VAFE

بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر

تا کی می صبوح و شکرخواب بامداد, هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر. دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد, بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر. اندیشه از …

دریاب کار ما که نه پیداست کار عمر. تا کی می صبوح و شکرخواب بامداد هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر. دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد بیچاره دل که هیچ ندید از گذار …

ای خرّم از فروغ رُخَت ، لاله زار عمر باز آ که ریخت بی گل رویت ، بهار عمر لاله زار عمر : تشبیه … دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد بی چاره دل ، که هیچ ندید از گذار عمر. دی : دیروز / گذار : گذر ، عبور کردن ، اسم مصدر از گذاردن مترادف گذشت / بیچاره دل : تشخیص …

ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر باز آ که ریخت بی گل رویت بهار عمر ای که پرتوی رویت باغ عمر مرا … دی در گذار بود ونظر سوی ما نکرد بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر.

ای خّرم از فروغ رُخت لالهزار عمر بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر. ای : حرف ندا ، منادا … دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر. گذار در مصراع …

بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر اندیشه از محیط فنا نیست هر که را بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر در هر طرف ز خیل حوادث کمین‌گهیست زان رو عنان …

دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد .بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر .حضرت حافظ. نامه ای از همکار ودوستی فرزانه را داشتم میخوندم. اغاز نامه غزل زیبا وبا شکوهی است از …

بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر . … هیچ کودکی با کمربند انفجاری به دنیا نمی آید،باید. … درست در مواقعی که به کسی احتیاج داریم پیش ما نیست.

دریاب کار ما که نه پیداست کار عمر. تا کی می صبوح و شکرخواب بامداد. هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر. دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد. بیچاره دل که هیچ ندید از …

تا کی می صبوح و شکر خواب بامداد هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر. دی در گذرا بود و نظر سوی ما نکرد بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر. اندیشه از محیط فنا نیست هر …

هشيار گرد هان كه گذشت اختيار عمر وي در گذار بود و نظر سوي ما نكرد بيچاره دل كه هيچ نديد از گذار عمر انديشه از محيط فنا نيست هر كه را بر نقطه دهان تو …

درياب كار ما كه نه پيداست كار عمر. تا كي مي صبوح و شكر خواب بامداد هشيار گرد هان كه گذشت اختيار عمر. وي در گذار بود و نظر سوي ما نكرد بيچاره دل كه هيچ نديد از گذار عمر.

ای خرّم از فروغ رُخَت لاله زار عمر *** باز آ که ریخت بی گل رویت بهار عمر … دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد *** بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر

بی عمر ای خُرّم از فروغ رُخت لاله زار عمر بازآ که ریخت بی گل رویت بهار عمر از دیده … دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد. بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر.

بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر. اندیشه از محیط فنا نیست هر که را. بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر. در هر طرف ز خیل حوادث کمین‌گهیست. زان رو عنان …

تا کی می صبوح و شکرخواب بامداد, هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر. دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد, بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر. اندیشه از محیط فنا نیست هر …

دی در گذار بود ونظر سوی ما نکرد بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر

1, اي خــرم از فروغ رخت لاله زار عمر, باز آ که ريخت بي گل رويت بهار عمـر … 8, دي در گذار بود و نظر سوي ما نــکرد, بيچاره دل که هيچ نديد از گذار عمر.

دریاب کار ما که نه پیداست کار عمر تا کی می صبوح و شکرخواب بامداد هشیار گرد هان که گذشت اختیار عمر دی در گذار بود و نظر سوی ما نکرد بیچاره دل که هیچ ندید از گذار …

برچسب‌ها:, , , ,