VAFE

اصرار می‌کنی که مرا زودتر بگو گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت

اصرار می‌کنی که مرا زودتر بگو گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت پاییز من، عزیز غم‌انگیز برگ‌ریز. یک روز می‌رسم … و تو را می‌بهارمت ! سيد مهدي موسوي.

حتی اگر که خاک شوم تا بکارمت اصرار می‌کنی که مرا زودتر بگو. گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت! پاییز من، عزیزِ غم انگیزِ برگریز یک روز می‌رسم و تو را می‌بهارمت.

پاییز آمده‌ست که خود را ببارمت! پاییز: نامِ دیگرِ «من دوست دارمت» . … اصرار می‌کنی که مرا زودتر بگو گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت! پاییز من، عزیزِ غم‌انگیزِ برگریز …

پایان تو رسیده گل ِ کاغذی ِ من حتی اگر که خاک شوم تا بکارمت اصرار می کنی که مرا زودتر بگو گاهی چنان سریع که جا می گذارمت! پاییز من، عزیز ِ غم انگیز ِ برگریز!

پایان تو رسیده گل کاغذی من حتی اگر خاک شوم تا بکارمت اصرار می‌کنی که مرا زودتر بگو گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت پاییز من، عزیز غم‌انگیز …

پایان تو رسیده گلِ کاغذیِ من ، حتی اگر که خاک شوم تا بکارمت ! اصرار می‌کنی که ، مرا زودتر بگو ! گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت ! پاییز من ، عزیزِ …

پاییز آمدست که خود را ببارمت. پاییز نام دیگر ((من دوست دارمت)) … حتی اگر که خاک شوم تا بکارمت. اصرار میکنی که مرا زودتر بگو. گاهی چنان سریع که جا میگذارمت.

وقتی که در میان خودم می‌فشارمت پایان تـو رسیده گلِ کاغذیِ مَن حتی اگر که خاک شوم تا بکارمت اصرار می‌کنی که مَرا زودتر بگو گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت!

پاییز آمدست که خود را ببارمت پاییز لفظ دیگر «من دوست دارمت» بر باد می‌دهم همه‌ی بود خویش را یعنی … اصرار می‌کنی که مرا زودتر بگو گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت

وقتی که در میان خودم می‌فشارمت پایان تو رسیده گل ِ کاغذی ِ من حتی اگر که خاک شوم تا بکارمت اصرار می‌کنی که مرا زودتر بگو گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت! پاییز …

وقتی که در میان خودم می‌فشارمت پایان تو رسیده گل ِ کاغذی ِ من حتی اگر که خاک شوم تا بکارمت اصرار می‌کنی که مرا زودتر بگو گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت!

حتی اگر که خاک شوم تا بکارمت اصرار می‌کنی که مرا زودتر بگو، گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت پاییز من، عزیـــزِ غــم انگیزِ برگریـــز،

وقتی که در میان خودم می‌فشارمت پایان تو رسیده گلِ کاغذیِ من حتی اگر که خاک شوم تا بکارمت اصرار می‌کنی که مرا زودتر بگو گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت! پاییز من، …

باران بشو، ببار به کاغذ، سخن بگو… وقتی که در میان خودم می‌فشارمت اصرار می‌کنی که مرا زودتر بگو گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت! پاییز من، عزیز ِ غم انگیز ِ …

پایـــیز آمده‌ست که خود را ببارمت. پایـــیز لفظ دیگر «من … که خاک شوم تا بکارمت. اصرار می‌کنی که مرا زودتر بگو. گاهی چنان سریع که جا میگذارمت.

حتی اگر که خاک شوم تا بکارمت. اصرار می‌کنی که مرا زودتر بگو. گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت! پاییز من، عزیز ِغم انگیز ِ برگریز! یک روز می‌رسم …

وقتی که در میان خودم می‌فشارمت پایان تو رسیده گلِ کاغذیِ من حتی اگر که خاک شوم تا بکارمت اصرار می‌کنی که مرا زودتر بگو گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت! پاییز من، …

وقتی که در میان خودم می‌فشارمت پایان تو رسیده گلِ کاغذیِ من حتی اگر که خاک شوم تا بکارمت اصرار می‌کنی که مرا زودتر بگو گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت! پاییز من، …

وقتی که در میان خودم می‌فشارمت. پایان تـو رسیده گلِ کاغذیِ مَن حتی اگر که خاک شوم تا بکارمت. اصرار می‌کنی که مَرا زودتر بگو گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت!

فصل عوض می‌شود جای آلو را خرمالو می‌گیرد جای دلتنگی را دلتنگی…!۱. +اصرار می‌کنی که مرا زودتر بگو/گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت…۲. برچسب‌ها: 1, علیرضا روشن, …

وقتی که در میان خودم می‌فشارمت پایان تو رسیده گل ِ کاغذی ِ من حتی اگر که خاک شوم تا بکارمت اصرار می‌کنی که مرا زودتر بگو گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت!

پایان تو رسیده گل ِ کاغذی ِ من حتی اگر که خاک شوم تا بکارمت اصرار می کنی که مرا زودتر بگو گاهی چنان سریع که جا می گذارمت! پاییز من، عزیز ِ غم انگیز ِ برگریز!

با آرزوی طول عمر با برکت شعری از ایشان: پاییز آمده‌ست که خود را ببارمت! … بکارمت اصرار می‌کنی که مرا زودتر بگو گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت!

وقتی که در میان خودم می‌فشارمت پایان تو رسیده گلِ کاغذیِ من حتی اگر که خاک شوم تا بکارمت اصرار می‌کنی که مرا زودتر بگو گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت! پاییز من، …

شنیدم یغما گلرویی تصمیم گرفته ترانه ای را که قبل تر به آریا آرام نژاد داده بود در … شوم تا بکارمت اصرار می‌کنی که مَرا زودتر بگو گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت!

و دوم وقتيكه تنها تكيه گاهشون پشتشون رو خالي ميكنه اولي حقه و دومي رسم … که خاک شوم تا بکارمت اصرار می‌کنی که مرا زودتر بگو گاهی چنان سریع که جا می‌گذارمت!

برچسب‌ها:, , , ,