VAFE

بررسی و تحلیل تاریخی مفهوم محله

به گزارش میانخبر، محلات شهری در گذشته در راستای اوضاع و احوال مکانی و زمانی خود شکل گرفته اند و به گونه ای حداکثری پاسخگویی نیاز شهروندان …

بررسی نظری مفهوم محله و بازتعریف آن با تاکید بر شرایط محله های شهری ایران … بر زمینه های حقوقی و تاریخی در شهرهای ایران به اصول مشترک در تعریف محله دست یابد. مطالعه حاضر به لحاظ روش تحقیق بر اساس رویکرد کیفی، و تحلیل اسناد مطالعه به …

مطالعه حاضر به لحاظ روش انجام « تحلیل برون ی » و « تحلیل درون ی » تحقیق براساس … مفهوم شناسی محله در شهرهای ایران نشان می دهد که در گذشته ویژگی ها و معیارهای قومی، مذهبی، نژادی … تاریخی در شهره ا ی ایران به اصول مشترک در تعریف محله دست یابد .

ﺗﺎرﻳﺨﻲ در ﺷﻬﺮﻫﺎ … ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮوﻧﻲ. » اﻧﺠﺎم. ﺷ .ﺪ. ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺣﻮزه …. ي و ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ؛ و در ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺑﺮوﻧـﻲ ارﺗﺒـﺎط.

تاریخی و هویتی به محله شده که الگوهای از …

تاریخی و هویتی به محله شده که …

فضای محله¬های مورد نظر به‌صورت محوربندی‌شده با متغیر انسجام تحلیل و بررسی شده است. مقایسه و تحلیل نتایج نشان می‌دهد در محله¬های تاریخی اگر ساختار فضایی آن‌ها …

بررسی مطالعات موجود در تحلیل مفهوم و ساختار محله‌های سنتی ایران نشان می‌دهد که از یک … این پژوهش بر این نکته تکیه دارد که از طریق موردکاوی محلات در شهرهای تاریخی …

هدف از این مقاله بررسی تطبیقی مفهوم، تعریف و نقش محله در شهرنشینی ایران و غرب می باشد … محله، مرکز محله، سیر تحول تاریخی، الگوهای طراحی محله در غرب و ایران … تحلیل اصول الگوی توسعه واحد همسایگی سنی(TND) در برنامه ریزی محله ای شهرهای …

فرهنگی و فضای. کالبدی توجه نمود و تأثیرات متقابل و ارتباط تنگاتنگ. مفهومی …

که در راستای تأمین نیازها و خدمات ساکنین است، محله را به … حاضر سعی بر آن است تا به بررسی و تحلیل روند شکل‌گیری مفهوم واحد همسایگی در …. وسیله‌ی رسمیت تاریخی و زیباشناسی عصر و دوره‌ی توسعه)، اجتماعی (به وسیله‌ی …

اجتماعي در تاریخ شهرهای ایران و جهان از ابعاد مختلف، حائز. اهمیت و واجد کارایي هاي … مقاله ی حاضر با بررسی مزایای محله گرایی از ابعاد مختلف جامعه شهری … توصیف مفاهیم و ادبیات موضوع و تحلیل محتوایي آنها می پردازد. 1.

علی رغم وجود پایه‎های غنی فرهنگی، تاریخی و فناورانه در معماری و شهرسازی ایران، … و برداشت‎های مکرر و فراوان از بافت تاریخی محله سرچشمه شهر گرگان و تحلیل آن، و … الگوی مفهومی مقاله پیش رو بر اساس روش تحقیق کیفی و با تکیه برشیوه‎های …

ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﻣﺪﻝ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ … ﺍﻱ ﻣﺤﻠﻪ. ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻭﺍﺟﺪ ﻫﻮﻳﺖ ﻏﻨﻲ. ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ. ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺍﺳـﺖ. ﺷـﺪﻩ ﺗﺤﻠﻴـﻞ. ﻧﺸﺎﻥ ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﺩﻫﺪ ﻣﻲ ….. ﻋﻠﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﺎﺯﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻮﻳـﺖ.

درنتیجه هویت تاریخی محله به‌تنهایی نتوانسته است باعث رضایت ساکنان خود شود … همچنین محلات سنتی ایران هویت و ساکنان محله به آن احساس تعلق داشتند؛ مفهوم …. بررسی و تحلیل مؤلفه‌های هویت شهری و رابطة آن با میزان تعلق مکانی ساکنان شهرهای جدید.

تحلیل اثرات شاخص های پایداری در توسعه گونه های بافت محلات شهری مهاباد[1] … محلات به عنوان متغیر وابسته می باشند که داده های حاصل از بررسی شاخص های … علاوه بر آن، برخی ابهام ها و جدل های تئوریک نیز در رابطه با مفهوم و چگونگی … قرار میدهد به لحاظ تاریخی در 1994، کنفرانس سالانه ای در شیکاگو به نام«اتحادیه …

7, گونه شناسی معماری خانه های تاریخی شهر قم_ مقاله پوستری, بيشتر … 13, مناسب ترین رویکرد در برنامه ریزی محله محور در راستای بازآفرینی هویت محلات … 34, تحلیل عملکرد ساختار کالبدی –فضایی معماری خانه های جلگه ای در گیلان با تاکید بر … 76, خانه های مدام: آموزه ای از کیفیت زندگی در معماری گذشته ایران؛ بررسی مفهوم تداوم در …

ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ. ﻛﻨﺪ . ﺑﺮرﺳﻲ. ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ. دﻫـﺪ روﻧـﺪ. ﺷﻜﻞ. ﮔﻴﺮي ﻣﺤﻠﻪ. ﻫﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره … دارد، اﻣﺎ اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﻲ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم آن ﺑـﺮاي ﻫﻤـﻪ ….. ﻳـﺎﺑﻲ و ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻣﺤﺘـﻮا و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي.

تبیین و بررسی مفهوم هویت در معماری و مقایسه آن در معماری سنتی و معاصر ایران … بررسی و تحلیل علل شکل گیری اسکان غیررسمی در شهر ماکو و پیامدهای آن … تجدید حیات محلات تاریخی در راستای توسعه پایدار شهری با تکیه بررویکرد TND مطالعه …

ﺑﺮرﺳـﻲ. ﺟﺰﺋﻴـﺎت. ﺑﻴﺸـﺘﺮي. در. راﺑﻄـﻪ. ﺑـﺎ. اﻧـﻮاع. اﻧـﺮژي. ﻫـﺎي. ﺗﺠﺪﻳـﺪ. ﭘـﺬﻳﺮ،. ﺷـﺮح. داده. ﺷـﺪه. اﺳـﺖ . ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان …… ﺷـﺪه ﻣﺤﻠـﻪ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ داراﻟﺸـﻔﺎء اﺳـﺖ ﻛـﻪ در راﺳـﺘﺎي آن. ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي …

از ﻣﺤﻠّــﺎت ﺗــﺎرﻳﺨﻲ. ) و ﻣﺤﻠّــﻪ ….. ﻫﺎي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻂ … ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ. دو. ﻣﺤﻠّﻪ. از. روش. ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﺳﻠﺴ. ﻠﻪ. ﻣﺮاﺗﺒﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده. اﻧﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ. ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ.

براي تحليﻞ داده …. بررسي كرد كه در اين ميان. وضعيت سرمايه اجتماعي در. محله. ها. و بافتهاي شهري درگير با رويكرد … سرمايه اجتماعي (نمونه موردي: بافت تاريخي و فرسوده شهرشيراز. “) …. به مفهوم سرمايه اجتماعي با شروع هزاره سوم توجه بيشتري شد و در.

برچسب‌ها:, , ,