VAFE

بساط خفت گیری بعضی قضات برچیده شد!

سلام من در مورخ ۴/۵ خفت شدم حالا یک نفر پیدا شده که از من شکایت کرده که تو همون روز و همون ساعت من اونو خفت کردم او تصاویری داره که منشی قاضی گفت که من با اون …

والیبالیست جوان که آرزو داشت روزی کاپیتان تیم ملی والیبال کشور شود به اتهام خفتگیری روانه زندان شد.

آیا با پیش گرفتن چنین راهکاری موافقید و آن را راهگشا می‌دانید؟ … تغییری در شرایط به وجود آورد و بساط جرایم خرد که رو به افزایش هستند را برچیند؟ … را مخدوش کرده، بار دیگر بحث نصب دوربین‌های مداربسته در معابر داغ شده است. …… هفته پیش خودم قربانی خفت گیری شدم حداقل 4 تا دوربین فیلم گرفت ولی پلیس …

ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺴﺎد اداري، اﻧﻮاع آن، ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب آن ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﻪ ….. ﺑﻌﻀﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان، در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻓﺴﺎد اداري ﺷﺮط ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪول از ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ …. ﮐﺮدن. ﻗﻀﺎوت. ﻗﺎﺿﻰ. رﺷﻮه. ﺧﻮار،. ﯾﮏ. ﺷﺒﻪ. ﻣﺠﺎزات. ﺗﻠﻘﻰ ﺷﺪه. اﺳﺖ . ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ، اﮔﺮﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻗﺎﺿﻰ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺎرﺗﻰ ﺑﻪ ﻃﺮف …… ﺷﺪت و ﺧﻔﺖ آن، ﻣﺠﺎزات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺰﯾﺮي ﻧﯿﺰ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ …… اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﺮﭼﯿﺪن ﺑﺴﺎط ﻣﻔﺴﺪﯾﻦ اداري اﺳﺖ.

ﻧﺨﺴﺖ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﯼ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺩﺭ ۳ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ….. ﻗﺎﻃﻊ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﯼ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﮊﻧﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ …… ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻻﺟﺮﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ …… ﺍﺛﺮ ﺗﺎ ۲۹ ﺁﺫﺭﻣﺎﻩ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺎﻩ «ﺑﺮ ﺑﺴــﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺎﻁ ….. ﺍﻏﺮﺍﻕ ﻣﻨﻔﯽ (Meiosis) ﻭ ﺧﻔﺖ ﺑﺎﺭﺳﺎﺯﯼ ﻳﺎ ﺍﺛﺒﺎﺕ.

عنوان فیش :فراموش کردن خواسته قرآن توسط بعضی دولتهای اسلامی … تقوا آن طوری که در ترجمه‌ها رایج شده که درست هم هست، یعنی «پروا کردن»، یا در …… با گروه سوم كه عبارتند از قضات و كارگزاران حكومت و منشيان حسابگر كه قراردادها را محكم مى‏كنند، و …… وَأَوحَينا إِلىٰ أُمِّ موسىٰ أَن أَرضِعيهِ ۖ فَإِذا خِفتِ عَلَيهِ فَأَلقيهِ فِي اليَمِّ وَلا تَخافي وَلا تَحزَني ۖ …

خفت آور تلقی می کنیم. … هيدا فتده آری از نظر بعضی از کار کرمانان آیند کا روحانیت تبعید در بدترین نقاط این کشور … ایستادگی کرده، بساط ظلم و طاغوت زمان محد رضا پهلوی و بر آن که خدای ناخواسته بما نقلاب … يا وليه و غارتگری آنها برچیده شده و ستار ی و داخل هیلتکت ….. می گیرند و در صورت لزوم برای دستگیری آنها و یا بازرسی.

٧ــ هدف از لحاظ کردن فعّالیّت های ضمن درس ها، واداشتن دانش آموزان به اندیشیدن و نیز بحث و … پدیده های مربوط شناخت در تاریخ و قضاوت خستگی مطالعهٔ کتاب را کمتر می کند. ….. 1ــ محدودیت های مذهبی در بعضی از کشورهای اروپایی …… با شکست قیام سپاهیان، اگرچه بساط دولت گورکانیان هند برچیده شد ولی …… خفت بار کاپیتوالسیون بود.

اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﻲ. : ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﻣﺎﻓﻴﺎﻫﺎي ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﻛﻮدﺗﺎ، ﺑﻪ ﻧﻮﺑﺖ، ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و وﻋﺪه ﺳﻬﻞ ﮔﻴﺮي و ارﻓﺎق ﻣﻲ دﻫﻨﺪ …. ﺑﻴﺮون از اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ، ﺑﺎ اﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ زور ﻣﺒﺎرزه ﺷﻮد، ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﻳﺮان را …… دادﮔﺎه اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﻗﻀـﺎت. ،. اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ….. ﺑﻌﻀﻲ ﺑﻲ. دﻗﺘﻲ. ﻫﺎ و ﻋﺪم ﻣﺸﻮرت. ﺑﺎ ﻳﺎران ﺻﺪﻳﻖ اﻧﻘﻼب،. و. (. ﻣﺒﺎدا ﺳﺒﺐ. اﺗﺨﺎذ. ) روﺷﻲ ﻏﻴﺮ از آﻫﻨﮓ وﻻﻳﺖ. ﺷﻮد. و ﻳﺎ ﺧﺪاي …… در آﻏﺎز ﺑﺴﺎط ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺑﺮﭼﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ . ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، …

شد . برای حفظ. فضای مبارزاتی و کوتاه کردن دست مسئولين از سيطره شراﯾط دلخواه خود در …… که به ننگ و خفت و تسليم تن در نداد ….. بعضی با روحيه قوی مبارزاتی شان از ھر فرصتی برای در ھم شکستن فضای …. با اﯾن حال عليرغم تمام فشارھا، تا زمان برچيده شدن …… ندارد و ھم خالی از خطا نخواھد بود و بعضی از قضات متدين بسيار ناراحت.

فقط بخاطر اینکه فهمیدم چقد لاشی هستن و دستشون رو شده بلاک کرده مرتیکه …… بی پیش بینی و بی قضاوت منم چون از نهان و آشکار آگاهی دارم #WarsawSayNoToMullahs …… چرا بعضی از بزرگان توستر فارسی آلان سکوت کردن؟ …… ایران مقتدر در مرزهای رژیم صهیونیستی و برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا از منطقه‌ …

نتیجه این شد که در مدتی کوتاه ، رضا شاه، پایگاه ملی و مردمی خود را از دست داد و … شود که جز باج گیری و جاه طلبی محرکی برای خدمتگزاری ندارند، همان بهتر که “دموکراسی … پهلوی بسیاری از جواهرات و اشیاء عتیقه و نفیس بعضی از خوانین و سران عشایر را …. می شد که خود از عوامل موثر و کارسازی بودند که برای برچیدن بساط سلطنت قاجاریه …

وبعداً رسالهٌ عظيمه در جواب اسئله واعتراضاتيكه ميرزا مهدی قاضی شفتی اصفهانی بنوع …. وايّامی توقّف كردند واز بعضی احبّای بلد اوضاع مذكورهٌ تبريزرا شنيدند. …… بعضی بهوا وبعضی برضا باين ساحت ابهی توجّه نموده واحدی وارد نشده مگرآنكه زور وقرض …… وخيمه درگذشت وبساط تجارت وعزّت عبدالاٌحد برچيده شد واو در سال ۱۲۹۹ درگذشت.

از اینرو اجرای استراتژی انتقام گیری گسترده و خشن محدود به محاصره ی بلوک … و نمی خواستند زیانهای مادی و تلفات و خفّت شکستهای آن جنگ را بار دیگر ببینند. ….. این بیان بعضی مادرها است که نوزادانی که با شیرمادر تغذیه شده اند ، مادران به این …… و وحدت همه مسلمانان بساط تمام ابر قدرتها قدرت های شیطانی را از صفحه ی روزگار برچیده و …

اي ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﺪه . ﻓﻌﻞ. « ﺳـﻮﺧﺘﻦ. » در ﺗﺠﺮﺑـﺔ ﻋﺸـﻘﻲ. ﺷﻌﺮ ﻓﺎرﺳﻲ، ﺑﻪ ﺳﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺘﻌﺎري ارﺟﺎع ﻣﻲ. دﻫﺪ. : اﻟﻒ …. ﺳﺨﺘﮕﻴﺮي در وﺻﺎل. روﻳﮕﺮداﻧﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺳﺨﺖ. ﮔﻴﺮي و ﺑﺎج. ﮔﻴﺮي اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﻣﻌﺸﻮق از ﻋﺎﺷﻖ اﺳﺖ . ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ….. در اﻳﻦ ﻏﺰل ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺸﻮﻗﻲ را ﺑﻪ زور …… ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد، ﺿﻤﻦ ﺷﺮح ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻟﻐﺎت ﻓﺎرﺳـﻲ، ﻣﺘﺮادﻓـﺎت آن ﺑـﻪ زﺑـﺎن ﻫﻨـﺪي ﻫـﻢ دﻳـﺪه. ﻣﻲ …… ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﻴﺪن ﺑﺴﺎط ﻇﻠﻢ از ﻣﻤﻠﻜﺖ در ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ آن از دﺷﻤﻨﺎن.

طی کردن این مسیر دشوار و این تماماً محال و بیرون کشیدن پیروزی از دل آن، چگونه محقق شده است. مجاهدین بنا به سنت دیرینه خود عادت ندارند چندان از خود سخن بگویند اما …

عمانی، زبان فارسی از جایگاه خاصی در دربار زنگبار برخوردار بود و بعضی مکاتبات خارجی در آن عهد به فارسی …. این منطقه برای همیشه برچیده شد ) عرب احمدی، 1384( .

ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي اﯾﻦ ﻧﻮع روش در ﻧﻈﺎم اداري ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﻧﺎﺷﯽ از ﮔﺴﺘﺮش. ﺳﯿﺎﺳﺖ واﮔﺬاري ….. در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﺑﺮ روي ﺳﮑﻪ ﻫﺎي …. ﻗﻀﺎت، ﺷﺤﻨﻪ ﻫﺎ، ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎ، ر …… ﺑﻮد ﺑﺮ ﻓﺮاش ارﺗﻌﺎش از ﺧﻔﺖ و اﻧﺘﻌﺎش ﻧﻮﻣﯿﺪ ﺷﺪه و در ﺑﺤﺮان ﺣﺮﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪه و در … ﺑﮕﺬﺷﺖ و ﻣﻮﺳﻢ اﻋﺘﺪال دﻟﮕﺸﺎ و ﺑﻬﺎر ﺟﻬﺎن آراي درآﻣﺪ و ﺑﺮ ﺑﺴﺎط ﻏﺒﺮا ﺳﻨﺪس …… ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺎﺑﻊ. آن. ﺷﻮر زودﮔﺬرﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﺟﺮأت. ﻣﯽ ﺗﻮ. ان. ﮔﻔﺖ. ﭘﺎﯾﻪ. و اﺳﺎس. ﻓﺘﺢ. ﻣﮑﻪ. و. ﺑﺮﭼﯿﺪه. ﺷﺪن.

برچسب‌ها:, , , ,