VAFE

اوقات فراغت و کیفیت زندگی

این مطالعه به بررسی حیطه‌های مختلف گذران اوقات فراغت در زنان حاشیه‌نشین شهر کرمانشاه و ارتباط آن با کیفیت زندگی مرتبط با سلامت می‌پردازد. روش کار: در این …

ارتباط بین شرکت در فعالیت های بدنی اوقات فراغت و کیفیت زندگی دانشجویان استان مازندران. فهرست مقالات. نویسنده: حسینی، سید عماد؛ صفا نیا، علی محمد؛ یمینی …

پژوهش حاضر با هدف شناخت نحوه گذران اوقات فراغت و فعالیت های بدنی سالمندان با تأکید بر اهداف … اوقــات فراغــت و کیفیــت زندگــی مرتبــط بــا تندرســتی.

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی اوقات فراغت و عوامل اجتماعي موثر بر آن: … مطلوب از اين اوقات مي تواند تاثير درخور توجهي در بهبود کيفيت زندگي اجتماعي و …

بررسی الگوهای گذران اوقات فراغت نشان می‌دهد که فعالیت‌های فراغتی«بودن در کنار … مطلوب از این اوقات می‌تواند تأثیر درخور توجهی در بهبود کیفیت زندگی اجتماعی و …

ﻣﻄﻠﻮب از اﻳﻦ اوﻗﺎت ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﺗﺄﺛﻴﺮ. درﺧﻮر. ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎ. ﺿﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣ. ﺆ. ﺛﺮ ﺑﺮ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ …

نتایج یک تحقیق دانشگاهی درباره اوقات فراغت دانشجویی نشان می دهد بین فعالیت بدنی، اوقات فراغت و کیفیت زندگی داÙ.

کلید واژه ها: سالمنداناوقات فراغتفعالیت بدنیامید … فعالیت بدنی ورزشی با ضریب مسیر 24/0 بر بعد جسمی کیفیت زندگی و با ضریب مسیر 30/0 بر بعد روحی …

تلاش آدمی همواره با این امید بوده که با رهایی از کارهای طاقت فرسا به زندگی همراه با آرامش و سعادت دست یابد و امروزه به نظر می آید با افزایش اوقات فراغت …

ارتباط بین شرکت در فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و کیفیت زندگی کارکنان … ارتباط بين شركت در فعاليت هاي بدني اوقات فراغت و كيفيت زندگي دانشجويان …

نتایج یک تحقیق دانشگاهی درباره اوقات فراغت دانشجویی نشان می دهد بین فعالیت بدنی، اوقات فراغت و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط مثبتی …

. اﻗﺘﺼﺎدي و. ﻧﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻮردﻋﻼﻗﻪ …

امروزه اوقات فراغت گستردگی زیادی یافته. است. ، از طرفی به عنوان امری سودبخش به جامعه. مصرفی پیوند خورده و از سوی دیگر. سبب. ارتقا. ی. کیفیت زندگی توده.

چگونگی گذران اوقات فراغت بازتابی از سبک زندگی افراد بوده و با سلامت آنان مرتبط است. این مطالعه به بررسی حیطه های مختلف گذران اوقات فراغت در زنان حاشیه …

ترسيم راهبردي اسلامي، در رويارويي با تأثير رسانه‌هاي معاصر بر سبك زندگي خانواده و جوانان … سبك زندگي، اوقات فراغت، جوانان، مدرنيته، سرمايه فرهنگي، رسانه. … براي رسيدن به «كيفيت، عمق و والايي» لازم در طرح مباحث اسلامي تأكيد كرده و فرمودند .

Being? دانلود رایگان مقاله.

اوقات فراغت بخشی از ساعات زندگی روزمره انسان هاست که فارغ از کار و تعهدات شغلی بر آن می پردازند. آنچه بیش از هر مسئله ای قابل تأکید است ارزش و اهمیت اینکه …

بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور مرکز تهران با …. مشارکت در فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و کیفیت زندگی در افراد جانباز و …

بررسی ارتباط نحوه گذران اوقات فراغت با عملکرد شناختی و کیفیت زندگی در سالمندان شهر قزوین در سال 1395. The relationship between leisure activities with …

تأثیر فضاهای باز شهری بر کیفیت گذران اوقات فراغت و زندگی شهروندان … نقش مجتمع فرهنگی در پر کردن اوقات فراغت و چگونگی تاثیرگذاری فضای فرهنگی بر …

نتایج یک تحقیق دانشگاهی درباره اوقات فراغت دانشجویی نشان می دهد بین فعالیت بدنی، اوقات فراغت و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط مثبتی …

… مشارکت در فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و کیفیت زندگی در افراد جانباز و معلول …

از جمله مفاهیم نوینی که معنای واقعی خود را با پیدایش انواع تکنولوژی و صنعتی شدن جوامع در زندگی مردم پیدا نموده است، اوقات فراغت و نحوه ی گذراندن آن است. ورزش های …

رابطه بین مهارت های حرکتی، شرکت در فعالیت های اوقات فراغت و کیفیت زندگی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی: جنبه های زمانی. عنوان انگلیسی. Relationship …

این مقاله به بررسی نحوه‌ی خدماترسانی و تأثیر آن بر کیفیت زندگی جانبازان در استان … نحوه‌ی گذران اوقات فراغت با کیفیت زندگی رابطه‌ی مستقیم و مثبت دارد.

ﺑﺪﻧﯽ در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮ. ﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ واﻟﻤﯿﻦ. 2(. 2005. ) ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ. ﺑﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﺒﺎط. ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ …

برچسب‌ها:, , , ,