VAFE

بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش معنوی و اعتیاد(دلبستگی)به اینترنت در شهر اهواز بود.روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود.جامعه آماری افراد زیر 40 سال…

با توجه به اهمیت و تاثیرات اینترنت بر زندگی قشر جوان، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان شهر خاش سال تحصیلی1 …

هدف این تحقیق بررسی رابطه هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت دانشجویان ورزشکار است. … بـه هوش معنوی، میزان اعتیاد به اینترنت را در بین جوانان پیش بینی می کند.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی ,همبستگی می باشد که با هدف, بررسی رابطه هوش معنوی واعتیاد به اینترنت با تعارضات زناشویی میباشد.بدین منظور از بین مراجعین به …

دانش آموزان مقطع دبیرستان های تیزهوشان استان قم) می باشد. تعداد 100 نفر به عنوان حجم نمونه از بین دبیرستان های تی.

بررسی رابطه هوش معنوی و تاب آوری بر روی آمادگی به اعتیاد در دانشجویان … بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روان بر اساس تست …

هدف این تحقیق بررسی رابطه هوش معنوی و اعتیاد به اینترنت دانشجویان … داد که بین هوش معنوی و میزان اعتیاد به اینترنت رابطه معنی‌داری و منفی وجود …

دانلود … بخشی از متن مقاله رابطه بين هوش معنوي و اعتياد(دلبستگي) به اينترنت : تعداد صفحات:16 چکیده: هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین هوش …

بررسی رابطه کیفیت زندگی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان دختر … اعتیاد به اینترنت در دانشجویان: نقش خودتنظیمی، حل مساله و مشکلات بین شخصی … دانشجویان براساس اعتیاد به اینترنت، ویژگی‌های شخصیت، خودکارآمدی اجتماعی و هوش معنوی.

هدف این تحقیق بررسی رابطة بین اعتیاد به اینترنت و هوش هیجانی در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های تهران است. جامعة آماری این تحقیق شامل همة دانش‌آموزان دبیرستانی …

هدف از این تحقیق بررسی رابطه اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده و هوش معنوی با میانجی‌گری دشواری در تنظیم هیجان می‌باشد. مواد و روش ها: روش مطالعه توصیفی از نوع …

95 : سال انتشار : …

17, بررسی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان شهر اردبیل: … 33, رابطه سبك هاي هويت و اعتياد به اينترنت در دانش¬آموزان_ مقاله پوستری, بيشتر ….. 184, رابطه هوش معنوی با گرايش به مصرف مواد در دانشجويان _ مقاله پوستری, بيشتر.

دانلود … بخشی از متن فایل ورد بررسي رابطه بين اضطراب اجتماعي و ميزان اعتياد به اينترنت دانشجويان دانشگاه هاي تربت حيدريه : سال انتشار : …

بررسی رابطه بین روان سازه های ناسازگار اولیه با مشکلات زناشویی در زنان متاهل دارای … نقش سبک های هویت و احساس انسجام روانی در پیش بینی اعتیاد به اینترنت (760 … تعیین رابطه ی بین هوش معنوی و امیدواری با کیفیت زندگی دانشجویان دختر و …

چکیده. هدف این تحقیق بررسی رابطة بین اعتیاد به اینترنت و هوش هیجانی در بین دانش آموزان دبیرستان های تهران است. جامعة آماری این تحقیق شامل همة دانش آموزان …

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین هراس اجتماعی، سلامت معنوی و رضایت از زندگی با اعتیاد به اینترنت در دانشجویان می باشد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی …

هدف: هدف پژوهش تعیین رابطه هوش‌ چندگانه گاردنر با اعتياد به اينترنت بود. … بررسي رابطه بين ويژگي‌هاي شخصيت، هوش‌هاي چندگانه و سبک‌هاي يادگيري و … هيجاني و کنترل تکانه در کاهش کناره‌گيري اجتماعي و کاربرد اجباري اينترنت در کاربران آن.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین احساس تنهایی و تعهد زناشویی با میزان استفاده از …. “پیش بینی روابط فرازناشویی بر اساس هوش معنوی، هوش اخلاقی، رضایت … نتایج پژوهش جناآبادی (۱۳۹۵) نیز نشان داد بین احساس تنهایی و اعتیاد به اینترنت رابطه.

. هاي هوش هيجاني خود نيسهتند، بهه احتمهال زيهاد بهراي مهديريت روحيهه و خلهق خهود از …. ي ايران بررسي كهرده و اعتبهار ايهن مقيهاس را از طريهق رو. ش آلفهاي كرونبهاخ، …. با اعتياد به اينترنت رابطه وجود دارد. از طرفي مطابق با …

= r. ) راﺑﻄـﻪ. وﺟـﻮد دارد. )001/0.

فایل pdf بررسی رابطه هوش معنوی با میزان شادکامی دانشجویان برای شما عزیزان قرار … رابطه اعتیاد به اینترنت با ویژگی های شخصیتی و احساس تنهایی در بین جوانان …

در این پست قصد معرفی فایل بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی با شخصیت دانشجویان پیام نور شیراز موجود در دسته بندی: روانشناسی و علوم تربیتی با …

دانلود پروپوزال ارتباط بین چارچوب های هوش هیجانی و اختلال اعتیاد به اینترنت … در این پروپوزال نیز به بررسی گسترده تر تعاریف مربوط به اعتیاد به اینترنت …

برچسب‌ها:, , , ,