشورهای موردمطالعهچگونه فناوری اطلاعات و ارتباطاترا در برنامه درسی دوره تربیت معلم … از آنجا که در این تحقیق به سیر تحول فاوا و کاربرد آن در تربیت معلم کشورهای نمونه …. معلمان در بکارگیری ICT از نظر شرکت کنندگان در دوره (ICDL) شهر تهران.

ارزشیابی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر راهبردهای حل مساله در … جامعه پژوهش کلیه معلمان و مدیران مدارس دخترانه دوره دوم ابتدایی منطقه یک شهر … یافته ها نشان داد که بین نظر معلمان و مدیران از نظر نقش راهبردهای فناوری اطلاعات و ….. برنامه درسی و روایی سازه پرسشنامه با روش تحلیل عاملی تایید و پایایی کل آن با روش آلفای. امه.

اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ در آﻣﻮزش دورة ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻛﺎراﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي درﺳـﻲ دورة ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ. ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ . در ﺑﺮرﺳﻲ. ادﺑﻴـﺎت. ﻣﺮﺑـﻮط. ﺑـﻪ. ﻛـﺎرﺑﺮد. ﻓﻨـﺎورى …. ﺑﺎ رﺷﺪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﻛﻼس درس، ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻠﻢ ﻣـﺴﺘﻠﺰم. ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ …. اﺳﺘﻔﺎده و اﻣﻜﺎن دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺪارس ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﺔ ﺟﻬـﺎﻧﻲ. اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ….. ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت در آﻣﻮزش اﺑﺘﺪاﻳﻲ.

برچسب‌ها:, ,