VAFE

از آموزش تا وادی بی انتهای دانایی

از آموزش تا وادی بی انتهای دانایی. در سیستم درمانی جمعیت احیای انسانی کنگره ۶۰، پایه و اساس رسیدن به درمان اعتیاد آموزش است.، می‌توان به تغییرها …

معجزه حیات در زمان است در واقع فرصت و زمانی برای آن نیازمند است تا قادر به … این مسیریست که هر کس از اولین لحظه ی حیات، در آن قدم گذاشته است. … خدمت در لژیون سردار؛ راهی برای رسیدن به خود · از آموزش تا وادی بی انتهای دانایی …

خانم جلالی در مقاله خود در ارتباط با فواید نوشتن سی دی های آموزشی کنگره60 بیان کرد: از آموزش است که انسان به شناخت و معرفت می‌رسد و از کسب معرفت است که.

اگر شما یا یکی از عزیزانتان درگیر بیماری اعتیاد هستید و تا به حال با وجود خواست قلبی موفق به درمان این بیماری نشده اید جمعیت … از آموزش تا وادی بی انتهای دانایی.

… پای در وادی علم دانش نهادند تا از دریای بیکران دانش و دانایی بهرمند شوند. … در واقع آغاز سفر نوآموزان به دنیای بی انتهای علم و دانش است قدردانی نمود.

ما اگر می خواهیم در مسئله اعتیاد موفق باشیم بایستی به وادی ها توجه داشته … محبت صوری نیست ، محبت به حرف و سخن نیست ، محبت دامنه وسیع بی انتهاست . … اگر معرفت در جهت خیر محض و انسانی و در جهت بیداری ، آگاهی و دانایی به آن دست پیدا کند وارد مرحله محبت می شود . ….. زيرا یادگیری و آموزش باید باشد تا علمی صورت بگیرد.

محبت باید خالص باشد ،سالم باشد و صد البته به جا و به موقع،محبت بی جا همانند باران … با گرفتن آموزش به دانایی رسیدیم می توانیم وادی 14 را درک کرده و به آن عمل کنیم.باید 13 وادی را بگذرانیم تا بتوانیم صدای محبت را بشنویم بدون حسد،کینه و ضد …

وادی پنجم و تاثیر آن روی من درجهان ما ، تفکر ، قدرت مطلق حل نیست ، توام با … را بپذیریم و حرکت نماییم ، آگاه مشمول رحمت بی انتهای باری تعالی قرار خواهیم گرفت . وادی اول تا وادی چهارم ، مبانی نظری و تئوری حرکت ما را در درمان اعتیاد تبیین می نماید . … قدرت مطلق حل مشکلات ، در تفکر صحیح و سالم بر مبنای آموزش و دانایی و سپس …

1995. ﻣـﯿﻼدي. ) اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ . از اﯾـﻦ. دﯾﺪﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻠﯽ. رﻏﻢ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي در اﯾﺮ. ان، آﻣـﻮزش …. داﻧﺎﯾﯽ، ﻋﺼﺮ ﺧﺪﻣﺎت و ﯾﺎ ﻋﺼﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﯽ. وزن ﯾﺎد. ﻣﯽ. ﺷﻮد …. ﺎدي ﻧﻘﺸـﯽ. ﮐﻠﯿﺪي دارﻧﺪ . اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را ﺑﺎ ﺑﻬﺮه. ﮔﯿﺮي از ﻓﻨﺎوري. ﻫﺎي ﻫﻤﺎن ﮐﺸﻮر ﭘﺸﺖ ﺳﺮ. ﮔﺬاﺷ …

بخش عمده ای از این آموزش ها در درون وادی ها و بخشی دیگر در آموزش های جهان بینی و دیگر … به انسان داده شد تا از عهده اختیار برآید و به بیراهه نرود و آن قدرت درونی ، عقل است . … روی می دهد و چه نیروهایی مقابل هم قرار دارند کیست که در وجود ما می گوید : بی خیال بابا … آن مقداری هم که هست به دلیل نداشتن اطلاعات و دانایی ، در خدمت نفس اماره است و …

بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها … تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم …. متاسفانه هاژی و سردر گمی در سامان آموزش چنان زیاد است که همان فارسی را هم نمی اموزیم و من تا ۱۸ …. دو دیگر که درگشت و گذار وادی عشق، گلستان عشق، از خلیدن خار غم در پای و دامن … بنظر بنده این دو بیت از حضرت سعدی به نوعی معنای آن بیت این غزل است که در …

88. ج دا از عصره اي … اين جا و آن جاي كره زمين، از س وي مردماني كه … عصر دانايي؛تا عصر صابوناز ….. نش ان از باس وادي عام داشت. … كتاب هاي درس ي بي رنگ و رو، كم جان و حال، با.

دستور جلسه این هفته: وادی هشتم و تأثیر آن روی من … تا اینجا می دانیم که برای رسیدن به درمان قطعی اعتیاد باید جهانبینی ما از وضعیت … مثلث دانایی با اضلاع آموزش، تجربه و تفکر، یاخته ها و تار و پود جهانبینی ما را تشکیل می دهند. …. در کتاب عبور از منطقه 60 درجه زیر صفر مطلبی وجود دارد که بی ربط به وادی هشتم نیست و آن این است:.

وقتی نفس رابه مرحله ی خوب رساندم آن موقع از روح خودم درآن دمیدم، پس روح خدا در آن موجود دمیده … من در کنگره فهمیدم تکامل در جمع صورت میگیرد و این بدون عشق بی معناست. … برچسب‌ها: کنگره 60, آموزش, درمان, وادی هفتم, لژیون همسفر اکرم …. اینها مطالبی هستند که ذره ذره باید دانایی مان را بالا ببریم تا بتوانیم درک کنیم.

معلم، گنج بی پایان راه دانایی … کلاس های درس باید به آموزش های دوسویه معلم و متعلم تبدیل شود …. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت : من در وادی انتخابات 1400 نیستم. … تصویری از معلم سخت گیر مدرسه اش دید که تا عمر دارد آن را فراموش نمی کند و می گوید …

وﻟﻲ ﺗﺎ ﺳﺎل. 1995. ﺑﻪ ﺟﻤﻊ. ﺑﻨﺪي ﻛﺎﻣﻠﻲ ﻧﺮﺳﻴﺪ، ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ. در ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎل ﺑﺮاي. اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺪوﻧﻲ از واژه اﻗﺘ ….. ﺳﺎزي و اﻧﺘﻘﺎل، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻨﺎورﻳﻬﺎي ﻧﻮ، اﻓﺰاﻳﺶ اﻫﻤﻴﺖ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻧﻴﺮوي ﻛﺎر، …. روي آﻣﻮزش، ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﻧﻮآوري و ﻓﻜﺮي، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻋﻤﺮ، ….. اﻳﺮﻟﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶ ﻣﺤﻮر ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻳﻚ ﻛﺸﻮر. ورﺷﻜﺴﺘﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺑﻪ ﻛﺸﻮر. ﺑي ….. ﺎدي اﻋﻢ از ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻗﺪﻳﻤﻲ و ﻧﻮﻳ …

در مقوله شناخت مواد مخدر و یا آنتی ایکس های مختلف و تاثیرات آنها ، کنگره 60 … تا کنون پنج وادی را در دستور جلسات سالانه پشت سر گذاشته ایم . … نیروهایی مقابل هم قرار دارند کیست که در وجود ما می گوید : بی خیال بابا ، دنیا دو روزه …. با درمان اعتیاد خود و پشت سر گذاشتن آموزش ها ، و رسیدن به دانایی ، قوه تعقل خود را …

بچه ها ماهایی که آمده ایم کنگره و داریم آموزش می بینیم باید ببینیم که تا وادی 8 که الان … یکی سنگلاخ و بی راهه و آن یکی راهی که مناظر و چشم اندازهایی نیز داشته باشد. … و چرا مابین دستور جلسه دانایی و وادی 8 قرار گرفت،تا دوسال پیش این دستور جلسه …

دستور جلسه این هفته : وادی هشتم و تاثیر آن روی من با حرکت راه نمایان می شود … مثلث دانایی با اضلاع آموزش ، تجربه و تفکر ، یاخته ها و تار و پود جهان بینی ما را … تدریج در اختیار ما می گذارد تا ما نیز بتوانیم به تدریج و به آرامی ، آن ها را دریافت کنیم … که توقف بی جا یعنی هزاران مشکل و مصیبت دیگر که خیلی خوب آن ها را درک کرده ایم .

ناگه بادی موافق وزیدن گرفت و مرا به ساحلی بی انتها رسانید تا به دیدار آشنائی نائل ….. ضلع مقابل اموزش منیت است ما برای اینکه به دانائی برسیم باید اموزش ببینیم … آن چیزی که در کنگره مهم است جهان بینی است و جهان بینی ها در وادی ها و خود جزوه های …

وادی سیزهم و جشن هفتمین سال آزادی مسافر محمد فنایی … اعتیاد(صورت مسئله اعتیاد)را مشخص و تشریح کرد و سوالاتی که تا ان زمان بدون پاسخ مانده بود را جواب داد.

کارگاه آموزشی خصوصی کنگره 60 نمایندگی سمنان روزهای سه شنبه با استادی : قاسم … در ابتدا، خداوندیار را سپاس و شاکرم که این توفیق و سعادت را به من داده است تا بتوانم … شعبه سمنان) با دستورجلسه “وادی چهارم و تاثیر آن روی من” راس ساعت شروع بكار نمود. … زمانی در نگرش و دید ما تغییر ایجاد می شود که به دانایی لازم رسیده باشیم و …

محمد رضا آل‌ابراهیم و چهل سال فرهیختگی در وادی دانایی و فرهنگ … آل‌ابراهیم در سال ۱۳۵۱ به آموزگاری در مقطع ابتدایی مشغول شد و این حرفه را تا بازنشستگی … مراسم عروسی و ترانه‌های رایج آن در استهبان، محمدرضا آل‌ابراهیم (گردآورنده)، سته‌بان، ۱۳۸۶. …. او در انتشار کتب خود، همسر و فرزندان و همشهریان و دوستان خود، مردانه و بی هیچ چشم‌داشتی …

برچسب‌ها:, , , ,